[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

19.11.2013absolwenci

16 listopada 2013 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów „Wyróżniającego się absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”. W roku akademickim 2012/2013 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie studia pierwszego stopnia ukończyło 1527 absolwentów, studia drugiego stopnia 946 i jednolite magisterskie 130.

 

 

 

Na uroczystość zostali zaproszeni absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy uzyskali w ciągu studiów bardzo wysokie oceny, a ich średnia ocen wynosiła ponad 4,70, złożyli egzamin dyplomowy w terminie wynikającym z planu studiów i uzyskali bardzo dobrą ocenę z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Zaproszenie skierowano także do absolwentów, którzy wyróżnili się aktywnością w organizacjach studenckich.

 

JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski przyznał 58 dyplomów „Wyróżniającego się absolwenta UP w Lublinie” w tym na Wydziale Agrobioinżynierii – 14, Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt – 17, Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – 4, Wydziale Inżynierii Produkcji – 8, Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii – 9, Wydziale Nauk Rolniczych - 6 (dyplomy zostaną wręczone na uroczystości w Zamościu 23.11.2013) i Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 1 (uroczystość odbyła się w czerwcu br.). Odznakę Honorową UP w Lublinie przyznaną przez JM Rektora otrzymało 72 absolwentów za bardzo dobre wyniki i za duże zaangażowanie w sprawy organizacyjne na Wydziałach. Wśród uhonorowanych był mgr inż. Jacek Panek - absolwent kierunku biotechnologia, który na studiach drugiego stopnia został laureatem programu ministerialnego „Diamentowy Grant”. Znalazł się w gronie 89 studentów, którzy jako studenci mogli podjąć badania naukowe pod kątem przyszłego doktoratu. Za działalność organizacyjną została wyróżniona między innymi mgr inż. Kinga Wośko absolwentka kierunku zootechnika i przewodnicząca ZMW, która w czasie studiów działała z ogromnym zaangażowaniem na rzecz Uczelni podejmując różne wyzwania i wykazując się dużym zmysłem organizacyjnym oraz pracowitością.

 

 

Tak jak w ubiegłych latach 6 najlepszych absolwentów otrzymało dyplomy i nagrody książkowe od Prezesa Lubelskiego Rynku Hurtowego. Nagrody książkowe dla 18 najlepszych absolwentów ufundował i wręczył prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Krzysztof Gołacki. Każdego roku nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów funduje Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UP w Lublinie i w tym roku Pani prezes prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska wręczyła nagrody książkowe jako podziękowanie za wybitne osiągnięcia w czasie studiów 6 absolwentom.

 

Ponadto przyznano dyplomy uznania za działalność w Studenckich Kołach Naukowych oraz za aktywną działalność w Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego i Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego. Absolwenci, którzy przygotowali najlepsze prace dyplomowe zostali wyróżnieni dyplomami przyznanymi przez prorektora ds. studenckich i dydaktyki. Nagrody te zostały wręczone wyróżnionym absolwentom w ramach uroczystości wydziałowych.

 


W imieniu absolwentów rocznika 2012/2013 głos zabrała mgr inż. architekt krajobrazu Natalia Barbara Kot, obecnie doktoranta Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, która została kilkakrotnie w czasie uroczystości wyróżniona dyplomem i nagrodami za bardzo dobre wyniki uzyskane w czasie studiów na kierunku architektura krajobrazu. W swoim wystąpieniu podziękowała nauczycielom akademickim, którzy włożyli wiele trudu i serca, aby przekazać studentom jak najlepiej wiedzę. Szczere podziękowania złożyła rodzicom, którym dedykowała odbierane wyróżnienia jako podziękowania za trud włożony w wychowanie. Pogratulowała wszystkim zaproszonym koleżankom i kolegom osiągnięć i zaapelowała, aby byli dumni z tego, że są absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a stojąc przed nowymi wyzwaniami życzyła, aby nauka zdobyta na studiach przyniosła pożytek społeczeństwu.

 

Na zakończenie uroczystości JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski i prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Krzysztof Gołacki złożyli serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnionym absolwentom, życzyli sukcesów w życiu zawodowym i zachęcali do utrzymywania kontaktów z Uniwersytetem.

 

Liczba absolwentów z 2012/2013 :

pierwszy stopień – 1 527

 

drugi stopień – 946

jednolite magisterskie - 130

Razem: 2 603

Liczba absolwentów ogółem: 58 800

 

 

autor: mgr Anna Woźniak, Kierownik Działu Organizacji Studiów

 

 

****

W tym samym dniu, 16 listopada br., odbyła się również Promocja Doktorów.  Dyplomy doktorskie otrzymało 40 osób: 

 

 

Wydział Agrobioinzynierii: 

Grażyna Renata Owczarek, tytuł pracy doktorskiej: „Analiza dochodotwórczej roli wybranych czynników produkcji w badanych gospodarstwach rolnych”

 

Małgorzata Żelazko, tytuł pracy doktorskiej: „Analiza wpływu jakości gleb na wyniki gospodarowania w towarowych gospodarstwach rolnych”

 

Magdalena Krystyna Sompor-Kulik, tytuł pracy doktorskiej: 

„Zawartość i właściwości substancji organicznej gleb rekultywowanych osadami ściekowymi i kompostami osadowymi”

 

Emilia Jawo, tytuł pracy doktorskiej: „ Studia cytogenetyczne, morfologiczne i molekularne nad mieszańcami  międzygatunkowymi w obrębie rodzaju Avena L.”

 

Sylwester Władysław Goliasz, tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ mikroelementów(B,Mo),biostymulatora i atraktanta na elementy struktury plonu oraz plon i jakość nasion koniczyny białej (Trifolium repens L.)”

