[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

22.01.2021

Wystąpienie noworoczne Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka.

 

Szanowni Państwo!

Rok 2020, który minął, zostanie na zawsze w naszej pamięci jako wyjątkowo trudny. Zostaliśmy doświadczeni przez pandemię wirusa SARS-CoV-2. Pomimo wspaniałych odkryć z zakresu biologii i medycyny, pomimo dysponowania lekami antywirusowymi i antybiotykami stosowanymi w leczeniu powikłań, wiele osób tragicznie doświadczyło tej ciężkiej choroby. Odkrycie szczepionek i masowe szczepienia z pewnością doprowadzą do pokonania SARS-Cov-2. Jednak skutki pandemii będą jeszcze wpływały na nasze życie i pracę w rozpoczynającym się roku.


Ograniczenia pandemiczne wprowadzone w marcu 2020 r. spowodowały zmianę organizacji pracy i dydaktyki. Pomimo trudności związanych z tą sytuacją nasza uczelnia pracowała bez zakłóceń. Administracja działała sprawnie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonywano zadania badawcze. Zajęcia dydaktyczne były realizowane w formie hybrydowej, zaś w czasie nasilenia zakażeń SARS-Cov-2 w formie zdalnej. Organizacja zajęć i ich przeprowadzenie wymagała dużego poświęcenia i zaangażowania nauczycieli akademickich. Za ten ogromny trud bardzo Państwu dziękuję. To Wasz wysiłek sprawił, że nie mamy opóźnień w realizacji programu studiów i innych ważnych zadań. Dziękuję studentom naszej uczelni, że ze zrozumieniem i odpowiedzialnością podeszli do zajęć realizowanych w formie zdalnej, które również dla nich są o wiele trudniejsze. Brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim oraz wsparcia grupy w czasie zajęć sprawia, że student czuje się osamotniony w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu swoich umiejętności. Ta nowa rzeczywistość stanowiła dla wszystkich ogromne wyzwanie, jednak była przyjęta przez zdecydowaną większość społeczności akademickiej z należytym zrozumieniem. Nieliczni nie chcieli zrozumieć, że ograniczenia, które dotyczyły nas wszystkich, to nie wymysł, by utrudnić nam życie, ale konieczność, aby chronić i ratować zdrowie nasze i naszych bliskich. Dziękuję wszystkim za wyrozumiałość, poświęcenie i trud wyrzeczeń w tym względzie. Jestem przekonany, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i rozwadze oraz masowym szczepieniom w niedalekiej przyszłości wirus SARS-Cov-2 zostanie pokonamy.


Początek nowego roku skłania nas do głębszej refleksji nad naszym miejscem w świecie, nad rolą i zadaniami, przed jakimi stoi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Zadania te dotyczą rozwoju nauki, kształtowania nowych wizji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, administracyjnym i samorządowym oraz dynamizowania procesu dydaktycznego. Koniec roku 2020 i początek 2021 skłania nas również do przemyśleń nad realizacją zaplanowanych zadań, które były do wykonania w roku poprzednim i zaplanowania kolejnych na Nowy Rok.


W mijającym roku odbyły się wybory władz rektorskich. Z woli Kolegium Elektorów Uczelni stanowisko rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostało powierzonej mojej osobie. Bardzo dziękuję wszystkim elektorom, którzy poparli moją kandydaturę na to zaszczytne stanowisko. Traktuję to jako ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Uczynię wszystko, aby nie zawieść wielkiego kredytu zaufania, którym zostałem obdarzony. Dziękując za wybór na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podkreśliłem, że dla mnie kierowanie uczelnią to praca, służba i odpowiedzialność. Będę z uwagą i zrozumieniem podchodził do problemów wydziałów, jednostek, pracowników, doktorantów i studentów. Jestem przekonany, że program, który zaprezentowałem, będzie służył rozwojowi naszej uczelni. Uważam, że przyczyni się również do podniesienia rangi naukowej Uniwersytetu i wzrostu zainteresowania oferowanymi kierunkami studiów. W dniu 17 lipca Senat UP w Lublinie pozytywnie zaopiniował na stanowiska: prorektora ds. kadr prof. dr hab. Andrzeja Marczuka z Wydziału Inżynierii Produkcji, prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Bartosza Sołowieja, prof. uczelni z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, prorektora ds. rozwoju uczelni dr hab. Adama Waśko, prof. uczelni z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz prorektora ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszulę Kosior-Korzecką, prof. uczelni z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Zmiana władz w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie objęła również niektóre stanowiska dziekanów i prodziekanów. W dniu 1 września 2020 r. funkcja dziekana Wydziału Agrobioinżynierii została powierzona prof. dr hab. Barbarze Kołodziej, zaś prodziekanem tego Wydziału została dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni. Dziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji został prof. dr hab. Dariusz Andrejko, zaś funkcje prodziekanów tego Wydziału pełnią dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni oraz dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni. Od 1 stycznia 2021 r. Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej zostało przyznane kolejne stanowisko prodziekana. Funkcja ta została powierzona dr hab. Anecie Nowakiewicz, prof. uczelni. Od 1 stycznia 2021 r. funkcję wicekanclerza powierzono mgr inż. Bartłomiejowi Orzechowskiemu, który będzie odpowiadał za prace inwestycyjno-remontowe. Wszystkim pracownikom powołanym na stanowiska kierownicze w uczelni życzę zadowolenia z pełnienia funkcji oraz sukcesów w pracy  naukowej, organizacyjnej i administracyjnej na rzecz jednostek, którymi kierują i uczelni.


Szanowni Państwo! Realizacja wielu zaplanowanych zadań i prac wymaga wsparcia finansowego i właściwego zarządzania finansami. Kondycja finansowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2020 r. była dobra i gwarantowała płynność finansową naszej uczelni oraz wypłacanie wszystkich należności w terminie i realizację zaplanowanych nowych inwestycji. W 2020 r. wszyscy pracownicy otrzymali podwyżki, które wyniosły około 7% pensji. We wrześniu został wynegocjowany ze związkami zawodowymi i przyjęty regulamin wynagrodzeń. Pod koniec listopada Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało kolejną transzę środków finansowych na kolejne podwyżki za rok 2020. Dziękujemy Panu Ministrowi za przyznanie funduszy na ten cel i cieszymy się, że docenia i rozumie pełną poświęcenia pracę w uczelniach. Nowe regulacje i podwyżki wynagrodzeń wymagały zmiany wielu dokumentów, które były dokonywane przez pracowników Działu Finansów i Płac w ostatnich miesiącach minionego roku. Za trud i poświęcenie kierownikowi Działu pani mgr Anecie Popiołek i wszystkim jego pracownikom oraz pani kwestor mgr Ewie Walkowskiej bardzo dziękuję. W grudniu 2020 r. zespół pod kierunkiem prorektora ds. kadr prof. dr hab. Andrzeja Marczuka wraz z przewodniczącymi związków zawodowych naszej uczelni wybrał Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.


Wartość inwestycji zaplanowanych oraz kontynuowanych w roku 2020 wynosiła ponad 31 milionów złotych. Prace inwestycyjne obejmowały m.in. termomodernizację budynków przy ulicy Doświadczalnej i gmachu „Zootechniki”, dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych domu studenckiego „Eskulap”, modernizację budynków w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie, przebudowę Sali Senatu, a także zaplanowano budowę Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii. Znacznym mankamentem tych planów była konieczność finansowania tych inwestycji w większości ze środków własnych. Jednak pod koniec roku udało nam się pozyskać z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki finansowe celowe na wsparcie budowy Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii oraz modernizacji domu studenckiego „Eskulap”. W minionym roku ukończono przebudowę i termomodernizację budynku „Fellach”. Wybudowano nowe sale dydaktyczne i laboratoria dla potrzeb pracowników i studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.


W swoim programie wyborczym podkreśliłem, że konieczne jest wybudowanie ośrodka badań roślin i środowiska na światowym poziomie. Infrastruktura, którą dysponuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, wybudowana jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku w Felinie praktycznie już nie istnieje. Wstrzymanie budowy Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie, pomimo pozyskania wsparcia finansowego z funduszy zewnętrznych na ten cel było błędem, który uniemożliwiał rozwój nie tylko Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Rozgoryczenie pracowników Wydziału było tym większe, że w ostatnich latach przeznaczono na rozwój infrastruktury trzech innych wydziałów sumę ponad 200 mln zł. Budowa ośrodka badań roślin i środowiska na światowym poziomie nie wymaga zbyt dużych nakładów finansowych. We wrześniu 2020 r. dzięki zaangażowaniu mgr. inż. Bartłomieja Orzechowskiego udało się powrócić do tego planu, lecz w zmienionej wersji, bardziej podkreślającej najnowsze rozwiązania techniczne. Przetarg na realizację tej ważnej inwestycji został już ogłoszony i jestem w pełni przekonany, że ośrodek ten zostanie wybudowany do jesieni 2022 r. Kolejnym ważnym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym na rok 2021 jest modernizacja budynku Teorii Weterynarii przy ulicy Akademickiej 12. Prace rozpoczną się już niebawem. Wybudowana zostanie nowa i efektywna wentylacja pomieszczeń Zakładu Anatomii Zwierząt. Gruntownej odbudowie zostaną poddane sale oraz pracownie fizjologii zwierząt i histologii, a także będą przeprowadzone remonty i rozbudowa szeregu innych pomieszczeń, budowa podjazdów i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Planowana jest również rewitalizacja opuszczonego budynku przy ulicy Doświadczalnej 44. Wykonywana jest analiza, która ma określić zakres i koszt prac wymaganych dla przyszłych potrzeb naukowo-dydaktycznych, z uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych.


Niezwykle ważną działalnością uczelni wyższych jest realizacja procesu dydaktycznego. W roku akademickim 2019–2020 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie realizowano kształcenie na 42 kierunkach studiów, na których łącznie studiowało prawie 7500 studentów, w tym prawie 5800 na studiach stacjonarnych. Cieszy nas, że coraz więcej studentów z zagranicy studiuje w naszym Uniwersytecie. W obecnym roku akademickim na studiach pierwszego i drugiego stopnia kształci się 167 studentów, głównie z Białorusi i Ukrainy oraz po jednej osobie z Indii, Irlandii i Nigerii. Do końca października 2020 r. studia w naszym Uniwersytecie ukończyło ponad 75400 absolwentów. W ramach wymiany akademickiej z programu Easmus+ na studia do ośrodków zagranicznych wyjechało 27 studentów naszego Uniwersytetu oraz 10 na praktykę, a 29 studentów z zagranicy realizowało kształcenie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Na studiach podyplomowych łącznie studiowało 146 uczestników na 7 kierunkach studiów spośród 13 oferowanych. Z tej formy kształcenia największą popularnością cieszyły się kierunki: radiologia weterynaryjna i studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych. W minionym roku na studiach trzeciego stopnia oraz w szkole doktorskiej było łącznie 76 doktorantów.


W roku akademickim 2020–2021 kształcenie w szkole doktorskiej rozpoczęło 17 doktorantów, w tym 7 w ramach doktoratów wdrożeniowych i 1 w ramach konkursu z projektów przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki. W marcu 2020 r. studia drugiego stopnia na 19 kierunkach studiów stacjonarnych rozpoczęło 668 studentów. W minionym roku pomimo opóźnienia terminów matur rekrutacja na studia pierwszego stopnia była na porównywalnym poziomie do lat poprzednich. Łącznie zarejestrowało się 6023 kandydatów na studia stacjonarne i 1509 na studia niestacjonarne. W rekrutacji letniej przyjęto łącznie 2435 osób. Liczba absolwentów szkół średnich, którzy zarejestrowali się na oferowane kierunki studiów, była zróżnicowana. Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyła się weterynaria, gdzie o 1 miejsce ubiegało się ponad 7 kandydatów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: analityka weterynaryjna, behawiorystyka zwierząt, geodezja i kartografia, hipologia i jeździectwo, architektura krajobrazu, biokosmetologia i dietetyka. Na jedno miejsce na te kierunki studiów przypadało od 3 do 5,5 kandydata. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ciągle poszerza ofertę kierunków studiów. W 2020 r. utworzono 9 nowych, w tym 7 na studiach pierwszego stopnia – enologia i cydrownictwo, ekorehabilitacja, pszczelarstwo w agroekosystemach, zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu, ekologia miasta, technologia biosurowców i bioproduktów, analityka środowiskowa i przemysłowa – oraz 2 na studiach drugiego stopnia – agroleśnictwo oraz zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka.


Duży wpływ na korzystną sytuację finansową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mają środki pozyskiwane z funduszy zewnętrznych. W minionym roku zespoły badawcze naszej uczelni realizowały 72 projekty na łączną kwotę prawie 21 milionów złotych. Ponadto w 2020 r. na podstawie umów z podmiotami gospodarczymi realizowano 106 projektów na łączną kwotę ponad 5,16 miliona złotych, w tym 13 uzyskano w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Z tego zakresu działalności badawczej zadania na najwyższą kwotę prawie 1,5 miliona zł realizują pracownicy z Wydziału Agrobioinżynierii, a z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii na kwotę ponad 1 miliona zł. W 2020 r. pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie złożyli 36 wniosków do Narodowego Centrum Nauki, 12 do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 11 do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z trzech wniosków złożonych w ramach konkursu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej otrzymaliśmy jeden, który jest realizowany na Wydziale Agrobioinżynierii. Trzy projekty zostały przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie. W ostatnich trzech miesiącach pracownicy UP w Lublinie uzyskali pięć projektów na sumę prawie 2 mln zł, w tym dwa w ramach PROW M16 „Współpraca” oraz po jednym w ramach konkursów Tango IV, Preludium i Miniatura. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom, którzy wykazują aktywność w przygotowywaniu projektów. Fundusze pozyskiwane na badania ze źródeł zewnętrznych są bardzo istotne nie tylko dla rozwoju naukowego pracowników, ale również znacząco podnoszą pozycję w ewaluacji dyscypliny naukowej. Proszę o dalsze działanie w tym kierunku. Zapewniam, że pracujemy nad doskonaleniem systemu oceny tak, aby jak najlepiej uwzględniał Państwa aktywność i pracowitość.


W 2020 r. pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wykazali się dużą aktywnością w uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych. Tytuły naukowe profesora uzyskało 12 pracowników. Stopnie naukowe doktora habilitowanego uzyskało troje pracowników, zaś stopnie doktora 20 osób. Tym wszystkim, którzy uzyskali w 2020 r. tytuły oraz stopnie naukowe składam serdeczne gratulacje i życzenia dalszego dynamicznego rozwoju naukowego, wspaniałych pomysłów badawczych na przyszłość oraz zadowolenia z pracy badawczo-dydaktycznej.


Osiągnięcia naukowo-badawcze oraz dydaktyczne przyczyniają się do podnoszenia pozycji naszego Uniwersytetu na arenie krajowej i międzynarodowej. Pewną formą rozpoznawania uczelni i jej pozycji są rankingi. W najnowszym zestawieniu opublikowanym przez The Center of World University Rankings Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zajął 1796 miejsce wśród 10% najlepszych uczelni na świecie. W ostatnim rankingu „Perspektyw” nasza uczelnia zajęła 34 miejsce w kraju, awansując w porównaniu z poprzednim rokiem o 8 pozycji.


Misją uczelni jest przede wszystkim prowadzenie badań na jak najwyższym poziomie i realizacja procesu dydaktycznego. Praca z tego zakresu zajmuje większość czasu pracowników uczelni i jest również wspomagana przez efektywną administrację. Jednak w roku akademickim są szczególne i uroczyste dni, w czasie których prezentujemy swoje osiągnięcia badawcze i promujemy kierunki studiów poprzez dni otwarte i Festiwal Nauki. Pomimo trudności związanych z ograniczeniami epidemicznymi wiele inicjatyw z tego zakresu zostało zrealizowanych w formie zdalnych prezentacji, konferencji i dyskusji. Wszystkim pracownikom za przygotowanie prezentacji oraz promowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w minionym roku bardzo dziękuję. Do takich uroczystych dni należy zaliczyć inaugurację roku akademickiego, w której uczestniczyło wielu znamienitych gości z kraju i zagranicy oraz nadanie akademickich tytułów honorowych. W styczniu 2020 r. najwyższe wyróżnienie akademickie tytuł doctora honoris causa otrzymał arcybiskup metropolita lubelski Stanisław Budzik wybitny teolog dogmatyczny, członek wielu kolegiów i rad naukowych oraz kościelnych, a także wielki przyjaciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W czasie obchodów Święta Uczelni tytuł doctora honoris causa otrzymał prof. dr hab. dr hc. Zdzisław Targoński. Były prodziekan, prorektor i rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wybitny naukowiec z zakresu technologii żywności i biotechnologii, członek wielu komitetów i rad naukowych oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. W sierpniu tytuł doctora honoris causa otrzymał prof. dr hab. Wołodymyr Stybel, rektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego z Ukrainy, wybitny specjalista z zakresu parazytologii, farmakologii i toksykologii weterynaryjnej. W listopadzie tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymała prof. dr hab. Honorata Danilčenko z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, która od wielu lat współpracuje z naszym uniwersytetem oraz z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i Europie. Jest wybitnym specjalistą z zakresu technologii produkcji i przetwarzania surowców rolniczych. Dostojnym honorowym doktorom i profesorom wyróżnionym przez społeczność akademicką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2020 r. składam wyrazy szacunku i najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości oraz sukcesów w pracy.


