[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

19.06.2008

W Uczelni odbyły się uroczystości związane z 55-leciem istnienia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (wcześniej Wydział Zootechniczny). Z tej racji na uroczystym posiedzeniu zebrała się Rada Wydziału a następnie wszyscy pracownicy Wydziału wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się w ogrodach Dworku Ziemiańskiego na Felinie z władzami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Program obchodów 55-lecia Wydziału jest bardzo obszerny. Wcześniej odbyło się seminarium studenckich kół naukowcy na temat „Środowisko - zwierzę - produkt”,  oraz Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt.: „Monitoring przyrodniczy i krajobrazowy rezerwatu biosfery "Polesie zachodnie", natomiast na 26 czerwca zapowiedziany jest w Lublinie LXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Z tej samej okazji w Lublinie zorganizowana zostanie jeszcze Konferencja naukowa "Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu przyrodniczego".

***

Obecny Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt powołano do życia 1 września 1953 r jeszcze w ramach Uniwersytetu Marii - Curie Skłodowskiej, przyjmując nazwę Zootechniczny. W roku 1998 ze względu na rozszerzenie profilu badawczego i dydaktycznego, Wydział przyjął nazwę Biologii i Hodowli Zwierząt.

Pierwszą strukturę tworzyły, wyłączone z ówczesnego Wydziału Rolnego UMCS, Katedry: Zoologii, Ogólnej Hodowli Zwierząt, Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Żywienia Zwierząt oraz nowoutworzona Katedra Rybactwa. W roku 1955 przyłączono do Wydziału Katedrę Zoohigieny, funkcjonującą dotychczas w ramach Wydziału Weterynaryjnego. W okresie 50-lecia kilkakrotnie zmieniano strukturę organizacyjną tak, że w chwili obecnej na Wydziale jest jeden Instytut, trzynaście Katedr oraz jeden samodzielny Zakład.

Na przestrzeni 55-ciu lat istnienia Wydziału poszczególne jednostki organizacyjne zmieniały swoje siedziby, przy czy szczególnie trudne były początki. Katedry zlokalizowano w różnych punktach miasta, co sprawiało, że studenci chcąc uczestniczyć w zajęciach musieli pokonywać znaczne odległości. Niektóre ćwiczenia realizowano nawet w laboratoriach Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Pewną poprawę warunków lokalowych odnotowano w roku 1960, gdy w gmachu przy ulicy Leszczyńskiego Wydział otrzymał dodatkowe pomieszczenia. Znaczący postęp w tym względzie nastąpił w roku 1969, gdy przeniesiono praktycznie wszystkie katedry do nowopowstałego budynku Collegium Zootechnicum przy ulicy Akademickiej 13, obecnie głównej siedziby Wydziału. 

Powstanie i funkcjonowanie Wydziału mogło mieć miejsce dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wielu ludzi. Najbardziej odległą historię tworzyli: profesorowie: Adam Domański, Laura Kaufman, Henryk Malarski, Zdzisław Zabielski, Gabriel Brzęk. 

Oddając szacunek byłym i obecnym Pracownikom Wydziału wymienić można dziekanów, którzy w dotychczasowej historii opisywanej Jednostki tworzyli swoistą sztafetę.  Pierwszym dziekanem Wydziału był prof.dr dr h.c. Adam Domański, a kolejno funkcję pełnili prof. dr hab. Alfred Chodkowski, prof. dr hab. dr h.c. Ewald Sasimowski, prof. dr hab. Janusz Maciejowski, prof. dr hab. dr h.c. Władysław Zalewski, prof. dr hab. Józef Zięba, doc. dr hab. Jacek Rączkiewicz, prof. dr hab.Marian Budzyński, prof. dr hab. dr h.c. Zygmunt Litwińczuk, prof. dr hab. Grażyna Jeżewska i w obecnie trwającej kadencji prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki.

Miarą uznania dla Pracowników Wydziału było powoływanie do pełnienia szeregu funkcji kierowniczych w Uczelni. Rektorem w latach 1969 – 1972 był prof. dr hab. dr h.c. Ewald Sasimowski, natomiast funkcję prorektorów pełnili: prof. dr hab. dr h.c. Gabriel Brzęk (1959 – 62), prof. dr dr h.c.Adam Domański (1965 – 66), prof. dr hab. Janusz Maciejowski (1972 – 75), prof. dr hab. dr h.c. Władysław Zalewski (1973 – 81), prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz (1987 – 90), prof. dr hab. Ryszard Stenzel (1990 – 93), prof. dr hab.dr h.c. Czesława Lipecka (1993 – 96) i aktualnie prof. dr hab. Grażyna Jeżewska.

W uznaniu zasług na polu naukowym 7-ciu profesorów Wydziału uhonorowano tytułami doktora honoris causa byli to: Laura Kaufman (1964), Gabriel Brzęk (1984), Adam Domański (1987), Ewald Sasimowski (1991), Władysław Zalewski (2003), Czesława Lipecka ( 2007), Zygmunt Litwińczuk (2008).

Wydział ma pełne prawa akademickie w zakresie nadawania tytułu i stopni naukowych. Prawo promowania doktorów nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskał w 1966 roku, natomiast prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w roku 1986. W dotychczasowej historii dyplom doktora nauk rolniczych otrzymało 235 osób, natomiast dyplom doktora habilitowanego nadano 47 osobom.  

W 1953 roku kadra Wydziału liczebnie była dość skromna, bowiem zatrudniano wtedy 4 profesorów, 1 docenta,  1 adiunkta, 11 asystentów oraz 3 pracowników inż.-technicznych. Lata wytężonej i pełnej zaangażowania pracy sprawiły znaczącą poprawę w tym zakresie. Obecnie kadrę Wydziału stanowi 123 nauczycieli akademickich, w tym 28 profesorów tytularnych, 14 doktorów habilitowanych, 74 adiunktów ze stopniem doktora, 7 starszych wykładowców i asystentów, 54 pracowników inżynieryjno – technicznych oraz 9 robotników.

Tematyka badawcza realizowana przez pracowników Wydziału była i jest rozległa. Najogólniej można określić, iż dotyczy ona szeroko rozumianych zagadnień chowu i hodowli zwierząt również wolno żyjących, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, ochrony środowiska przyrodniczego i w ostatnim okresie również problematyki z zakresu biotechnologii. Dorobek publikacyjny Pracowników Wydziału jest znaczący w ujęciu ilościowym, a o jego wartości merytorycznej świadczy wysoka pozycja, II kategoria, w rankingu MNiSzW.

Oferta dydaktyczna Wydziału to trzy kierunki kształcenia. Od początku istnienia Wydziału kształcono studentów na kierunku zootechnika, w ramach którego od 1995 r. realizowane są:

•    hodowla i użytkowanie zwierząt
•    hodowla koni i jeździectwo
•    hodowle amatorskie
•    towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych
•    doradztwo i rozwój obszarów wiejskich
•    produkcja i marketing pasz przemysłowych

W roku 1992  powołano kierunek ochrona środowiska w ramachktórego od najbliższego roku akademickiego będą realizowane specjalności:

•    ochrona ekosystemów wodnych i torfowiskowych
•    ochrona i kształtowanie krajobrazu
•    ochrona zasobów faunistycznych
•    proekologiczne systemy produkcji żywności
•    zagrożenia środowiskowe

W roku 2002 rozpoczęto realizację kolejnego kierunku studiów, jakim jest biologia ze specjalnością:

•    biologia stosowana.

Na Wydziale prowadzone są od 1996 r. studia doktoranckie, będące zapleczem kadrowym pracowników naukowo-dydaktycznych. W chwili obecnej kształceniem objętych jest 42 słuchaczy, a od początku istnienia tej formy studiów dyplom dr nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskało 29 osób.

