[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów


 

 

 

Ostatni nabór wniosków w programie VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

Do 15 kwietnia br. młodzi naukowcy, którzy chcą uzyskać środki na prowadzenie innowacyjnych badań, mogą składać wnioski w ogłoszonym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ostatnim konkursie w programie VENTURES.

 

Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce i zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, jak również zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

 

Program skierowany jest do najmłodszych naukowców: studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia,absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

W programie VENTURES nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie mogą uzyskać reprezentanci wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki. Realizacja projektów w ostatniej edycji konkursu może trwać od roku do dwóch lat, a finansowaniu podlegają:

 
  • imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości: 1 500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów oraz 3 000 zł miesięcznie dla doktorantów),
  • grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.
 

Program VENTURES realizowany jest od 2007 r. dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W dotychczasowych dziesięciu edycjach programu (2008 - 2012 r.) 81. młodych badaczy uzyskało dofinansowanie o łącznej wysokości 10,6 mln złotych.

 

W ostatniej edycji konkursu zostaną sfinansowane projekty o łącznej wartości 850 tys. złotych.

 

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku dostępnego na stronie: www.fnp.org.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatora programu VENTURES: tel. (22) 423 14 06,

e-mail: fundusze@fnp.org.pl.

Kontakt: 

Marta Michalska-Bugajska, tel. kom.: 604 128 182; e-mail: bugajska@fnp.org.pl

Specjalista ds. Informacji i Promocji, Zespół ds. Kapitału Ludzkiego
 
***
 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Statutowe cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). FUNDACJA coraz aktywniej angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

 


« wstecz