[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-02-21Dostawa paszy dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 9 częściAZP/PNO/6/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-02-21 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-03-29 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-02-21 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-02-21 - Załączniki 1-9 do siwz - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-03-04 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-03-12 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 5 i 8 pobierz plik
 • 2019-03-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik