CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

22.12.2016

 

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1842 – dalej PoSW) przez artykuł 6 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku (Dz.U. z dnia 30 listopada 2016 roku poz. 1933 – dalej ustawa o innowacyjności) o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, uprzejmie informujemy, że od dnia 31 grudnia 2016 roku pracownicy zainteresowani nabyciem praw do wyników badań naukowych, wyników prac rozwojowych i związanego z tymi wynikami know-how, muszą złożyć stosowne oświadczenie.

Oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz związanego z tymi wynikami know-how, o którym mowa w zadaniu poprzednim musi być złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia przekazania Uczelni informacji o wynikach i związanym z nimi know-how.

 

W przypadku złożenia takiego oświadczenia uruchamiana jest procedura prowadząca do podjęcia przez Uczelnię decyzji w sprawie komercjalizacji. Zgodnie z art. 86e ust. 1a PoSW Uczelnia ma na podjęcie stosownej decyzji 3 miesiące od złożenia oświadczenia.

 

Jednocześnie informuję, że wspomniana wyżej ustawa o innowacyjności wprowadza również 2 inne istotne z punktu widzenia komercjalizacji zmiany tj.:

 

  • zmienia wysokość wynagrodzenia przysługującego Uczelni za przeniesienie praw, które od dnia 31 grudnia 2016 roku nie może być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  • znosi od dnia 31 grudnia 2016 roku istniejące dotychczas ograniczenie, wynikające z art. 86f ust.4 PoSW, zgodnie z którym udział w środkach z komercjalizacji przysługujący pracownikowi (w przypadku komercjalizacji wyników dokonanej przez Uczelnię) albo przysługujący Uczelni (w przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika), przysługiwało nie dłużej niż przez pięć lat od dnia uzyskania pierwszych środków.

 


« wstecz