[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-04-11Dostawa produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 26 części.AZP/PNO/12/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-04-11 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-06-25 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-04-11 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiennia pobierz plik
 • 2019-04-11 - Załączniki nr 1-26 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-05-06 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania wraz zez zmianą treści SIWZ pobierz plik
 • 2019-05-10 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-05-28 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 12 i 25 pobierz plik
 • 2019-05-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik