[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-12-21Dostawa aparatury naukowo-badawczej i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części.AZP/PNO/39/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-12-21 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-01-08 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu/ przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2019-03-12 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-12-21 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2018-12-21 - załaczniki nr 1 - 15 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-01-08 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą siwz/ przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2019-01-18 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-02-01 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3, 5, 8, 14, 15 pobierz plik
 • 2019-02-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze ofert pobierz plik