banner
banner
banner
Menu

Informacje o projekcie

« wstecz

Projekt „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie” nr RPLU.05.02.00-06-0048/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Celem głównym projektu jest poprawa czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie.

 

Termin realizacji projektu: 02.10.2017 - 30.12.2019

Całkowita wartość projektu: 2 452 247,90 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 712 668,36 zł

Dofinansowanie (wkład EFRR): 1 455 768,10 zł

 

 

Na zakres robót budowlanych obejmujących przedmiotową inwestycję wchodzą:

 

Poprawa izolacyjności cieplnej budynku

 • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem odpowiednich wypraw elewacyjnych
 • docieplenie fundamentów wraz z wykonaniem warstwy izolacji przeciwwodnej
 • docieplenie stropodachu
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

 

Poprawa sprawności systemu grzewczego

 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (wymiana rurociągów, grzejników i armatury grzejnikowej)
 • likwidacja kotłowni gazowej oraz zasilenie budynku z miejskiej sieci ciepłowniczej LPEC

 

Poprawa sprawności systemu oświetlenia

 • wymiana oświetlenia na energooszczędne LED

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

 

 

Planowane efekty:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 944,99 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 10800,00 MWh/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 578 687,27 kWh/rok 
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 130,68 tony równoważnika CO2/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 0,005 MWhe/rok