[ MENU DODATKOWE ]


Bases of Food Technology

« back

 

PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI/ BASES OF FOOD TECHNOLOGY

 Opis przedmiotu  / Course description
 
1
2
3
1
Nazwa przedmiotu

Podstawy technologii żywności

Course title
Bases of food technology
2
Kod przedmiotu
……
Course code
 
3
Godziny zajęć
wykłady 30 ćwiczenia 15

wyjazdy terenowe - inne (podać jakie) laboratoria 15

Contact hours

lectures 30   classes 15   trainings -

other (specify) labs15

Study time
 
4
Liczba punktów ECTS
6
ECTS credits
5
Rodzaj przedmiotu
obowiązkowy
Type of the course
obligatory
6
Poziom przedmiotu
I stopnia
Level of the course

Bachelor's degree programme

7
Rok studiów
II
Year of study
8
Semester studiów
zimwy (III)
Semester of study
Winter (III)
9

Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)

Paweł GLIBOWSKI
 
Name of lecturer(s)
10
Słowa klucze
podstawowe procesy w technologii żywności
Keywords

basic processes in food technology

11
Cele przedmiotu

Zapoznanie studenta z technologią żywności od przetwarzania surowców po produkcję wysokoprzetworzonej żywności z uwzględnieniem operacji jednostkowych, przedstawieniem zależności między obróbką fizykochemiczną a właściwościami finalnymi surowców czy produktów.     

Objective of the course

A student must be familiar with food technology from raw material processing to high performance food production with single operations consideration, presentation of dependence between physicochemical treatment and raw materials or products final properties.

12

Treści merytoryczne przedmiotu

Wykłady
1.Definicja, zakres i charakter technologii żywności

2.Właściwości funkcjonalne białek, węglowodanów i tłuszczów

3.Wpływ obróbki technologicznej na witaminy, mikro i makroelementy

4.Procesy chemiczne w technologii żywności – hydroliza, uwodornienie tłuszczów, modyfikacje chemiczne składników żywności

5.Metody zagęszczania – odparowywanie, kriokoncentracja

6.Procesy fizyko-chemiczne obecne w przemyśle spożywczym - krystalizacja, ekstrakcja, destylacja, rektyfikacja tworzenie emulsji i żelifikacja.

7.Operacje fizyko-chemiczne obecne w przemyśle spożywczym – filtracja i wirowanie.

8.Chłodzenie, zamrażanie i rozmrażanie
9.Fermentacja w przemyśle spożywczym

10.Termiczne sposoby utrwalania żywności - sterylizacja, pasteryzacja, blanszowanie, gotowanie, smażenie, pieczenie

Ćwiczenia
1.Ekstrakcja w przemyśle spożywczym
2.Warunki powstawania żelu pektynowego
3.Reakcje Maillarda
4.Woda w przemyśle spożywczym
5.Rozmrażanie żywności

6.Mikrofale i ich zastosowanie w technologii żywności

7.Wpływ warunków reakcji na szybkość hydrolizy
8.Wirowanie

9.Wpływ temperatury i czasu ogrzewania na stabilność kwasu askorbinowego

10.Analiza właściwości reologicznych i teksturalnych różnych rodzajów żywności

Course contents

Lectures

1.Definition scope and character of food technology

2.Functional properties of proteins, carbohydrates and lipids

3.Effect of technological treatment on vitamins, micro- and macroelements

4.Chemical processes in food technology – hydrolysis, oils hydrogenation, chemical modification of food ingredients

5.Concentration – evaporation and cryoconcentration

6.Physicochemical processes in food industry – crystallisation, extraction, distillation, rectification, emulsification and gelation.

7.Physicochemical operations in food industry – filtration and centrifugation.

8.Refrigeration, freezing and thawing
9.Fermentation in food industry

10.Thermal food processing – sterilisation, pasteurisation, blanching, frying, baking

Classes
1.Extraction in food industry
2.Conditions for pectin gel formation
3.Maillard reactions
4.Water in food industry
5.Food thawing
6.Microwaves and their application in food technology
7.Factors affecting enzymatic hydrolysis
8.Centrifugation

9.Effect of temperature and heating time on ascorbic acid stability

10.Analysis of rheological and textural properties of different foods

13

Wymagania wstępne i dodatkowe

1. Chemia
2. Fizyka
Pre-requisities

1. Chemistry

2. Physics
14
Efekty kształcenia

Zrozumienie wpływu poszczególnych technik stosowanych w technologii żywności na cechy fizykochemiczne surowców jak i produktów, umiejętność samodzielnego przeprowadzania podstawowych procesów technologicznych takich jak ekstrakcja, destylacja, rozmrażanie, pasteryzacja, żelifikacja. 

Learning outcomes

Understanding the effects of particular techniques applied in food processing on physicochemical characteristics of raw materials and products, ability of unassisted realization of basic technological processes like extraction, distillation, thawing, pasteurisation, and gelification.

15
Materiały dydaktyczne
-
Teaching and learning material
-
16
Zalecane lektury

Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. Ogólna technologia żywności Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.

Bednarski W., Ogólna technologia żywności. Wydaw. ART, 1991

Sikorski Z., Chemia Żywności, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.

Ziajka S., Mleczarstwo zagadnienia wybrane, Wyd. ART, Olsztyn 1997.

Schram G., Reologia. Podstawy i zastosowania, Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN, Poznań 1998.

References

Food Processing Technology - Principles and Practice (3rd Edition) By: Fellows, P. J. 2009 Woodhead Publishing

Dairy Science and Technology Handbook, Volumes 1-3 Edited by: Hui, Y.H. 1993 John Wiley & Sons

Food Process Engineering and Technology By: Zeki Berk, 2009 Elsevier Inc.

Rheological Methods in Food Process Engineering (2nd Edition) By: Steffe, J.F., 1996. Freeman Press, USA

17
Metody nauczania

wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne

Teaching methods
lectures, labs, classes
18

Dodatkowe informacje o metodach nauczania

Teoria w formie wykładów. Na ćwiczeniach studenci wykonują doświadczenia i analizy.

19

Extra information on the teaching methods

The theory will be given by means of lectures.for the practical exercises the students will perform experiments and analyses in the lab

20
Metody oceny

1. Ćwiczenia laboratoryjne: sprawozdania i okresowe sprawdziany pisemne.

2. Ćwiczenia audytoryne: okresowe sprawdziany pisemne.

Assessment methods

1.Laboratory classes: reports and periodic written tests.

2.Classes: periodic written tests.
 
21
Metody egzaminowania

Na zakończenie semestru egzamin pisemny obejmujący całośc materiału z wykładów i ćwiczeń.

Examination methods

Final written examination covering the whole contentsof lectures and classes in the end of the semester.

22

Dodatkowe informacje o metodach egzaminowania

-

Extra information on the examination methods

-