 

Kamila Bożena Rybczyńska, tytuł pracy doktorskiej: „Dekoloryzacja i detoksykacja niektórych substancji barwnych zawartych w ściekach przemysłowych przez wyselekcjonowane szczepy mikrogrzybów”

 

Jolanta Małgorzata Juszcza, tytuł pracy doktorskiej: „Agroturystyka a wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych powiatów w województwie lubelskim” 

 

Marek Gos, tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ sposobu uprawy roli i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie pszenicy jarej oraz niektóre właściwości chemiczne i biologiczne rędziny”

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

 

Beata Lisiecka-Żuchowicz, tytuł pracy doktorskiej: „ Aktywność metaboliczna wątroby oraz kształtowanie się wybranych  wskaźników immunologicznych i białek ostrej fazy u świń w  oparzeniu i nekrektomii”

 

Łukasz Sebastian Jarosz, tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ swoistej profilaktyki zakażeń Trueperella pyogenes na wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej oraz wskaźniki reprodukcyjne u świń”

 

Mariusz Cichecki, tytuł pracy doktorskiej: „Przydatność wybranych wskaźników prozapalnych i układu antyoksydacyjnego w monitorowaniu przebiegu eksperymentalnie wywołanego oparzenia u świń”

 

Klaudiusz Oktawian Szczepaniak, tytuł pracy doktorskiej:  „Morfometryczna, biochemiczna i molekularna charakterystyka rzęsistków izolowanych od psów i kotów z zapaleniem jamy ustnej”

 

Krzysztof Radziejewski, tytuł pracy doktorskiej: „ Badania kliniczne i cytologiczne nad zastosowaniem takrolimusu i cyklosporyny do leczenia keratoconjunctivitis sicca u psów”

 

Janusz Piotr Domiszewski, tytuł pracy doktorskiej: „Ocena dobrostanu świń w czasie tuczu”

 

Anna Łojszczyk-Szczepaniak, tytuł pracy doktorskiej:  „Rentgenometryczna ocena stawów kolanowych u pracujących owczarków niemieckich”

 

Rafał Artur Stachura, tytuł pracy doktorskiej: „Efektywność metafilaktyczna fluniksyny i florfenikolu w połączeniu z wybranymi antyoksydantami w zespole oddechowym bydła”

 

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ podwyższonej temperatury na lekowrażliwość drobnoustrojów”

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 

Monika Anna Laszewska, tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ zastosowania nasion lnu w żywieniu indyczek na status antyoksydacyjny i profil metaboliczny lipidów”

 

Grzegorz Czernel, tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ jonów Cu²  i Fe³  na organizację molekularną antybiotyku amfoterycyny B w błonach biologicznych”

 

Monika Kowal, tytuł pracy doktorskiej: „Przydatność technologiczna i wartość odżywcza mleka krów 4 ras utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych i żywionych systemem TMR”

 

Monika Kuźlik-Wyrostek, tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ miedzi i kwasu mlekowego na zdrowotność oraz skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego indyków”

 

Edyta Kowalczuk-Vasilev, tytuł pracy doktorskiej: „Efektywność dodatku wybranych preparatów ziołowych oraz pre- i probiotyków w odchowie cieląt”

 

Anna Miduch, tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ suplementacji mieszanki paszowej koncentratem białkowo-ksantofilowym (PX) na wartość rzeźną i wybrane wskaźniki krwi koźląt”

 

Dorota Ewa Tkaczyk, tytuł pracy doktorskiej: „Ocena wybranych reakcji behawioralnych świń w zróżnicowanych systemach chowu w aspekcie dobrostanu”

 

Katarzyna Wójcik, tytuł pracy doktorskiej: „Ocena wpływu systemu utrzymania krów na poziom wybranych wskaźników behawioralnych i fizjologicznych”

 

Milena Katarzyna Józwik, tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ ferm różnych gatunków zwierząt gospodarskich na bakteriologiczne zanieczyszczenie środowiska”

 

Wydział Inżynierii Produckji 

 

Artur Gerard Przywara, tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych rozsiewacza odśrodkowego na proces wysiewu nawozów mineralnych”

 

Magdalena Beata Ćwiklińska, tytuł pracy doktorskiej: „Zastosowanie nieparametrycznych metod statystycznych w inżynierii rolniczej”

 

Kamila Ewa Klimek, tytuł pracy doktorskiej: „Zastosowanie programu SAS do analizy danych opisanych modelami liniowymi w inżynierii rolniczej”

 

Sławomir Gawłowski, tytuł pracy doktorskiej: „Analiza procesu rozdrabniania nasion roślin strączkowych”

 

Anna Maria Pecyna, tytuł pracy doktorskiej: „Kognitywistyczny model ankietowego badania kultury bezpieczeństwa pracy w przemyśle rolno-spożywczym”

 

Agnieszka Wełdycz, tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ komponentów tłuszczowych na proces aglomeracji ciśnieniowej”

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

Karolina Maria Wójciak, tytuł pracy doktorskiej: „Probiotyki w produkcji kiełbasy dojrzewającej”

 

Urszula Jolanta Złotek, tytuł pracy doktorskiej: „ Wpływ stymulacji reakcji obronnych na wyróżniki odporności sałaty”

 

Wydział Nauk Rolniczych

 

Rafał Ireneusz Kornas, tytuł pracy doktorskiej: „ Ocena czynników kształtujących odpływ azotu mineralnego z gleb użytków rolnych Lubelszczyzny”

 
 

****

 

 

Galeria zdjęć z uroczystości Promocja Doktorów

i Wręczenie Dyplomów Wyróżniającego się Absolwenta

 

 


« wstecz