Menu

Polskie Powroty

« wstecz

 

 

 

 

Celem programu Polskie Powroty jest stworzenie wyróżniającym się polskim naukowcom warunków powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Program stworzy Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie.

Środki uzyskane w ramach tego programu zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca, a także umożliwiają stworzenie własnej grupy projektowej (zespołu badawczego).

Dzięki temu programowi krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze będą miały możliwość pozyskania do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Wnioskodawcami mogą być m.in.: uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN.

Wymagania dla kandydata:

·         musi posiadać obywatelstwo polskie,

·         stopień doktora uzyskał przed 1 stycznia 2017 roku,

·      co najmniej 2 lata wykonywał pracę naukową w uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa,

·         posiada udokumentowany dorobek naukowy,

·         nie mieszkał oraz nie pracował w Polsce od 1 stycznia 2018 roku do momentu złożenia wniosku.  

Finansowanie:

·         Wynagrodzenie dla powracającego naukowca (36 - 48 miesięcy):

- 250 000 zł – 350 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat doświadczonego naukowca,

- 180 000 zł – 240 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat naukowca niespełniającego wymogów dotyczących doświadczonego naukowca.

·         Wynagrodzenia dla członków grupy projektowej  (200 000 zł rocznie).

·         Komponent badawczy: 200 000 zł na pierwszych 18 miesięcy (finansowanie przez NCN).

·         Pokrycie kosztów przesiedlenia (do 20 000 zł) i adaptacji miejsca pracy (50 000 zł).

 Oczekiwania od kandydatów:

·         pozyskiwanie środków na badania w polskich i zagranicznych instytucjach grantowych,  

·         zaangażowanie w prowadzenie: badań naukowych, dydaktyki, innej aktywności naukowej,

·         publikacji z afiliacją polskiej jednostki,

·         pobyt w Polsce przez cały okres realizacji projektu.

 

Termin realizacji Programu

 

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

 

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony do 23 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

ULOTKA - POLSKIE POWROTY

Szczegółowe informacje: [POLSKIE POWROTY]

Źródło: nawa.gov.pl