Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Bujanowicz-Haraś Barbara

« wstecz


 

Dr inż. Barbara Bujanowicz-Haraś

 

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra  Zarządzania i Marketingu

 Wydział  Agrobioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

Telefon: + 48  81 461 00 61 w. 157

e-mail: barbara.bujanowicz-haras@up.lublin.pl

 

Absolwentka Wydziału Zootechnicznego (Ochrona Środowiska) Akademii Rolniczej w Lublinie. Studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie. W 2003 r. uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych. Uprawnienia pedagogiczne - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania i Marketingu w Pracowni Zarządzania i Analiz Rynkowych na Wydziale Agrobioinżynierii w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych, promotor licznych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.

 

Zainteresowania naukowe koncentrują się aktualnie wokół zagadnień związanych z kształtowaniem powiązań aspektów środowiskowych  i systemów społeczno-gospodarczych, w szczególności w odniesieniu do sektora rolnego i obszarów wiejskich.

 

Wyróżniona nagrodami: indywidualną II stopnia JM Rektora UP w Lublinie za osiągnięcia naukowe w latach 2013-2015, zespołową III stopnia za osiągnięcia naukowe w 2009 roku, zespołową I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2013.

 


 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

A.Nowak,  P.Janulewicz, A.Krukowski, B.Bujanowicz-Haraś, Diversification of the level of agricultural development in the member states of the European Union, Cahiers Agricultures, 2016, 25, 55004.

 

P.Janulewicz, B.Bujanowicz-Haraś, Ocena rozwoju zrównoważonego polskich podregionów, Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. Agrobiz., 2016, t. 18, z. 3, 114-119.

 

B.Bujanowicz-Haraś, P.Janulewicz, A.Nowak, A.Krukowski, Evaluation of Sustainable Development in the Member States of the European Union, Problemy  Ekorozwoju, 2015, vol. 10, no 2, 71-78.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Polskie rolnictwo w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze, Annales UMCS, sec. Agricultura, vol. LXX(2), 2015, 11-22.

 

B.Bujanowicz-Haraś, M.Haliniarz, J.Suski, Realizacja programu rolnośrodowiskowego na terenie województwa lubelskiego, Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2014, T. 16, z. 4, 62-67.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Instrumenty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w aspekcie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Rocz. Nauk Stow. Ekon.Rol.Agrobiz.2014, T.16, z.3, 49-55.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Wspieranie gospodarowania na terenach ONW w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2013, t. 15,  z. 5, 20-25.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Stopień zróżnicowania terytorialnego rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku naturalnemu w Polsce. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2011, nr 49, 472-483.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Ochrona zasobów i walorów środowiska w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. i Agrobiz.2011, t. 13, z. 4, 39-45.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce. Ochrona środowiska i Zasobów Naturalnych2009, nr 41, 355-361.

 

B.Bujanowicz-Haraś, A.Kasztelan, Ochrona środowiska w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. i Agrobiz. 2009, t. 11, z. 4, 47-51.

 

A.Kasztelan, B.Bujanowicz-Haraś, Metodyka badania nakładów na ochronę środowiska w sektorze gospodarczym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2009, z. 542, cz. 2, 997-1004.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Środowiskowe uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa Lubelszczyzny. Rocz. Nauk Stow. Ekon. Rol. i Agrobiz. 2008, t.10, z.1, 39-43.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Wybrane problemy ekologiczne na obszarach wiejskich w kontekście rozwoju zrównoważonego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2007, nr 31, 161-168.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Unijne środki pomocowe w aspekcie restrukturyzacji i modernizacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszych latach członkostwa. W: Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa/ pod red. nauk. Dionizego Niezgody, Lublin 2005: Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej, 391-401, ISBN 83-920244-1-9 – monografia.

 

B.Bujanowicz-Haraś, Przedsięwzięcia w ochronie środowiska na terenie województwa lubelskiego.W: Obieg pierwiastków w przyrodzie: monografia. T. 3 / pod red. Barbary Gworek. Warszawa 2005: Dział Wydaw. IOŚ, 758-762, ISBN 83-60320-05-2 – monografia.

 

A.Kasztelan, B.Bujanowicz-Haraś, Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw na ochronę środowiska w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, (w:) Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, CSDEM, Białystok 2005, 131-137.

 


ENGLISH VERSION

ilustracjaBarbara Bujanowicz-Haraś PhD Engineer - A graduate of The Animal Husbandry Faculty (Environment Protection) at Agricultural University in Lublin. In 2003 she defended her doctoral thesis at The Faculty of Biology and Animal Husbandry in Lublin. Pedagogic rights – The University of Maria Curie-Sklodowska in Lublin. ... | more 
więcej »