[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

02.07.2014

 

1 lipca br. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie miało miejsce spotkanie inicjujące prace nad powstaniem Klastra "Jagnięcina z Lubelszczyzny". Będzie on dobrowolnym zrzeszeniem podmiotów z dziedziny nauki, przemysłu i usług, mającym na celu promocję i upowszechnianie marki "Jagnięcina z Lubelszczyzny".

 
Klaster  ma wspierać  produkcję, przetwórstwo i sprzedaży mięsa jagnięcego pochodzącego z województwa lubelskiego. Lubelszczyzna to jeden z najbardziej czystych ekologicznie regionów Polski, co stwarza warunki do produkcji żywności wysokiej jakości.
 
 
 
Działania zmierzające do powołania klastra koordynuje Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, której kierownikiem jest prof. dr. hab. Tomasz M. Gruszecki. 
 
Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego była głównym organizatorem spotkania inicjującego, w którym uczestniczyli:
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: JM Rektor,  prof. dr. hab. Marian Wesołowski oraz  prodziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, prof. dr hab. Waldemar Gustaw 
z Politechniki Lubelskiej:  Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Ewy Bojar oraz  prof. dr. hab. Mirosław Wendeker,
z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach: Sekretarz Naukowy  prof. dr hab. Mirosław Polak,  
z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie  Rafał Serej, 
z  Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie: dyrektor:  inż. Henryk Szczerbicki, 
przedstawiciel producentów rolnych Andrzej Kaliszuk,
przedstawiciel sieci dystrybucyjnej i garmażeryjnej  Piotr Grzybek. 
 
JM Rektor, prof. Marian Wesołowski, otwierając spotkanie wyraził zadowolenie, że jego temat przewodni przyciągnął osoby z różnych środowisk świata nauki i biznesu, co  może się przełożyć na szerokie spektrum działania.
 
 
 
Prof. Tomasz M. Gruszecki przybliżył zebranym planowaną agendę spotkania oraz jego genezę i możliwe korzyści z powołania klastra. Wystąpienie prof. Ewy Bojar dotyczyło Lubelskiego Konsorcjum Naukowego i jego inicjatywy. Dr hab. Andrzej Junkuszew w swojej prezentacji przedstawił zrealizowane w ostatnich latach przez Katedrę Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego projekty, w których uczestniczyli członkowie wspomnianego konsorcjum obecni na zebraniu. W sposób szczególny podkreślił praktyczne wykorzystanie badań. Stroną merytoryczną powołania klastra zajął się w swoim wystąpieniu dr  Wiktor Bojar,  przedstawiając założenia dotyczące organizacji klastra „Jagnięcina z Lubelszczyzny”.
 
Kolejnym krokiem w celu utworzenia klastra będzie podpisanie listu intencyjnego przez zainteresowane podmioty. 
 
Po szersze informacje zapraszamy na stronę:  http://jagniecinazlubelszczyzny.pl 
 
 
 
----------------------
Tekst: A. Wasilak
Zdjęcia:  A. Junkuszew, W. Bajor

 

 


« wstecz