[ MENU DODATKOWE ]


OGŁOSZENIA

20.10.2017

 

 Ogłoszenie o naborze  na stanowisko zastępcy kanclerza 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  zatrudni pracownika na stanowisku

zastępcy kanclerza
 
Zakres obowiązków na stanowisku:
 1. Nadzór nad infrastrukturą techniczną Uczelni oraz udział w tworzeniu i realizacji projektów jej rozwoju.
 2. Nadzorowanie stanu technicznego obiektów Uczelni oraz kontrola i analiza kosztów ich eksploatacji.
 3. Wdrażanie  nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych  w obiektach Uczelni zmierzających do optymalizacji ich funkcjonowania i obniżenia kosztów eksploatacji.
 4. Nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów,  w tym w zakresie: przygotowania formalno-prawnego i dokumentacyjnego, właściwego wykonawstwa, rozliczania zadań.
 5. Uczestnictwo w przygotowaniu  procedur przetargowych i konkursowych dotyczących umów z zakresu eksploatacji i remontów obiektów oraz realizacji inwestycji.
 
Niezbędne wymagania:
 1. Wyższe wykształcenie, preferowane kierunki techniczne.
 2. Posiadanie aktualnej wiedzy na temat technologii w budownictwie i rozwiązań technicznych w zakresie infrastruktury mogących mieć zastosowanie w obiektach Uczelni.
 3. Znajomość procesu inwestycyjnego i co najmniej 5  lat doświadczenia  z zakresu organizacji, przygotowania i prowadzenia inwestycji i remontów  oraz kierowania zespołem pracowników.
 4. Zdolności komunikacyjne i negocjacyjne. 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań);
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/ );
 5. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, kwalifikacje lub umiejętności;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.
 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13   20-950 Lublin  lub składać   w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13  p. 261) z dopiskiem „oferta – zastępca kanclerza” do dnia 20 listopada 2017 r.  do godz. 14.00. 

 

 


« wstecz