Menu

23.03.2020
17.11.2019
  
Tu realizowany jest projekt: 
nr POWR.03.05.00-00-Z232/17  
pn. 
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”
 
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  [ STRONA PROJEKTU
 Zapi
24.09.2019
Studenci, absolwenci i naukowcy uczelni poszukują wsparcia ich rozwoju naukowego i zawodowego. Jednym z narzędzi pomocy jest dobry program stypendialny. Jako Fundacja od ponad 10 lat aktywnie działamy na rzecz popularyzacji wiedzy o  programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzimy portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadziliśmy ponad 11 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.
17.01.2020
21.11.2019
   
06.11.2019
     
27.09.2019

Informacja prasowa konkurs.pdf

LOT plakat.pdf