[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-05-24Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części.AZP/PNO/17/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-05-24 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-07-02 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-05-24 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-05-24 - Załączniki nr 1-5 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-05-31 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-06-05 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-06-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu -cz. 1 pobierz plik
 • 2019-06-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik