Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Badania

« wstecz

Tematy badawcze zrealizowane lub w trakcie realizacji w Katedrze Ekologii Rolniczej:

 

  • Gospodarka wodna gleby i roślin w różnych warunkach edaficznych i troficznych oraz jej regulowanie za pomocą nawodnień (zwłaszcza deszczowania);
  • Racjonalizacja zmianowania roślin, zarówno w aspekcie masy i jakości plonów, jak też oddziaływania na glebę;
  • Rola resztek pożniwnych różnych kultur w rozmaitych przyrodniczych i antropogenicznych warunkach siedliska;
  • Badania nad systemami uprawy roli w zróżnicowanych warunkach ekologicznych na terenie Polski;
  • Wpływ uprawy roli na środowisko glebowe i rośliny uprawne. Skutki odłogowania i rekultywacja gruntów czasowo wyłączonych z rolniczego użytkowania;
  • Studia nad rolnictwem ekologicznym.

 

Aktualna problematyka badawcza Katedry

Problematyka badawcza Katedry Ekologii Rolniczej skupia się wokół zagadnień związanych ze stwarzaniem optymalnych warunków plonowania roślin uprawnych w zróżnicowanych uwarunkowaniach ekologicznych. W szczególności badania dotyczą określenia optymalnego poziomu wnoszenia środków ochrony i nawozów mineralnych, wykorzystania innych poza energochłonnymi środków produkcji, głównie racjonalnego następstwa roślin i potencjału plonotwórczego nowych odmian. Wszystkie te działania mają charakter proekologiczny z uwzględnieniem zmniejszenia poziomu skażenia środowiska przyrodniczego oraz wykorzystania niektórych gatunków roślin do produkcji energii odnawialnej. Katedra od wielu lat specjalizuje się w rolnictwie ekologicznym i jest znana z tego zakresu badań na obszarze Polski i sąsiednich krajów. Ostatnio prowadzony temat dotyczy porównania systemów nawożenia ekologicznego i konwencjonalnego. Duża część obszaru Lubelszczyzny objęta jest fitoindykacyjną oceną siedlisk polnych z wykorzystaniem flory segetalnej i ruderalnej, co zostanie wykorzystane do bioindykacyjnej oceny gleb.

 

Badania zmian sukcesyjnych na gruntach ornych wyłączonych z uprawy wymagają wieloletnich obserwacji. Podobnie ocena oddziaływań allelopatycznych chwastów występujących w dużym nasileniu na kiełkowanie i początkowy wzrost najważniejszych gatunków zbóż jest czasochłonna ze względu na konieczność pozyskiwania wieloletnich wyników. Problem jest szczególnie istotny z uwagi na ponad 70% udział zbóż w strukturze zasiewów.

 

Drugim aspektem badawczym jest ocena bioróżnorodności gatunkowej roślin na wybranych obszarach Lubelszczyzny. Kolejne tematy dotyczą zmniejszenia skażenia środowiska wskutek stosowania proekologicznych technologii produkcji, w szczególności monitorowanie zmian zachodzących w agroekosystemach w zależności od niektórych czynników i wskazywanie racjonalnych metod gospodarowania. Ocena ekologicznych i gospodarczych skutków odłogowania pól oraz metod rolniczego zagospodarowania gruntów ornych czasowo wyłączonych z uprawy.

 


 

Wyniki badań z tematu:

"Produkcyjno - ekonomiczna ocena zmianowań i odmian roślin uprawianych w systemie rolnictwa ekologicznego".

ROK 2008
ROK 2009


ROK 2010

Wyniki badań z tematu:

"Wpływ wsiewek międzyplonowych na zmiany zachwaszczenia i ocena odporności na poziomie molekularnym na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną orkiszu jarego w warunkach ekologicznego gospodarowania"

ROK 2010

Wyniki badań z tematu:
"Sprawozdanie z realizacji zadania pt. „Wpływ wsiewek międzyplonowych na zmiany zachwaszczenia i ocena odporności na poziomie molekularnym na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną orkiszu jarego w warunkach ekologicznego gospodarowania” 

 

ROK 2011 

 

ROK 2013

Sprawozdanie z realizacji zadania pt. "Uprawy polowe metodami ekologicznymi: metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych"

 

ROK 2014

Sprawozdanie z projektu finansowanego przez MRiRW: "Warzywnictwo (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi. Określenie dobrych praktyk ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz metod ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów poprzez określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w ekologicznej produkcji ziół i warzyw”.

 

ROK 2015

Sprawozdanie z projektu "Warzywnictwo (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi: określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznej produkcji ziół i warzyw".

ROK 2017
Informacja o planowanej realizacji wniosku o dofinansowanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego
„Przetwórstwo  produktów  roślinnych  i  zwierzęcych  metodami ekologicznymi: badania  nad  optymalizacją  oraz  rozwojem  innowacyjnych  rozwiązań  w zakresie   przetwórstwa   w   celu   podnoszenia   wartości   prozdrowotnych   produktów ekologicznych”

 

Informacja o planowanej realizacji wniosku o dofinansowanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego

„Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie upraw polowych w uprawach ekologicznych”

 

Sprawozdanie z projektu „Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: badania nad optymalizacją oraz rozwojem innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa w celu podnoszenia wartości prozdrowotnych produktów ekologicznych”

 

ROK 2019
Informacja o planowanej realizacji wniosku o dofinansowanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2019 roku kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania warzyw i owoców”