W roku 2008 na Wydziale studiuje, łącznie na studiach stacjonarnych i zaocznych, około 2800 studentów, z których 1200 jest na kierunku Zootechnika, 1500 na kierunku Ochrona środowiska oraz 100 na kierunku Biologia. W dotychczasowej historii wypromowano łącznie 8815 osób w tym mgr inż. i inż. zootechniki oraz mgr inż. i inż. ochrony środowiska, 48 mgr biologii.

Na wszystkich kierunkach kształcenia zajęcia dydaktyczne realizowane są nie tylko przez pracowników Wydziału, ale również przez jednostki z innych Wydziałów Uczelni. Układ taki zapewnia wysoki poziom proponowanej oferty dydaktycznej. Wymierną oceną poczynań dydaktycznych Wydziału jest, uzyskanie dla wszystkich kierunków kształcenia, pozytywnej oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


« wstecz

Relacje

09.07.2020
                                                                                   
02.07.2020
                           
   
09.06.2020biologia
                                                                 
09.06.2020biologia
                                                                                              
09.06.2020biologia
                                                                                   
05.06.2020
             
22.05.2020
      
22.05.2020foodscience
                                                             
12.05.2020pracownicy
        
08.05.2020
        
07.05.2020pracownicy
         
24.04.2020
               
20.04.2020
                                                                                    
17.04.2020
                                                                                     
09.04.2020
          
07.04.2020
                
   
02.04.2020pracownicy
    
01.04.2020
               
27.03.2020
                 
         
20.03.2020
        
19.03.2020
  
12.03.2020
                                                  
11.03.2020
       
10.03.2020
        
06.03.2020
    
04.03.2020
     
04.03.2020
    
04.03.2020
     
    
20.02.2020
   
18.02.2020
        
17.02.2020
       
17.02.2020pracownicy
     
14.02.2020pracownicy
  
13.02.2020pracownicy
        
07.02.2020
     
07.02.2020
   
05.02.2020
   
04.02.2020ambasador
   
03.02.2020
  
30.01.2020pracownicy
     
29.01.2020
    
29.01.2020pracownicymedia
                  
29.01.2020
    
24.01.2020
     
09.01.2020
     
08.01.2020
               
08.01.2020
               
03.01.2020
    
20.12.2019
          
20.12.2019pracownicy
                         
20.12.2019
          
20.12.2019
               
20.12.2019
    
19.12.2019
    
18.12.2019
    
17.12.2019pracownicy
   
17.12.2019pracownicy
      
13.12.2019
       
13.12.2019pracownicy
    
13.12.2019ambasador
    
12.12.2019
   
12.12.2019
       
11.12.2019pracownicy
    
09.12.2019
       
06.12.2019
                       
09.12.2019ambasador
    
09.12.2019pracownicy
       
06.12.2019
        
04.12.2019ambasador
     
03.12.2019foodscience
     
02.12.2019
       
29.11.2019
    
27.11.2019
    
26.11.2019
      
25.11.2019
                      
22.11.2019
  
22.11.2019agrobio
   
21.11.2019
  
20.11.2019pracownicy
   
19.11.2019
  
14.11.2019srodowiskowa
           
11.11.2019
    
09.11.2019
        
08.11.2019
    
05.11.2019
     
04.11.2019
          
31.10.2019
                       
31.10.2019
         
31.10.2019
  
30.10.2019ambasador
     
29.10.2019ogrodnictwo
     
29.10.2019ambasador
  
25.10.2019
  
25.10.2019
   
17.10.2019
               
16.10.2019
   
16.10.2019
  
10.10.2019ogrodnictwo
     
09.10.2019
     
04.10.2019
    
03.10.2019
   
02.10.2019
   
02.10.2019
  
02.10.2019
   
02.10.2019
  
01.10.2019
    
01.10.2019
     
30.09.2019
     
30.09.2019
  
27.09.2019
           
26.09.2019
   
23.09.2019
           
20.09.2019
     
16.09.2019ambasador
     
16.09.2019
        
16.09.2019
   
13.09.2019
       
12.09.2019
      
11.09.2019
        
03.09.2019
          
30.08.2019
      
26.08.2019pracownicy
      
26.07.2019
       
30.06.2019ogrodnictwo
           
09.07.2019
      
08.07.2019
          
03.07.2019
       
02.07.2019
      
28.06.2019
       
21.06.2019
               
19.06.2019
        
17.06.2019
          
13.06.2019
        
          
  
