UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

09.01.2017

1.Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, zwanych dalej „wnioskodawcami”, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2017 r.

 

2.Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich:

a) jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn.zm) we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;

 

b) w których wnioskodawca przedstawi kopię uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopię zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego, bądź oświadczenie o zamiarze wszczęcia przewodu doktorskiego do 30 czerwca 2017 r.;

 

c) w których wnioskodawca zaplanuje staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym w jednym z krajów z wykazu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały i przedstawi dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego opiekuna naukowego na staż wnioskodawcy;

 

d) które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 111/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r., zwanym dalej „Regulaminem”.

 

3.Zakres i zasady finansowania stypendium doktorskiego:

3.1. Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 5 obejmuje środki finansowe na:

a) stypendium naukowe;

b) pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego;

c) pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego.

 

3.2.Stypendium naukowe wynosi 4 500 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres przygotowania przez wnioskodawcę rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie ETIUDA”, określonym uchwałą Rady NCN nr 97/2016 z dnia 27 października 2016 r.

 

3.3.Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym przyznawane są w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.4.Środki finansowe na pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, przyznawane są w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3.5.Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym może być zrealizowany w trakcie pobierania przez wnioskodawcę stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania.

 

3.6.Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

 

3.7.Niewywiązanie się z obowiązków, o których mowa w pkt 3.5 i 3.6 może skutkować zwrotem środków finansowych przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach otrzymanego stypendium doktorskiego.

 

3.8.Termin rozpoczęcia finansowania stypendium doktorskiego przypada na dzień 2 października 2017 r.

 

4.Sposób i termin składania wniosków:

4.1.Zakres danych wymaganych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego w konkursie ETIUDA 5 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

4.2.Wniosek o finansowanie stypendium doktorskiego przygotowany w języku polskim z wymaganymi załącznikami, należy wysłać w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do 15 marca 2017 r. wraz z podpisanym elektronicznie dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem tego dokumentu podpisanego w sposób tradycyjny.

 

5.Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 15 września 2017 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5

 


« wstecz