Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Goliszek Anna

« wstecz


 

Anna Goliszek

Stanowisko: starszy wykładowca

 

Jednostka:

Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu,

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: Dobrzańskiego 37; 20-262 Lublin

 

Telefon: +48 81 461 00 61 wew. 177

 

Anna Goliszek – socjolog, wykładowca, trener biznesu. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 2001 uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, promotor licznych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.

 

Zainteresowania naukowe skoncentrowane w obszarze socjologii, szczególnie: socjologii interakcji, komunikacji społecznej, kapitału społecznego, kultury organizacyjnej, zachowań rynkowych. 

 

 

Publikacje:
 

1. Baruk A.I., Białoskurski S., Goliszek A., Iwanicka A., Komor A., Wesołowski G., Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych
WUP, Lublin 2017.

 

2. Baruk A.I., Goliszek A., Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy a płeć młodych potencjalnych pracowników, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2017, nr 3 (25).

 

3. Baruk A.I., Goliszek A., Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2017, nr 1 (17).

 

4. Goliszek A., Homogenizacja i heterogenizacja zachowań konsumenckich w społeczeństwie globalnym, „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 1, s. 101-109.

 

5. Goliszek A., Skuteczność osiągania efektów kształcenia w ocenie studentów wybranego kierunku studiów, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2014, nr 2(12)

 

6. Baruk A.I., Iwanicka A., Goliszek A., Gruszecki T., Szymanowska A., Analysis of findings on Polish consumer’s  expectations of some marketing communication stimuli in relation to lamb meat, 11th World Conference on Animal Production WCAP, Proceedings, Chinese Association of Animal Science and Veterinary Medicine, China, Beijing 2013, p. 333.

 

7. Goliszek, Style konwersacji a płeć, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i Implikacje Interdyscyplinarne” Kielce 2012, t.1, s.322-330.

 

8. Goliszek A., Postawy studentów wobec produktów luksusowych, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 5, s.153-162.

9. Goliszek A., Kultura organizacyjna rodzinnych gospodarstw rolnych jako czynnik warunkujący ich konkurencyjność, [w:] praca zbiorowa pod red. A.I. Baruk, Droga do aktywizowania polskich nabywców finalnych na rynku produktów spożywczych, Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 11-38.

 

10. Goliszek A., Postawy względem ziemi właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych wybranych gmin województwa lubelskiego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2009, t. XI, z. 2, s. 67-72.

 

11. Goliszek A., Typy racjonalności właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, Warszawa 2009, s. 955-961.

 

12. Goliszek A., Kultura organizacyjna gospodarstw rolnych. Podstawy teoretyczne, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, Warszawa-Poznań-Lublin 2008, t. X, z. 3, s.155-159.

 

13. Miczyńska-Kowalska, Goliszek A., M., Czwarta władza – media na progu XXI, [w:] praca zbiorowa pod red. M. Szponar, Media – między władzą a społeczeństwem, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2007, s. 39-50.

 

14. Goliszek A., Miczyńska-Kowalska M., Stereotyp przedsiębiorcy na podstawie badań studentów Akademii Rolniczej w Lublinie w roku akademickim 2004-2005, [w:] praca zbiorowa pod red. D. Niezgody, Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu AR w Lublinie, Lublin 2005, s.344-360.

 

15. Goliszek A., Twórcze rozwiązywanie problemów organizacji, [w:] praca zbiorowa pod red. D. Tworzydło i T. Solińskiego, Public relations – wyzwania współczesności, Wydawnictwo WSZiI, Rzeszów 2004, s.303-318.

 

16. Goliszek A., Uwarunkowania intraprzedsiębiorczości, [w:] praca zbiorowa pod red. R. Rutki, Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie zasobami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego” 2003, nr 18, s. 445-455.

 

17. Goliszek A., Rola przedsiębiorczości w kreowaniu wizerunku współczesnych firm, [w:] praca zbiorowa pod red. D. Tworzydło, Public relations. Materiały z II Kongresu PR, Wydawnictwo WSZiI, Rzeszów 2003, s.463-472.

 

18. Goliszek A., Determinanty intraprzedsiębiorczości, [w:] praca zbiorowa pod red. D. Niezgody, Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie, Pracownia Poligraficzna AR, Lublin 2003, s. 56-65.

 

19. Goliszek A., Osobowość człowieka przedsiębiorczego, [w:] praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 345-354.

 

20. Goliszek A., Koncepcja narodu i państwa w twórczości Bolesława Limanowskiego (1835-1935), praca doktorska, Lublin 2001 (praca niepublikowana)

 

21. Goliszek A., Idea narodowa Bolesława Limanowskiego, [w:] praca zbiorowa pod red. L. Zdybla, Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s.171-184.

 

22. Goliszek A., Idea narodowa w neoromantyzmie, [w:] praca zbiorowa pod red. K. Wilińskiego, Charakter narodowy i religia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s.43-57.

 

ENGLISH VERSION

ilustracjaAnna Goliszek – sociologist, lecturer, business coach. A graduate of The Social Sciences Faculty at The Catholic University in Lublin. Doctoral studies at Philosophy and Sociology Faculty of UMCS in Lublin. She defended doctoral thesis in humanities in 2001. (...) | more 
więcej »