Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Towaroznawstwo /*kierunek zamknięty*/

« wstecz


 

studia stacjonarne i niestacjonarne

 


   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Kierunek z przyszłością!

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 

 

Studia dwustopniowe - 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie i 1,5-roczne stacjonarne magisterskie oraz 4-letnie niestacjonarne inżynierskie i 2-letnie niestacjonanre magisterskie. Wymagane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

 

 

 

 

 

Specjalności:  

 na studiach stacjnonarnych I stopnia:

 • Zarządzanie Jakością Towarów Konsumpcyjnych
 • Obrót Towarowy i Obsługa Celna
 • Manager produktu i sprzedaży

 oraz na studiach stacjonarnych II stopnia:

 • Logistyka i i marketing produktów

   

 

Studia na kierunku towaroznawstwo mają charakter interdyscyplinarny, łączą nauki przyrodnicze z wiedzą prawniczo-ekonomiczną. Studia te kształcą specjalistów z zakresu organizacji, kształtowania i ochrony jakości produktów, usług, obrotu krajowego i międzynarodowego, w tym obsługi celnej oraz logistyki i marketingu. Na studiach I stopnia zajecia realizowane są na trzech specjalnościach - zarządzanie jakością towarów konsupmcyjnych, obrót towarowy i obsługa celna oraz od roku akademickiego 2017/18 - menadżer produktu i sprzedaży. Na studiach II stopnia zajęcia realizowane są na specjalnościach: zarzadzanie jakością towarów konsumpcyjnych, obrót towarowy i obsługa celna oraz logistyka i marketing produktów.

 

Absolwenci tego kierunku będą mogli podejmować pracę jako towaroznawcy, menedżerowie jakości szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, w rolnictwie, na giełdach towarowych (działy produkcji, marketingu oraz dystrybucji i logistyki produktów) w urzędach celnych, firmach spedycyjnych i logistycznych oraz administracji państwowej i terenowej, a także w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, ośrodkach badawczo-rozwojowych. Są przygotowani do prac zwiazanych ze standaryzacją i certyfikacją wyrobów oraz wprowadzaniem systemów zapewniania jakości.

 

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE!

 

Studia na kierunku towaroznawstwo mają charakter interdyscyplinarny, łączą nauki przyrodnicze z wiedzą prawniczo-ekonomiczną. Kształcą specjalistów z zakresu organizacji, kształtowania i ochrony jakości produktów, usług, obrotu krajowego i międzynarodowego, w tym obsługi celnej oraz logistyki i marketingu.

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:

towaroznawstwo ogólne, makroekonomia, mikroekonomia, europejska integracja gospodarcza, technologie pozyskiwania surowców, podstawy marketingu, zarzadzanie jakością, opakowalnictwo, aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych, metody oceny produktów, zarządzanie sprzedażą, analiza rynku, e-handel, negocjacje i techniki sprzedaży, prawo celne*, prawo administracyjne i finansowe*

* - realizacja tych przedmiotów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów poz 1702 z dn 27 XI 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych daje uprawnienia potrzebne do świadczenia usług pośrednictwa celnego

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent może podejmować pracę jako towaroznawca, menedżer jakości szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, w rolnictwie, na giełdach towarowych (działy produkcji, marketingu oraz dystrybucji i logistyki produktów), w urzędach celnych, firmach spedycyjnych i logistycznych oraz administracji państwowej i terenowej, a także w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.


Jest przygotowany do prac związanych ze standaryzacją i certyfikacją wyrobów oraz wprowadzaniem systemów zapewniania jakości. Posiada umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

 

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                              
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa oraz  krajowa
 • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • lektoraty z języków obcych z uwzględnieniem  słownictwa   specjalistycznego
 • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których  można rozwijać swoje zainteresowania

  

 

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Przedmiot
obowiązkowy:
1.3 2.0
Jeden przedmiot
do wyboru:
2.0 4.0

 

 


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl