[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

16.01.2014

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie  współpracował z Gminą Serniki

 

15 stycznia br. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał umowę o współpracy z Gminą Serniki (powiat lubartowski), reprezentowaną przez Wójta, Stanisława Marzędę. Porozumienie otwiera drogę do wspólnych badań naukowych, doradztwa z zakresu rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej  oraz projektów podkreślających walory turystyczne gminy. 

 

Badania naukowe będą w szczególności dotyczyć  funkcjonowania różnych rozwiązań technologicznych stosowanych w gospodarce wodno-ściekowej i energetycznej w aspekcie ich oddziaływania na środowisko.  Ponadto planowane są wspólne projekty i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej i energetyczne i współpraca w zakresie realizacji zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

Na mocy podpisanej umowy z ramienia uczelni będą szczególnie współpracować z Gminą dwa wydziały: Wydział Agobioinżynierii oraz Wydział Inżynierii Produkcji, jako posiadające istotne osiągnięcia m.in. w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gleb zdegradowanych, gospodarki odpadami, renaturalizacji zdegradowanego środowiska, gospodarki wodno-ściekowo-osadowej, intensyfikacji procesów naturalnych w oczyszczaniu ścieków, ochrony i kształtowania zasobów wodnych oraz rolniczej przestrzeni produkcyjnej, erozji gleb rozwiązań funkcjonalnych budynków inwentarskich oraz odnawialnych źródeł energii. W przyszłości możliwe jest rozszerzenie współpracy na inne Wydziały.

 

 

Gmina zobowiązała się umożliwić studentom UP w Lublinie realizację prac dyplomowych, organizowanie obozów naukowych oraz praktyk kierunkowych na swoim terenie.

 

Jednocześnie z podpisaniem umowy, podpisano porozumienie dotyczące  wspólnej organizacji w dniu 25  maja 2014 r.  na terenie Gminy Serniki kajakowej imprezy sportowo-rekreacyjnej. „Regaty kajakowe Oxford-Cambridge-Serniki” mają na celu promowanie sportów wodnych,  wymianę doświadczeń w zakresie kształtowania aktywnych postaw w dziedzinie rekreacji wodnej oraz promocję walorów turystycznych Gminy Serniki. Weźmie w nich udział m.in. reprezentacja studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a wydarzenie będzie otwarte dla publiczności.

 

Współpracę z Gminą Serniki koordynuje dr hab. Krzysztof Joźwiakowski  oraz – w zakresie regat kajakowych -  mgr Jacek Szyłejko.

 

 

 


« wstecz