WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Weterynaria

« wstecz

 

studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

« wstecz

Medycyna weterynaryjna jako dziedzina nauki zajmuje się chorobami zwierząt, ich leczeniem oraz profilaktyką, higieną produktów pochodzenia zwierzęcego oraz  ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego w zakładach leczniczych dla zwierząt, do pracy w państwowej służbie weterynaryjnej oraz placówkach naukowych.

 

 

 

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE!

 

Kształcenie obejmuje treści z zakresu: przedmiotów podstawowych (chemia, biologia, fizyka) oraz przedmiotów szczegółowych obejmujących obszar nauk podstawowych (anatomia, biochemia, fizjologia, mikrobiologia, farmakologia, genetyka, epidemiologia); obszar nauk klinicznych (położnictwo, chirurgia ogólna z anestezjologią, parazytologia, diagnostyka laboratoryjna i kliniczna, patologia  z anatomią patologiczną, radiologia, zajęcia kliniczne dotyczące chorób wewnętrznych, zakaźnych, chirurgii   i rozrodu zwierząt domowych, chorób drobiu i innych zwierząt, profilaktyka, państwowa służba weterynaryjna i ochrona zdrowia publicznego); produkcję zwierzęcą (żywienie zwierząt, agronomia, chów i hodowla zwierząt, etologia i ochrona zwierząt); higienę żywności pochodzenia zwierzęcego.

 

Program studiów obejmuje na ostatnich latach staże kliniczne - choroby: ptaków, zwierząt gospodarskich, psów i kotów, koni oraz praktyki: hodowlaną, kliniczną oraz w inspekcji weterynaryjnej.

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego.  Kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem Ministra NaukI i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1233) oraz z dyrektywą WE 2005/36/EC.

 

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów przygotowują absolwenta do:

 

 • badania stanu zwierząt, 
 • rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia  chorób zwierząt, 
 • wykonywania zabiegów chirurgicznych, 
 • wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych,
 • badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • nadzoru sanitarno-weterynaryjego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz obrotu zwierzętami;
 • wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania;
 • upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzaniA w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.  
 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

 

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                               
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa w ramach programu  
 • Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
 • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo 
 • specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 • swoje zainteresowania można rozwijać w studenckich kołach naukowych i organizacjach studenckich

 

 


 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: obowiązkowo BIOLOGIA

CHEMIA, FIZYKA I ASTRONOMIA lub MATEMATYKA do wyboru.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony

BIOLOGIA

1.0

2.0

CHEMIA, FIZYKA I ATRONOMIA lub MATEMATYKA 1.0 2.0

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

rekrutacja@up.lublin.pl

tel. 81 445 66 45, 445 68 85

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin
dziek.wet@up.lublin.pl

tel. 81 528 47 22, 81 528 47 24