foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

05.06.2020

Szanowni Państwo


Pracownicy realizujący zajęcia na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, Opiekunowie prac dyplomowych oraz Studenci Wydziału


     W nawiązaniu do Zarządzenia J.M. Rektora UP w Lublinie nr 55/2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, zaleceń Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (EP.NE.743.64.2020) uprzejmie informuję że:

1.    Zaliczenia i egzaminy dla wszystkich lat studiów będą realizowane za pośrednictwem Internetu.
2.    Egzaminy i zaliczenia odbywają się w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego obowiązującą w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
3.    Student, który nie przystąpi do egzaminu (zaliczenia) w danym dniu i nie usprawiedliwi swojej nieobecności na egzaminie (zaliczeniu) traci termin i ponosi konsekwencje zgodnie z Regulaminem Studiów.
4.    Studenci, którzy nie kończą studiów w roku akademickim 2019/2020 nie muszą uzyskiwać wpisów do indeksu z zaliczeń i egzaminów z semestru letniego
5.    Egzaminy dyplomowe odbywają się w Uczelni z zachowaniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

I. Czynności niezbędne do wykonania przed egzaminem dyplomowym

1.    Indeks nie musi być uzupełniony w wpisy z semestru letniego w roku akademickim 2019/2020.
2.    Praca dyplomowa może być przyjęta w Dziekanacie pod warunkiem uzyskania przez studenta absolutorium tj. uzyskał pozytywne oceny ze wszystkich zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów, potwierdzonym w systemie Bazus.
3.    Obiegówki przesyłane są przez Dziekanat do odpowiednich jednostek (Biuro Karier, Biblioteka, Dział Socjalny). Studenci, którzy nie uzyskają poświadczenia w obiegówce, są zobligowani wyjaśnić sprawę indywidualnie (telefonicznie, drogą mailową) w odpowiednim dziale i Dziekanacie.
4.    Każda wizyta studenta w Dziekanacie powinna być zgłoszona dzień wcześniej (telefonicznie lub e-mail).

II. Egzamin dyplomowy w formie tradycyjnej

1.    Egzamin dyplomowy w roku akademickim 2019/2020 odbywa się w formie tradycyjnej.  Student wypełnia wniosek przystąpienia do egzaminu dyplomowego w formie tradycyjnej (Załącznik nr 1).
2.    Egzamin dyplomowy będzie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich środków ostrożności wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Członkowie Komisji zajmują miejsca w odległości 2 m od siebie, zabezpieczając się maseczkami zakrywającymi nos i usta oraz rękawiczkami ochronnymi.
3.    Dyplomant przybywa na egzamin w wyznaczonym terminie zabezpieczony w maseczkę ochroną oraz rękawiczki, nie wcześniej niż 15 minut przed określoną godziną.
4.    W sytuacji, gdy stan zdrowia studenta uniemożliwia mu przybycie na egzamin w wyznaczonym terminie, co jest potwierdzone stosownym oświadczeniem medycznym, Dziekan wyznacza kolejny termin egzaminu.
5.    Dyplomant zajmuje miejsce w odległości 2 m od Komisji, pozostając w maseczce i rękawiczkach ochronnych.

Uwagi!!!
 
1.    Do Dziekanatu może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przyjść studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
2.    Każda osoba przychodząca do Dziekanatu musi mieć zasłonięte usta i nos maską oraz zdezynfekowane ręce płynem znajdującym się przy wejściu do budynku.
3.    Po załatwieniu sprawy student niezwłocznie opuszcza budynek.

                                                                                                           Dziekan Wydziału
                                                                                                   Prof. dr hab. Izabella Jackowska

 

 

Załącznik 1: Wniosek o egzamin dyplomowy w formie tradycyjnej
 


« wstecz