[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

19.02.2013pracownicy

 

                          

 

Do 18 marca MNiSW czeka na zgłoszenia kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców. Będzie to już czwarta kadencja najważniejszego gremium reprezentującego środowisko młodych naukowców.

Członkostwo w Radzie to szansa na aktywne uczestniczenie w tworzeniu coraz lepszych warunków dla młodych badaczy. Do zadań Rady należy m.in. proponowanie rozwiązań wzmacniających współpracę młodego pokolenia naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce. Rada wskazuje również bariery, na które napotykają naukowcy na początku swojej kariery i przygotowuje rekomendacje dotyczące możliwości ich wspomagania.

 

Rada Młodych Naukowców podejmuje także wiele samodzielnych działań. W obecnej kadencji jest m.in. inicjatorem Forum Młodych Uczonych, a także cyklu spotkań z młodymi uczonymi Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce, realizowanego przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators. Członkostwo w Radzie Młodych Naukowców to także okazja do współpracy z innymi ciałami odpowiedzialnymi za rozwój nauki w Polsce. Rada współpracuje m.in. z Radą Narodowego Centrum Nauki, przedstawicielami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, czy też Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. 

 

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:

1.      nie ukończyła 35 roku życia;

2.      posiada znaczące osiągnięcia naukowe;

3.       cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;

4.      korzysta z pełni praw publicznych;

5.      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Młodych Naukowców powinno zawierać:

1.      wypełniony kwestionariusz;

2.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz oświadczenia dotyczące punktów 4 i 5.

 

Szczegóły dotyczące naboru do RMN oraz kwestionariusz dostępne są tu: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/nabor-kandydatow-na-czlonkow-rady-mlodych-naukowcow-iv-kadencji/

 
 
 

 


« wstecz