CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

06.06.2016

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach

działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie: od 6 lipca do 31 października 2016r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

 

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują eksperymentalne prace rozwojowe związane z wytworzeniem linii pilotażowej.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa duże, tj. podmioty niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

 

Poziom i wartość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 mln PLN.

Poziom dofinansowania projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.

Szczegółowe warunki zwiększenia intensywności pomocy publicznej z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu określa Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny na stronie IP.

 
Szersze informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie:


« wstecz