Studia II stopnia


 

Harmonogram

« wstecz

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW
W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
 
KANDYDATÓW OBOWIĄZUJE INTERNETOWA REJESTRACJA
 
W związku ze stanem epidemiologicznym kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo nie obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem, a także nie odbędzie się weryfikacja deklaracji kierunku pokrewnego z udziałem kandydatów na studia drugiego stopnia. Weryfikacji dokona komisja rekrutacyjna na podstawie przesłanych przez kandydatów deklaracji.
 
Lp.
Data
Treść
1.
 
 
 
od 11 maja 2020 r.
do 19 sierpnia 2020 r.
 
Kandydat rejestruje się w systemie IRK i jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu/dyplomie, wpisania wyników z matury, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł za każdy wybrany kierunek studiów) na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.
Do dnia 19 sierpnia 2020 r. kandydaci na kierunek hipologia i jeździectwo są zobowiązani do przesłania zaświadczenia lekarskiego (skan) o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego na adres e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl
 
Kandydaci na studia drugiego stopnia z kierunków pokrewnych mają obowiązek przesłać wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego na adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do 19 sierpnia 2020 r.
2.
21 sierpnia 2020 r.
godz. 1200
                     (piątek)
Posiedzenie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych – ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia
3.
 
 
 
21 sierpnia 2020 r.
godz. 1400
(piątek)
Ogłoszenie komunikatu o kandydatach zakwalifikowanych na studia
Kandydat otrzyma informację z postępowania kwalifikacyjnego o uzyskanym statusie: zakwalifikowany albo niezakwalifikowany,na swoje indywidualne konto w systemie IRK. Informacja będzie dostępna także na listach wywieszonych na tablicach ogłoszeniowych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, budynek: Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15
4.
 
 
24-25-26-27 sierpnia poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) 2020 r.
w godz. 8.00 – 17.00
 
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia i zaznaczyli opcję „chcę legitymację” mają obowiązek wnieść opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł na konto wygenerowane w systemie IRK.
Dokumenty należy przesłać Pocztą Polską/kurierem lub bezpośrednio można złożyć w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli okoliczności związane ze stanem epidemii będą na to pozwalały (szczegółowe informacje Komisja przekaże na indywidualne konto kandydata w systemie IRK).
 
Kandydaci, którzy złożą/prześlą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status przyjęty.
Komisja prześle komunikat na indywidualne konto kandydata o wpisaniu na listę studentów. Zawiadomienie drogą elektroniczną jest jedyną formą zawiadomienia kandydata o wpisaniu na listę studentów. Komisja nie wysyła do kandydata decyzji administracyjnej.
 
5.
 
 
 
31 sierpnia 2020 r. 
 
zwolnione miejsca
 
 
Ogłoszenie komunikatu o zwolnionych miejscach
Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia stanowią grupę rezerwową i będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku na który dokonali rejestracji. Kwalifikacja odbywa się automatycznie w systemie. Informację o zakwalifikowaniu kandydat otrzymuje na swoim indywidualnym koncie. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybrany kierunek studiów z powodu braku miejsc, otrzymają na swoje konto informację o wolnych miejscach na innych kierunkach. Kwalifikacja na inny kierunek odbędzie się w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej.
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia w ramach tzw. zwolnionych miejsc przesyłają/składają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnym koncie kandydata).
 
 
6.
 
1 września -20 września 2020 r.
Ogłoszenie kolejnego naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki, na których pozostały jeszcze wolne miejsca. Rejestracja kandydatów w systemie IRK
 
7.
 
1 września - 2 października 2020 r.
 
Ogłoszenie kolejnego naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki, na których pozostały jeszcze wolne miejsca. Rejestracja kandydatów w systemie IRK
 
8.
 
21 września 2020 r.
 
Ogłoszenie komunikatu o kandydatach zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia.
9.
22-23 września 2020 r.
 
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia drugiegostopnia przesyłają/składają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnym koncie kandydata)
10.
 
 3 października 2020 r. – ogłoszenie wyników
5 i 6 października 2020 r. dostarczanie dokumentów
 
 
Ogłoszenie komunikatu o kandydatach zakwalifikowanychna studia pierwszego stopnia. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia przesyłają/składają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnym koncie kandydata)
 
 
 
 Ważne informacje dla kandydatów:
 
  1. W związku z trwająca epidemią COVID-19 kandydaci powinni dostarczać dokumenty za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście. Kandydat przesyła kserokopię świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów wyższych i jest zobowiązany do okazania oryginału świadectwa w dziekanacie w październiku.
 
  1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów (kandydat nie otrzymuje decyzji administracyjnej). Natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez osobę, która przewodniczy wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 
  1. Status przyjęty oznacza, że kandydat złożył wymagane dokumenty i został wpisany na listę studentów.
 
 
 
Lublin, dnia 4 maja 2020 r.