[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

08.04.2019

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 r. nadał dr. hab. Annie Chmielowiec-Korzeniowskiej tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Uroczystość odbyła się 2 kwietnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim.

 


  zdjęcie dzięki uprzejmości prof. dr hab. Anny Chmielowiec-Korzeniowskiej


Prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska od 01 lutego 2002 roku do chwili obecnej pracuje w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Pracowni Zagrożeń Zawodowych i Środowiska, Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie (wcześniej Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, AR w Lublinie). W Jednostce tej początkowo zatrudniona była jako specjalista naukowo – techniczny, następnie od 01.11.2002 r. otrzymała etat adiunkta.
Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki – zoohigieny uzyskała decyzją Rady macierzystego Wydziału 8.07.2002 r., przedstawiając dysertację pt.: „Wpływ dużych ferm świń na zanieczyszczenie wybranych elementów środowiska naturalnego”, której promotorem był prof. dr hab. Leszek Tymczyna.
Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki – higiena zwierząt i środowiska, uzyskała Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, UP w Lublinie z dnia 28.06.2011 r., na podstawie oceny dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego oraz rozprawy habilitacyjnej pt.: „Badanie efektywności biofiltracji powietrza w tuczarni oraz wpływ procesu na zdrowie i tempo wzrostu świń".


W okresie swojej aktywności zawodowej Prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska poszerzała swoją wiedzę i doskonaliła warsztat badawczy, odbywając w 2011 roku 6. tygodniowy staż produkcyjny w Przedsiębiorstwie Przetwórstwa Paszowego Bacutil S.J. Puławy oraz w 2017 roku 6. tygodniowy staż naukowy w Instytucie Ogrodnictwa Narodowej Akademii Nauk Rolniczych w Kijowie na Ukrainie.

W ujęciu liczbowym, dorobek publikacyjny obejmuje 130 pozycje, z czego 56 po uzyskaniu stopnia naukowego dr. hab. W tej liczbie 36 to oryginalne prace twórcze, opublikowane w czasopismach indeksowanych w JCR, 39 z listy B MNiSzW, a kolejne 13 to opracowania monograficzne. Jest również autorem 2 podręczników akademickich.
Oryginalne prace twórcze, będące najistotniejszym elementem dorobku publikacyjnego ukazały się w czasopismach o dużej sile oddziaływania, takich m.in. jak: Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Acta Biochimica Polonica, Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, Annals of Animal Science, Archiv Tiertzucht, Bioinorganic Chemistry and Applications, Chemical Biology & Drug Design, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Medycyna Weterynaryjna, Open Chemistry, Pharmacological Reports, Polish Journal of Environmental Study, Poultry Science, Przemysł Chemiczny, Revista Brasileira de Zootecnia.
Sumaryczny IF wszystkich publikacji wynosi 28,223. Prace dr. hab. Anny Chmielowiec-Korzeniowskiej cieszą się uznaniem w środowisku naukowym, czego wyrazem jest liczba cytowań wg bazy Web of Science wynosząca 159 (bez autocytowań 140), natomiast wskaźnik Hirsh`a – 8.

W okresie swojej pracy obok badań statutowych, prowadzonych w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska uczestniczyła w 8 projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, a w jednym z nich była kierownikiem.
Wszystkie projekty były ściśle powiązane z jej zainteresowaniami naukowymi, obejmującymi zagadnienia związane z higieną zwierząt, ludzi i środowiska naturalnego. Układają się one w trzy wiodące tematycznie obszary:
1. Zagrożenie środowiska naturalnego (gleby, wody i powietrza) przez fermy zwierząt;
2. Analiza warunków utrzymania i ich wpływ na zdrowotność i produkcyjność zwierząt gospodarskich;
3. Ocena poziomu narażenia zawodowego pracowników przemysłu rolno-spożywczego.
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego główne obszary zainteresowań naukowych koncentrowały się wokół dwóch zagadnień:
1. Kontrola emisji zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych z budynków inwentarskich i obiektów komunalnych szczególnie uciążliwych;
2. Nowe możliwości wykorzystania nanozwiązków w ochronie środowiska, przemyśle rolno-spożywczym i medycynie.


W ramach pozyskanych grantów wraz z współpracownikami instalowała urządzenia biofiltracyjne zarówno w budynkach inwentarskich, tj. w tuczarniach, kurnikach i wylęgarniach piskląt, jak również w zakładach utylizujących odpady pochodzenia zwierzęcego. W obiektach tych testowane były różne rodzaje materiałów filtracyjnych, w tym złoża organiczne (ziemia kompostowa, torf, słoma, zrębki dębowe, kora dębu, włókna orzecha kokosowego) oraz złoża organiczno – mineralne wzbogacone w krzemiany (haloizyt i bentonit). Ważnym krokiem, wzmacniającym efekt biologicznego oczyszczania powietrza wentylacyjnego było połączenie biofiltracji z nanotechnologią. W ramach współpracy z Politechniką Krakowską prowadzone były również próby wykorzystania cząsteczek nanosrebra do dezynfekcji i dezodoryzacji w przemyśle jajczarsko – drobiarskim. Ostatnie badania podjęte z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi wskazały na kolejną możliwość zastosowania nanopreparatów. Prowadzone badania modelowe, w tym analiza histopatologiczna oraz badanie składu mikrobiologicznego jelit myszy wykazały, że nanosrebro podawane per os w postaci roztworów lub wraz z koralikami szklanymi powleczonymi srebrem może być cennym środkiem w leczeniu chorób zapalnych jelit, w tym wrzodziejącego zapalenia okrężnicy i choroby Crohna.


Jako nauczyciel akademicki na czterech kierunkach wydziałowych prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z higieną zwierząt i środowiska oraz mikrobiologią, w tym m.in „Higiena zwierząt”, „Higiena wód pitnych”, „Higiena środowiska”, „Biotechnologia oczyszczania powietrza”. Ponadto przygotowała autorskie programy przedmiotów: „Mikrobiologia środowiskowa”  oraz „Podstawy BHP” i „Biologiczne czynniki zagrożenie zawodowego”. Była promotorem wielu prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich oraz dwóch prac doktorskich. Wykonała trzy recenzje w przewodach doktorskich oraz kilkadziesiąt recenzji do czasopism naukowych, w tym również indeksowanych w JCR.
Pani prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska należy do Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Prowadzi współpracę z ośrodkami naukowymi, branżowymi i innymi organizacjami. Podejmuje wspólne działania z istniejącymi na wydziale Studenckimi Kołami Naukowymi - Sekcją Hodowli Trzody Chlewnej oraz Sekcją Ochrony Środowiska. W 2012 została opiekunem studentów kierunku BHP. Za działalność dydaktyczną i naukową otrzymała 5 nagród rektorskich a za długoletnią służbę Brązowy Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdecznie gratulujemy!


« wstecz