[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-03-04Dostawa nawozów, środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych i gryzoniobójczych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 9 części. Ez-p/PNO/5/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-03-04 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-04-15 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-03-04 - Opis przedmiotu zamówienia - załączniki 1-9 do siwz pobierz plik
 • 2020-03-04 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki nr od 10 do 13 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-03-05 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytanie pobierz plik
 • 2020-03-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu części 4 postępowania pobierz plik
 • 2020-03-18 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-03-19 Zawiadomienie - Załącznik - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2020-03-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik