[ MENU DODATKOWE ]


Konkursy i oferty pracy

26.08.2019

 

 

 

Konkurs na zatrudnienie na stanowisku pracownik pomocniczy
w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0055/17 pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej mobilnej instalacji do optymalizacji wartości pokarmowej surowców roślinnych”.

 
Stanowisko: Pracownik pomocniczy; 2 osoby
 
Wymagania:

a) wykształcenie wyższe, magister inżynier z zakresu inżynierii przemysłu spożywczego,

b) co najmniej roczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej dotyczącej procesu ekstruzji i badań fizykochemicznych ekstrudatów,

c) min. 2 publikacje naukowe z zakresu ekstruzji materiałów roślinnych,

d) znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,

e) umiejętność realizacji prac badawczych wg danej metodyki,

f) zaangażowanie w prowadzenie badań naukowych,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) dyspozycyjność.
 

Opis zakresu obowiązków:

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie POIR.04.01.04-00-0055/17 pt.: „Opracowanie
i wdrożenie innowacyjnej mobilnej instalacji do optymalizacji wartości pokarmowej surowców roślinnych” pracownik pomocniczy będzie zobowiązany do:

- udziału w pracach badawczych prowadzonych w ramach badań przemysłowych w warunkach laboratoryjnych i na prototypowych stanowiskach ekstruzji,

- wykonywania analiz właściwości fizykochemicznych badanych materiałów,

- rejestracji i opracowania wyników badań.

 

Warunki zatrudnienia:

- zatrudnienie w wymiarze ¼ etatu,
- na okres 16 miesięcy.
 

Termin składania ofert: 4 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 

Forma składania ofert:

1)  e-mail na adres: agnieszka.wojtowicz@up.lublin.pl; w tytule maila prosimy o wpisanie: „Konkurs na stanowisko pracownik pomocniczy w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0055/17”,

2)  listownie lub osobiście na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Centrum Nauki, p. 473, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko pracownik pomocniczy w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0055/17”.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie oceny formalnej nastąpi 5 września 2019 r. na podstawie oceny złożonej dokumentacji (kryterium: spełnienie wymagań a-c – 100%). Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, po której nastąpi podjęcie decyzji o wyborze kandydatów do zatrudnienia.

 
Wymagane dokumenty:

·   dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie,

·   inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i kwalifikacje,

·    zgoda opiekuna naukowego na udział w badaniach we wskazanym projekcie – w przypadku uczestników studiów doktoranckich,

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO
    z dn. 27.04.2016 r.
    /Data i podpis/.
 

Uniwersytet Przyrodniczy zastrzega sobie: prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zwraca nadesłanych dokumentów.

 

 

 


« wstecz