   
13.06.2019
        
11.06.2019
   
11.06.2019
       
11.06.2019
    
10.06.2019ambasador
      
07.06.2019
             
07.06.2019
      
06.06.2019
       
06.06.2019
     
04.06.2019
     
03.06.2019ambasador
      
03.06.2019
      
31.05.2019
      
31.05.2019
           
29.05.2019
       
28.05.2019
    
28.05.2019
    
21.05.2019
                          
22.05.2019
     
21.05.2019
      
21.05.2019
          
21.05.2019
          
20.05.2019
  
20.05.2019
     
17.05.2019
           
16.05.2019
  
16.05.2019
        
15.05.2019
       
14.05.2019
  
08.05.2019
       
08.05.2019
    
07.05.2019
             
06.05.2019
      
25.04.2019
          
24.04.2019
     
23.04.2019
                         
18.04.2019studenci
  
17.04.2019
  
17.04.2019
         
10.04.2019
    
09.04.2019
  
09.04.2019
  
08.04.2019
   
04.04.2019
    
01.04.2019ambasador
    
29.03.2019
                              
28.03.2019
                                           
28.03.2019
           
27.03.2019
  
26.03.2019ambasador
     
25.03.2019
      
22.03.2019
    
22.03.2019
  
22.03.2019
  
21.03.2019
  
20.03.2019
          
19.03.2019ambasador
                
14.03.2019
       
13.03.2019
                           
13.03.2019
            
12.03.2019
      
12.03.2019
          
11.03.2019
  
11.03.2019
          
08.03.2019ambasador
     
08.03.2019
           
05.03.2019
      
01.03.2019
               
25.02.2019
                          
22.02.2019
          
21.02.2019
      
12.02.2019
    
08.02.2019
    
05.02.2019
    
01.02.2019
    
01.02.2019
    
30.01.2019
  
29.01.2019ambasador
    
28.01.2019
     
25.01.2019
    
25.01.2019
  
22.01.2019
    
22.01.2019
     
18.01.2019
    
04.01.2019
                                     
21.12.2018
    
21.12.2018
                        
20.12.2018studenci
  
17.12.2018
    
13.12.2018
    
13.12.2018
    
11.12.2018
     
10.12.2018
    
   
04.12.2018
   
04.12.2018
  
03.12.2018
     
03.12.2018
                            
18.10.2018
                                 
29.11.2018ogrodnictwo
          
28.11.2018
  
27.11.2018
  
27.11.2018
  
22.11.2018
                          
23.11.2018
                       
23.11.2018ambasador
  
                                                 
22.11.2018
  
21.11.2018
  
20.11.2018
                             
20.11.2018
    
08.11.2018pracownicy
  
06.11.2018
  
26.10.2018
  
26.10.2018
   
22.10.2018
                         
22.10.2018
  
19.10.2018ambasador
    
10.10.2018
                                      
10.10.2018pracownicy
                            
03.10.2018
     
01.10.2018
    
24.09.2018
      
24.09.2018
                               
21.09.2018
    
19.09.2018
            
17.09.2018ambasador
  
14.09.2018
     
10.09.2018
          
05.09.2018
   
29.08.2018
  
27.08.2018
  
22.08.2018
  
17.08.2018
   
14.08.2018
  
09.08.2018
                            
28.07.2018
           
27.07.2018
  
16.07.2018
  
11.07.2018
                      
06.07.2018
                           
05.07.2018
   
04.07.2018
                              
02.07.2018
                         
02.07.2018
     
29.06.2018
           
29.06.2018
  
20.06.2018ogrodnictwo
          
27.06.2018ogrodnictwo
     
26.06.2018
     
26.06.2018
  
22.06.2018
    
20.06.2018student
  
19.06.2018studenci
  
19.06.2018
                              
15.06.2018
  
12.06.2018
  
11.06.2018

11.06.2018
  
11.06.2018
  
08.06.2018
  
07.06.2018
  
06.06.2018
                     
06.06.2018
    
04.06.2018
  
30.05.2018
   
29.05.2018
    
29.05.2018studenci
                                
29.05.2018
  
28.05.2018
  
25.05.2018
      
25.05.2018
  
25.05.2018
  
24.05.2018
       
21.05.2018
     
21.05.2018
   
18.05.2018
        
18.05.2018
  
14.05.2018
           
11.05.2018
                            
08.05.2018
  
08.05.2018
     
07.05.2018
  
07.05.2018
   
26.04.2018
                             
27.04.2018
                     
27.04.2018
  
27.04.2018
                            
26.04.2018pracownicy
  
25.04.2018studenci
                            
23.04.2018
                                        
23.04.2018
  
20.04.2018
  
20.04.2018
  
19.04.2018
  
18.04.2018studenci
         
17.04.2018
  
12.04.2018erasmus
      
11.04.2018
  
10.04.2018
        
06.04.2018
   
06.04.2018
  
06.04.2018
            
23.03.2018
         
23.03.2018ogrodnictwo
                      
21.03.2018
     
21.03.2018
  
20.03.2018
         
19.03.2018
    
19.03.2018
  
16.03.2018
      
13.03.2018
  
13.03.2018
    
12.03.2018
    
09.03.2018
      
07.03.2018
  
06.03.2018studenci
      
05.03.2018
   
28.02.2018
   
23.02.2018
  
20.02.2018
  
02.02.2018
  
26.01.2018
   
26.01.2018
  
26.01.2018
  
26.01.2018
  
25.01.2018
   
23.01.2018
   
22.01.2018
  
22.01.2018
  
18.01.2018
  
08.01.2018
  
03.01.2018
    
20.12.2017
  
19.12.2017
                 
15.12.2017
          
18.12.2017
  
18.12.2017
  
18.12.2017studenci
  
14.12.2017
  
13.12.2017studenci
   
13.12.2017
  
08.12.2017
  
08.12.2017
         
05.12.2017
  
01.12.2017
  
24.11.2017
           
30.11.2017
  
28.11.2017
        
28.11.2017
    
25.11.2017
    
  
22.11.2017studenci
  
20.11.2017
   
20.11.2017
  
17.11.2017
     
16.11.2017
  
13.11.2017
    
13.11.2017
   
10.11.2017
   
09.11.2017
   
08.11.2017
    
   
07.11.2017
   
31.10.2017
  
30.10.2017
      
27.10.2017
      
27.10.2017
    
27.10.2017
 
24.10.2017
   
23.10.2017studenci
     
12.10.2017pracownicy
          
11.10.2017
       
10.10.2017
 
06.10.2017
     
06.10.2017
  
06.10.2017
   
04.10.2017
      
04.10.2017
          
02.10.2017
   
16.09.2017
         
27.09.2017
  
27.09.2017
    
20.09.2017
      
13.07.2017
      
11.07.2017
    
07.07.2017
    
04.07.2017
             
04.07.2017
   
04.07.2017
              
04.07.2017
   
03.07.2017
       
30.06.2017
 
20.06.2017
        
19.06.2017weterynaria
    
16.06.2017
          
14.06.2017
   
13.06.2017agrobiobiologia
     
09.06.2017
    
07.06.2017
  
05.06.2017
   
01.06.2017
      
01.06.2017
       
31.05.2017foodscience
         
30.05.2017
   
26.05.2017
      
26.05.2017
   
24.05.2017
     
24.05.2017
    
24.05.2017
     
23.05.2017
        
16.05.2017
     
19.05.2017
    
19.05.2017
    
17.05.2017

17.05.2017
     
15.05.2017foodscience
   
15.05.2017
    
12.05.2017
  
10.05.2017
   
04.05.2017
    
29.04.2017
    
28.04.2017
    
26.04.2017
    
24.04.2017
    
24.04.2017biologia
   
21.04.2017
  
21.04.2017
 
19.04.2017
  
13.04.2017
    
10.04.2017agrobio
    
04.04.2017
    
   
27.03.2017
   
27.03.2017
   
20.03.2017
  
20.03.2017
   
17.03.2017wiprowip
   
15.03.2017
   
02.03.2017
    
20.02.2017wiprowip
    
26.01.2017
   
20.01.2017
    
21.12.2016
   
21.12.2016
     
21.12.2016
   
19.12.2016
   
16.12.2016
  
16.12.2016
   
14.12.2016
  
09.12.2016
  
05.12.2016
   
28.11.2016
  
24.11.2016
  
14.11.2016
   
10.11.2016
   
04.11.2016
  
02.11.2016
  
02.11.2016
   
28.10.2016
  
27.10.2016
   
24.10.2016
   
21.10.2016
  
14.10.2016studenci
   
03.10.2016
  
29.09.2016
   
29.09.2016
  
26.09.2016
 
31.08.2016
    
13.07.2016
    
11.07.2016
   
04.07.2016
   
01.07.2016
     
24.06.2016
 
20.06.2016
 
15.06.2016kandydaci
  
10.06.2016
    
02.06.2016
   
24.05.2016
     
19.05.2016
       
17.05.2016
   
17.05.2016biologia
   
12.05.2016
   
12.05.2016
  
11.05.2016
  
09.05.2016
  
28.04.2016
   
25.04.2016
  
14.04.2016
 
12.04.2016
    
11.04.2016
  
05.04.2016
   
04.04.2016ogrodnictwo
   
23.03.2016
 
16.03.2016
   
11.03.2016
    
21.01.2016
   
20.01.2016
   
14.01.2016
  
13.01.2016
05.01.2016
   
22.12.2015
   
18.12.2015
  
01.12.2015agrobio
   
26.11.2015
   
23.11.2015
   
20.11.2015media
     
13.11.2015
  
06.11.2015
 
30.10.2015
29.10.2015
23.10.2015
23.10.2015
    
19.10.2015
    
16.10.2015
  
14.10.2015
  
13.10.2015
   
01.10.2015
  
29.09.2015
  
17.09.2015
 
17.09.2015kandydaci
    
17.09.2015
  
08.09.2015
  
02.07.2015
  
30.06.2015absolwenci
    
29.06.2015foodscience
   
24.06.2015ogrodnictwo
   
11.06.2015
  
01.06.2015
  
01.06.2015
  
15.05.2015
    
06.05.2015
    
23.04.2015kandydaci
   
21.04.2015
 
14.04.2015
  
26.03.2015
  
16.03.2015kandydaci
    
16.03.2015
     
09.03.2015
  
19.02.2015studenci
   
10.02.2015
   
30.01.2015
   
29.01.2015
28.01.2015
  
19.01.2015
  
08.01.2015
03.12.2014
  
24.11.2014studenciwipro
  
21.11.2014
  
17.11.2014
   
05.11.2014
27.10.2014
  
17.10.2014
    
02.10.2014
01.10.2014
22.09.2014
    
19.09.2014
    
02.07.2014
25.06.2014
17.06.2014
    
12.06.2014
06.06.2014
        
05.06.2014
   
03.06.2014
  
02.06.2014
           
02.06.2014
        
26.05.2014
    
19.05.2014
    
16.05.2014
15.05.2014wnr
  
13.05.2014
     
12.05.2014kandydaci
   
05.05.2014wnr
     
05.05.2014studenci
       
28.04.2014
       
23.04.2014
  
15.04.2014
   
15.04.2014
       
15.04.2014
      
08.04.2014studenci
   
25.03.2014foodscience
           
24.03.2014
     
30.01.2014
                      
16.01.2014
              
09.12.2013studenci
                 
05.12.2013
           
19.11.2013absolwenci
       
18.11.2013studenci
                
21.10.2013pracownicy
                    
18.10.2013
          
30.09.2013studenci
     
30.09.2013
                  
23.09.2013
               
24.06.2013
     
17.06.2013
   
03.04.2013