wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Agronomy Science

« wstecz

 

 

 

  • ISSN 2544-4476
  • e-ISSN 2544-798X

 

Zgłaszanie artykułów do czasopism publikowanych przez Wydawnictwo UP w Lublinie odbywa się wyłącznie przez system elektroniczny na platformie czasopisma.up.lublin.pl

 

Nowa strona czasopisma: https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as

 

Zadania finansowane w ramach umowy 638/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę:

– „Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma Agronomy Science poprzez utworzenie oddzielnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z  elektronicznym systemem wydawniczo-edytorskim do obsługi czasopisma”,

„Tłumaczenie na język angielski oraz specjalistyczna korekta językowa artykułów w czasopiśmie Agronomy Science”.

 

 

Agronomy Science (wcześniej: Annales UMCS sec. E Agricultura) jest recenzowanym czasopismem, wydawanym od 1945 r. Obecnie jest to kwartalnik, dostępny w formie papierowej oraz elektronicznej, w otwartym dostępie, zgodnie z deklaracją budapesztenską (CC BY-NC-ND uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych).

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: CAB Abstracts, AGRIS, AGRO, FSTA (Food Science and Technology Abstracts), CSA Environment Abstracts, ISC (Islamic World Science Citation Center), DOAJ, Index Copernicus - ICI Journal Master List, PBN/POL-index.

 

Są w nim publikowane w języku polskim i angielskim oryginalne prace twórcze bazujące na rezultatach badań dotyczących produkcji roślinnej, użytkowania gruntów i ochrony środowiska oraz artykuły przeglądowe przedstawiające obecny stan wiedzy w zakresie nowoczesnego rolnictwa w następujących grupach tematycznych:
– postęp w tradycyjnym rolnictwie,
– rolnicza produkcja energii ze źródeł odnawialnych,
– rolnictwo i ochrona zasobów naturalnych,
– agroklimatologia i modelowanie,
– agroekosystemy i środowisko naturalne,
– biogeochemia agrosystemów,
– genetyka, biotechnologia i hodowla roślin; biologia molekularna i genomika roślin,
– modelowanie systemów uprawy,
– fizjologia roślin, interakcje roślina–środowisko,
– jakość i fizjologia pozbiorcza surowców roślinnych,
– rolnictwo ekologiczne i systemy produkcji rolnej,
– wpływ rolnictwa na środowisko glebowe, wodę, powietrze i bioróżnorodność,
– rośliny uprawy polowej, rośliny lecznicze i alternatywne,
– wskaźniki jakości oraz bezpieczeństwo żywności pochodzenia roślinnego,
– produkcja pasz,
– systemy produkcji roślinnej i optymalizacja przedzbiorczych zabiegów produkcyjnych,
– żywienie roślin,
– ochrona roślin,
– gleboznawstwo i konserwacja gleby,
 – mechanizacja i ekonomika produkcji roślinnej.
Tematyka Agronomy Science obejmuje także inne zagadnienia szeroko rozumianej produkcji rolniczej oraz dotyczące nierolniczych aspektów gospodarowania w rolnictwie.

 

Agronomy Science (formerly: Annales UMCS sec. E Agricultura, ISSN 0365-1118, e-ISSN 2083-7410) is a peer-reviewed journal, published since 1945, nowadays quarterly, available in both paper and electronic forms, in open acces, according to the Budapest Declaration (CC BY-NC-ND – licence attribution – non-commercial use – no derivative works).

 

The journal is covered by: CAB Abstracts, AGRIS, AGRO, FSTA (Food Science and Technology Abstracts), CSA Environment Abstracts, ISC (Islamic World Science Citation Center), DOAJ, Index Copernicus - ICI Journal Master List, PBN/POL-index.

 

It is Polish and English language journal that publishes original experimental papers based on the results of research and development in all aspects of plant production, land utilization and environment protection as well as reviews in all areas of agronomy and plant production including actual problems of modern agriculture that include:
– advances in traditional agronomy,
– agricultural production of renewable energies,
– agriculture and preservation of natural resources,
– agro-climatology and agronomic modeling,
– agro-ecosystems and the environment,
– biogeochemistry of agrosystems,
– genetics, biotechnology and breeding, plant molecular biology and genomics,
– crop and system modelling,
– plant physiology and plant-environment interactions,
– crop quality and post-harvest physiology,
– ecological cropping and farming systems,
– environmental impact on soil, water, air and biodiversity,
– field crops, alternative and medicinal plants,
– indicators of food quality and safety of plant origin,
– forages,
– plant production systems and optimization pre-harvest production practices,
– plant nutrition,
– plant protection,
– soil science and conservation,
– mechanization and economics of plant production.
The scope of Agronomy Science covers topics connected to broad sense crop production as well as non-agricultural aspects of agricultural lands.