[ MENU DODATKOWE ]


OGŁOSZENIA

22.02.2021

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ogłasza
pierwszy pisemny przetarg nieograniczony


na sprzedaż  nieruchomości  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  położonej  w  Płoskie 1 C, gmina Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, składająca się z następujących działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów  obręb 15 – Płoskie, gm. Zamość jako:
1.    działka nr 501/28 o powierzchni 0,1349 ha, zabudowana budynkiem dydaktycznym, 2-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, ocieplonym, otynkowanym, o powierzchni użytkowej 824,60 m2. Rok budowy 1982. Działka uzbrojona w sieć elektryczną, kanalizację miejską, wodociąg, gazociąg, CO z kotłowni zlokalizowanej w sąsiednim budynku, sieć telefoniczną i internetową.
2.    działka nr 501/30 o powierzchni 0,7019 ha zabudowana budynkiem administracyjno-dydaktycznym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, ocieplonym, otynkowanym o powierzchni użytkowej 616,20 m2, rok budowy 1992 oraz budynkiem portierni, jednokondygnacyjnym, murowanym, o powierzchni użytkowej 18,69m2. Budynek główny połączony jest z budynkiem sąsiednim, znajdującym się na działce 501/28, łącznikiem w formie zadaszenia na filarach stalowych ( wiatą). Działka nr 501/30 uzbrojona jest w sieć elektryczną, kanalizację miejską, wodociąg, gazociąg, CO budynku z kotłowni własnej.
Działki sąsiadują ze sobą stanowiąc całość użytkową o łącznej powierzchni 0,8368 ha. Nieruchomość jest ogrodzona, plac częściowo utwardzony.
Prawo własności Uniwersytetu do nieruchomości uregulowane jest w księgach  wieczystych  o numerach:
ZA1Z/00057180/5 dla działki nr 501/28
ZA1Z/00067188/4 dla działki nr 501/30

Zgodnie z  Uchwałą Nr V/32/11 Rady Gminy Zamość z dnia 9 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Płoskie działka nr 501/28 położona jest na terenie zabudowy  usługowej oraz na terenach obsługi komunikacji (oznaczenie KS-3). Działka 501/30 położona jest częściowo na terenie zabudowy usługowej, częściowo na terenie usług oraz obiektów produkcyjnych składów i magazynów a także na terenach obsługi komunikacji (oznaczenie KS-3).    
Dla powyższych gruntów określono następujące przeznaczenia:
- dla działki 501/28 – nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową, zabudowana budynkiem biurowym, wielolokalowym,
- dla działki 501/30 – nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową, zabudowana budynkiem biurowym, wielolokalowym oraz portiernią

Cena wywoławcza netto wynosi 1 800 000 zł. (słownie złotych jeden milion osiemset tysięcy).
Wymagane wadium  w wysokości 180 000 zł.  (słownie złotych sto osiemdziesiąt tysięcy).        
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  złożenie oferty  wraz z koniecznymi dokumentami i dowodem wpłaty wadium,
- wniesienie wadium  na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzone przez Bank PEKAO SA nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353 . W tytule wpłaty należy dopisać, czego dotyczy.
Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, gdy środki pieniężne znajdą się na rachunku jak wyżej do końca dnia poprzedzającego termin otwarcia ofert.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz uczelni w razie cofnięcia oferty lub jej zmiany po upływie terminu do składania ofert lub po rozpoczęciu przetargu  a także jeżeli osoba , która wygrała przetarg uchyla się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie  lub gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe  z przyczyn leżących po stronie wybranego oferenta.
Pozostałe warunki :
Ofertę w zamkniętej kopercie  z napisem „ Przetarg – Płoskie 1” z podanym terminem przetargu oraz w wewnętrznej kopercie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2021r. do godz. 14:00 w sekretariacie Uczelni pok.261,  I p. ul. Akademicka 13 w Lublinie  (budynek Rektoratu) lub przesłać na adres : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
Treść i warunki formalne, jakie   powinna  spełniać  oferta oraz sposób składania ofert zawarte są w regulaminie przetargu umieszczonym wraz z ogłoszeniem o przetargu na stronie Uniwersytetu

www.up.lublin.pl
 
Część jawna przetargu odbędzie się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna w dniu 17 marca 2021r., godz. 10:00.
Osoby biorące udział w części  jawnej przetargu powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość. O wynikach przetargu Uniwersytet powiadomi oferentów na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zamknięcia przetargu.
Z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego UP w Lublinie. Szczegółowy opis nieruchomości zawiera operat szacunkowy do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym UP w Lublinie.
Informacji o przetargu i jego warunkach udziela kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego UP w Lublinie  tel. (81) 445 60 60, lub kom.608 315 926 w godz. 8-14.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia  bez podania przyczyn
na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Załącznik:


Regulamin przetargu pisemnego  nieograniczonego na  sprzedaż nieruchomości  gruntowej

 


« wstecz