[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-03-29Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 28 części.AZP/PNO/9/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-03-29 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-06-03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-03-29 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-03-29 - Załączniki nr 1-28 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-04-08 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-04-11 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-04-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 14. pobierz plik
 • 2019-04-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 4, 7, 21. pobierz plik
 • 2019-04-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik