Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Historia

« wstecz

Katedra Łąkarstwa początek swojej działalności datuje od 1945 roku. Uchwałą Krajowej Rady Narodowej z dnia 23 października 1944 r. został powołany w Lublinie Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, w skład którego wchodziły Wydziały: Przyrodniczy, Lekarski, Rolny i Weterynaryjny. W ramach Wydziału Rolnego w 1945 r. powołano 13 pierwszych jednostek organizacyjnych w randze zakładów, w tym Zakład Uprawy Łąk i Pastwisk. W 1951 Zakład przekształcono w Katedrę Uprawy Łąk i Pastwisk. W 1964 r. w związku z reorganizacją struktur organizacyjnych Uczelni, w tym i Wydziału, Katedrę w randze Zespołu Dydaktycznego, a następnie Zakładu Uprawy Łąk i Pastwisk włączono do utworzonego Instytutu Uprawy Roli i Roślin. W 1986 roku, po reorganizacji w/w Instytutu, Zakładowi przywrócono status Katedry z nazwą Katedra Łąkarstwa, która następnie zmieniła nazwę na Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, natomiast obecna nazwa to Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu.

 

W pierwszym okresie funkcjonowania Zakładu Uprawy Łąk i Pastwisk badania prowadzono w Naukowych Zakładach Rolniczo-Doświadczalnych UMCS, przede wszystkim w Zemborzycach, gdzie byli zatrudnieni pracownicy naukowi Zakładu Uprawy Łąk i Pastwisk. Po likwidacji zakładu doświadczalnego w Zemborzycach bazę doświadczalną przeniesiono do RZD Uhrusk k. Włodawy (dolina Bugu) oraz RZD Elizówka k. Lublina. W 1986 roku Akademia Rolnicza w Lublinie przyjęła Ośrodek Doświadczalny Wojewódzkiego Zarządu Wodnych Melioracji w Sosnowicy i powstała tam Łąkarska Stacja Doświadczalna. Odtąd stacja stała się główną bazą naukowo-badawczą i dydaktyczną Katedry Łąkarstwa obecnie jest to Stacja Dydaktyczno-Badawcza Katedry Łąkarstwa.

 

Wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników Katedry w latach 1945-2000 zostały przedstawione w około 600 różnego rodzaju opracowaniach, w tym około 350 to rozprawy naukowe. Pozostałe prace to referaty i komunikaty naukowe, artykuły popularno-naukowe i popularne, ekspertyzy i inne opracowania. Ponadto pracownicy Katedry opracowali 2 podręczniki: Włodarczyk S.: Botanika łąkarska, PWRiL, Warszawa 1962 (cztery wydania) ; Włodarczyk S.: Uprawa i użytkowanie łąk i pastwisk, PWRiL, Warszawa 1963 (2 wydania), Przewodnik do ćwiczeń z łąkarstwa (6 wydań) oraz Wskazówki metodyczne dla studentów studiów zaocznych.

 

Miarą działalności jednostki naukowej oprócz publikacji jest rozwój kadry naukowej. W okresie 56-lecia przeprowadzono 19 przewodów doktorskich, 7 przewody habilitacyjne, nadano 7 tytułów profesora. Dowodem wysokiego poziomu naukowego pracowników Katedry było napisanie wielu recenzji i opinii dotyczących dorobku naukowego i rozpraw naukowych. Zrecenzowano bowiem 35 prac doktorskich, 20 prac habilitacyjnych, napisano 16 opinii do tytułu i na stanowisko profesora oraz opracowano ponad 250 recenzji prac do druku i innych opracowań. O aktywności naukowo-badawczej pracowników Katedry świadczy ich udział w kongresach i konferencjach zagranicznych (16 wyjazdów) oraz konferencjach i zjazdach krajowych (185). Trzech pracowników Katedry przebywało na stażach zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracownicy Katedry byli wyróżniania nagrodami resortowymi ministra (3 nagrody indywidualne i dwie nagrody zespołowe) oraz licznymi nagrodami i odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Zwiększający się zakres zadań dydaktycznych oraz badań naukowych na przestrzeni lat działalności początkowo Zakładu, a w późniejszym okresie Katedry wymuszał konieczność organizacji bazy dydaktyczno-badawczej. Baza lokalowa Zakładu, a następnie Katedry początkowo była skromna i systematycznie zmieniała się do 1959 roku, w związku z pozyskiwaniem przez Wydział nowych pomieszczeń w różnych dzielnicach Lublina. Dopiero po oddaniu w 1959 roku nowego budynku przy ul. Akademickiej 15, "Agro", Katedra zyskała stałe pomieszczenia, które z małymi zmianami zajmuje do chwili obecnej. Pierwsze badania z zakresu łąkarstwa prowadzone były w Zakładzie Rolniczo-Doświadczalnym w Zemborzycach. Po likwidacji w/w zakładu badania realizowano w innych zakładach doświadczalnych uczelni (RZD Uhrusk i RZD Elizówka). Od 1986 r. główną bazę dydaktyczno-badawczą Katedry jest Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy (rejon Kanału Wieprz-Krzna).

 

 

 
 
Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy
 

Aktualna struktura organizacyjna Katedry to pracownie naukowe zlokalizowane w gmachu Agrotechniki przy ul. Akademickiej 15 oraz Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy. W skład Stacji wchodzi:

  • 3 działki gruntu o łącznej powierzchni 23,20 ha,
  • budynek laboratoryjno-warsztatowy,
  • stodoła doświadczalna,
  • budynek gospodarczy,
  • stacja lizymetryczna,
  • automatyczna stacja meteorologiczna typu "Klimat".

 

Większość powierzchni gruntu, będącego w gestii Stacji zajmują łąki (11,7 ha) oraz pastwiska (8,5 ha). Użytki te zlokalizowane są pomiędzy Kanałem Wieprz-Krzna a rzeką Piwonią. Zostały one zmeliorowane i zagospodarowane w latach 1964-1966. Pastwisko podzielone jest na 10 kwater ogrodzeniem stałym, a wypas zwierząt (krowy rasy mięsnej z cielakami) prowadzi się systemem porcjowanym.

 

 

 

Na zapleczu pastwiska znajduje się okólnik z wodopojem i wiatą dla zwierząt. W budynku laboratoryjno-warsztatowym znajduję się; laboratorium, biuro, pomieszczenie socjalne dla pracowników i studentów oraz garaże warsztatowo-magazynowe. Stodoła doświadczalna wyposażona jest w kolektory słoneczne i specjalne dmuchawy do dosuszania siana. Budynek gospodarczy zlokalizowany jest obok okólnika i wykorzystany jest w okresie letnim przez obsługę nadzorującą wypas zwierząt. Stacja lizymetryczna i automatyczna stacja meteorologiczna zlokalizowane są w centralnej części łąk i pastwisk należących do Stacji. Stacja Dydaktyczno-Badawcza wyposażona jest w sprzęt gospodarczy niezbędny do prac na łąkach i pastwiskach (2 ciągniki, kosiarki rotacyjne, przyczepa samozbierająca, przyczepa transportowa, sprzęt do dosuszania siana i inny sprzęt niezbędny do prac polowych). Do realizacji badań naukowych, Stacja wyposażona jest w 2 specjalne siewniki do bezpośredniego siewu nasion w starą darń, deszczownię, samobieżne kosiarki do koszenia poletek doświadczalnych oraz kompletny sprzęt do prac pielęgnacyjnych na trawnikach.