W minionym roku podjęto prace nad wprowadzeniem zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Szereg osób, w tym zwłaszcza Senacka Komisja ds. Statutu i Rozwoju Uczelni pod przewodnictwem dr hab. Małgorzaty Haliniarz, prof. uczelni, zaangażowało się w prace związane z opracowaniem i modyfikacją zapisów, tak aby w przyszłości usprawnić funkcjonowanie naszej uczelni. W dniu 18 grudnia 2020 r. Senat UP w Lublinie przyjął zmiany w Statucie zaaprobowane wcześniej przez Radę Uczelni oraz związki zawodowe. Najważniejsza zmiana dotyczy utworzenia nowego organu kolegialnego, jakim są rady dyscyplin naukowych, i zasad ich powoływania. Do tej pory rady dyscyplin istniały jako ciała kolegialne, których zadaniem było opiniowanie w sprawach związanych z nadawaniem stopni naukowych. Jednym z punktów mojego programu wyborczego było dokonanie zmian w tym zakresie. Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, uprawnienia do nadawania stopni naukowych Senat może przekazać na inny organ uczelni. Według wcześniejszego prawa na podstawie zapisów w Statucie oraz przyjętej procedury rektor mógł zmienić doktorantowi dyscyplinę, w której przygotował pracę doktorską i zmienić proponowanych promotorów. Otwarcie przewodu doktorskiego trwałoby minimum 2 miesiące. Na podstawie przyjętych zmian w Statucie prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego zostało powierzone radom dyscyplin. Do 31 marca 2021 r. zostaną wybrane rady dyscyplin naukowych i od 1 kwietnia przejmą wszystkie obowiązki związane z nadawaniem stopni naukowych. Kolejna zmiana dotyczy podkreślenia różnic pomiędzy jednostkami organizacyjnymi uczelni, jakim są instytuty i katedry. Obniżono do pięciu liczbę nauczycieli akademickich, która jest wymagana do utworzenia i istnienia katedry oraz podkreślono, że instytut może być utworzony, jeżeli pracownicy tej jednostki realizują badania z różnych dziedzin nauki. Ważne zmiany dotyczą wprowadzenia zapisów sankcjonujących funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej, które były pominięte w poprzednim Statucie. Niezwykle ważne zmiany dotyczą gospodarki finansowej uczelni. Wprowadzono zapisy dotyczące tworzenia funduszu aparaturowego, który umożliwi jednostkom zakup aparatury już od pierwszych miesięcy roku. Mam nadzieję, że rok 2021 będzie pierwszym od czasu wprowadzenia ustawy „Prawo zamówień publicznych” z 2004 r., w którym nie będzie niepokoju związanego z oczekiwaniem na sfinalizowanie zakupu aparatury i obawy utraty środków finansowych na ten cel wraz z końcem roku. Pozostała część zmian dotyczy ujednolicenia zapisów i definicji w Statucie.


Efektem realizacji programu wyborczego oraz zmian w Statucie są również zmiany organizacyjne. W dniu 1 grudnia 2020 r. utworzono Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia w Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich. Zadania Biura nie będą ograniczone tylko do prac związanych z rekrutacją i promocją kierunków studiów, ale obejmą również współpracę ze szkołami średnimi z regionu. Utworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między społecznością akademicką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz nauczycielami i uczniami szkół średnich powinno przyczynić się Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do większego zainteresowania młodzieży studiami w naszym Uniwersytecie. Uczniom i nauczycielom szkół średnich zostanie umożliwiony dostęp do bazy naukowej i dydaktycznej naszej uczelni w formie warsztatów, konkursów, spotkań oraz innych aktywności. To wszystko przyczyni się do budowania lepszego wizerunku i rozwoju potencjału dydaktycznego naszej uczelni.


Wraz z początkiem nowego roku odtworzono w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Centrum Transferu Technologii. Strategie rozwoju Polski oraz województwa lubelskiego na kolejne lata zakładają rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Wdrażanie innowacji jest często miernikiem sukcesu w wielu branżach przemysłu, rolnictwa, usług i innych działach gospodarki. Wyniki naukowe służą nie tylko poszerzaniu i zdobywaniu nowej wiedzy i tworzeniu idei. Nauka to nie tylko punkty za publikacje, ale także aplikacje osiągnięć badawczych do gospodarki, gdyż to przyczynia się do wdrażania innowacji oraz generuje postęp i rozwój. Te ważne zadania są wielokrotnie podkreślane w wielu dokumentach i inicjatywach rządowych, samorządowych i politycznych. Oczekiwania gospodarki na innowacje i nowatorskie badania pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie są duże i bardzo mocno podkreślone w nowej „Strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2021–2030”. Budowanie wzajemnych relacji i powiązań pomiędzy naszą uczelnią a przedsiębiorcami oraz promowanie innowacyjnych osiągnięć badawczych i poszukiwanie możliwości ich aplikacji będzie nadrzędnym zadaniem Centrum Transferu Technologii. Skuteczność działań tej jednostki była bardzo widoczna w zakresie prezentacji osiągnięć aplikacyjnych do ostatniej oceny parametrycznej. Żałować należy tylko, że ofiarna i efektywna praca w tym zakresie mgr inż. Iwony Niezgody oraz dr inż. Katarzyny Ostrogi nie w pełni została wykorzystana, a wręcz nawet niekiedy spotykała się z nieuzasadnioną krytyką. Jestem przekonany, że pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, tworząc postęp i innowacje w badaniach naukowych, będą mieli duże wsparcie w Centrum Transferu Technologii.


W listopadzie 2020 r. zostały opracowane i zaprezentowane kolegium rektorsko-dziekańskiemu nowe zasady podziału subwencji na 2021 r. Zmiany obejmują wprowadzenie 50% stałej przeniesienia w wyliczaniu subwencji dla wydziałów. Stała przeniesienia wyeliminuje obawy niestabilności finansowej wydziałów. Kolejną zmianą jest wprowadzenie składników tworzących subwencję uczelni zgodnie ze wskaźnikami ministerialnymi. Pozostała kwota subwencji będzie wyliczana w oparciu o pięć wskaźników. Wskaźnik studencki będzie budował pozostałą część subwencji dla wydziału w wysokości 20% i będzie przyjęty na podstawie danych dotyczących liczby studentów na studiach stacjonarnych studiujących na wydziale z dnia 30.11.2020 r. oraz kosztochłonności kształcenia. Wskaźnik godzinowy będzie stanowił 20% pozostałej części subwencji i zostanie wyliczony na podstawie danych z rozliczenia wykonania planów dydaktycznych za rok akademicki 2019/20. Wskaźnik kadrowy będzie stanowił 25% pozostałej części subwencji i zostanie wyliczony na podstawie danych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich z dnia 31.12.2020 na określonym wydziale. Wskaźnik badawczy będzie stanowił 25% pozostałej części subwencji i zostanie wyliczony na podstawie danych dotyczących zatrudnienia pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych na wydziale w dniu 31.12.2020.


Wskaźnik B+R będzie budował pozostałą część subwencji dla wydziału w wysokości 10% i zostanie określony na podstawie wartości finansowej prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych na wydziałach i zaksięgowanych na dzień 31.12.2020. Opracowano również prosty algorytm wyliczania kwoty subwencji na wydziały. Zmiany te zostały zaakceptowane przez kolegium rektorsko-dziekańskie i na ich podstawie będą określane plany finansowe wydziałów.


Szanowni Państwo! W dniu 6 lipca 2020 r., dziękując za wybór na stanowisko rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, powiedziałem m.in.: „Nie bójmy się nowych wyzwań. Stawiajmy sobie ambitne cele badawcze, dydaktyczne, organizacyjne. Nie przerażajmy się problemami i trudnościami, gdyż wszystkie one są możliwe do pokonania”. Niech te słowa będą dewizą rozpoczętej kadencji nowych władz naszej uczelni i motywem przewodnim na rozpoczynający się 2021 rok. Niech nowy rok będzie zdecydowanie lepszy i spokojniejszy od tego, który przeminął. Życzę wszystkim Państwu wszelkiej pomyślności, wzajemnego szacunku i zrozumienia, pogody ducha i nadziei, której nie może nam zabraknąć oraz determinacji i wiary w swoje możliwości. Życzę wspaniałych pomysłów i sukcesów w pracy zawodowej, w zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy, a także spełnienia najskrytszych marzeń w życiu osobistym.


Szczęśliwego Nowego Roku!


« wstecz