UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

09.01.2017

1.Adresaci konkursu:

1.1.Konkurs skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).
 
2.Warunki przystąpienia do konkursu:
2.1.Z wnioskami o finansowanie staży, mogą występować polskie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit a)-d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.1620 z późn.zm.), zwane dalej wnioskodawcami.
 
2.2.W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż:
a) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
b) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą ;
c) realizował lub realizuje, w charakterze kierownika, projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN;
d) nie jest laureatem konkursu ERC;
e) wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku o grant ERC.
 
2.3.Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca:
a) przedstawi opis projektu badawczego z którym kandydat na staż wystąpi w roli kierownika projektu w konkursie ERC;
b) zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy dla osoby wskazanej we wniosku w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, z terminem rozpoczęcia nie wcześniej niż 1 września 2017 r. i nie później niż 31 grudnia 2018 r.;
c) wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż i przedstawi dokument potwierdzający zgodę tego laureata oraz ośrodka naukowego, w którym realizowany jest grant ERC, na staż osoby wskazanej we wniosku;
d) zobowiąże kandydata na staż do wystąpienia, w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej. 
 
2.4.Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 
3.Formy finansowania: 
3.1.Wnioskodawca otrzyma środki finansowe na: 
a) pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami określonymi w załączniku nr 1 do warunków i regulaminu konkursu UWERTURA 1;
b) pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do warunków i regulaminu konkursu UWERTURA 1.
 
3.2.Niewywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o grant ERC, o którym mowa w pkt 1.3 d), skutkuje zwrotem całości środków przyznanych wnioskodawcy.
 
4.Sposób i termin składania wniosków:
4.1.Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku w konkursie UWERTURA 1 określa załącznik nr 3 do warunków i regulaminu konkursu UWERTURA 1.
 
4.2.Wniosek, przygotowany w języku polskim i w języku angielskim, z wymaganymi załącznikami należy wysłać w terminie do 15 marca 2017 r. w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej www.osf.opi.org.pl wraz z podpisanym elektronicznie dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem tego dokumentu podpisanego w sposób tradycyjny.
 
4.3.Postępowanie, o którym mowa w warunkach i regulaminie konkursu UWERTURA 1 nie jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), a przepisy w nim zawarte stosuje się wyłącznie odpowiednio.
 
5.Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 15 września 2017 r.
 
Szczegółowe informacje na stronie:


« wstecz