[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-07-10Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.AZP/PNO/25/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-07-10 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-09-05 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-07-10 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-07-10 - Załącznik nr 1-4 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-07-16 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-07-19 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-08-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik