[ MENU DODATKOWE ]


OGŁOSZENIA

18.02.2021

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ogłasza II przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

 

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem postępowania jest dzierżawa części nieruchomości gruntowej o powierzchni 4000 m2  położonej w Lublinie w dzielnicy Felin przy ul. Doświadczalnej 22-40 nr działki 43/11. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LU1I/194324/1.

Nieruchomość jest  oświetlona oraz ogrodzona siatką z częściowo utwardzonym podłożem.

 

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi 1,00 zł. (słownie jeden złotych 00/100) za 1m2 powierzchni, powiększony o obowiązujący podatek VAT.

 

Do czynszu będzie doliczona opłata z tytułu podatku od nieruchomości obliczona na podstawie stawki podatku ogłaszanej co roku przez Urząd Miasta Lublin oraz opłata za zużytą energię elektryczną według wskazań podlicznika.

Okres dzierżawy - 3 lata liczone od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż dnia 10.03.2021r.

Oferta powinna zawierać oferowaną stawkę czynszu za 1 m² oraz informacje na temat zakresu działalności jaka ma być prowadzona na wydzierżawionej nieruchomości wraz z kopią dokumentów rejestrowych firmy.(NIP, Regon, wydruk z rejestru przedsiębiorców).

 

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać u Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego UP w Lublinie pod nurem tel. 81 445-60-60.

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Pisemne oferty  zawierające cenę oraz dane identyfikacyjne oferenta ( adres siedziby, NIP, REGON) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa nieruchomości gruntowej - Felin” do dnia 26 lutego 2021r. do godz. 1000   osobiście w sekretariacie Uczelni pok. 261, w budynku Rektoratu przy ul. Akademicka 13 w Lublinie lub przesyłką pocztową na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 lub drogą elektroniczną  na adres: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl.

 

Otwarcie ofert nastąpi 26 lutego o godzinie 10:15.

Zastrzeżenia:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania w każdym czasie przed zawarciem umowy .

 
 
 
 


« wstecz