Lublin: Świadczenie usługi opieki powdrożeniowej dla oprogramowania autorstwa SIMPLE S.A.
Numer ogłoszenia: 117036 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730 , strona internetowa www.up.lublin.pl/zamowienia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi opieki powdrożeniowej dla oprogramowania autorstwa SIMPLE S.A..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres opieki powdrożeniowej dotyczy następujących obszarów: SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość, SIMPLE.ERP Majątek trwały, SIMPLE.ERP Obrót towarowy, SIMPLE.ERP Info. 2. W ramach postępowania Wykonawca zobowiązuje się do: -Udzielania konsultacji i pomocy w siedzibie zamawiającego t.j. Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin przez wyznaczonego konsultanta SIMPLE w zakresie wykorzystania programu oraz wszelkich zmian definiowalnych elementów systemu, -Udzielania konsultacji i wsparcia przy reinstalacji systemu, -Udzielania konsultacji w zakresie wykorzystania dodatkowej funkcjonalności w nowych wersjach oprogramowania, -Modyfikacji posiadanego przez Zamawiającego systemu Simple.ERP w tym prowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego oraz audytów,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA