UP Lublin   Szkoła Doktorska „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

Szkoła Doktorska


 

Aktualności

15.09.2019

 

 pobierz listę rankingową

 

13.09.2019

 
16 września b.r.  zostanie ogłoszony przez NCN  konkurs PRELUDIUM BIS, czyli konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów, w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Program skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, a NAWA sfinansuje w nim staż zagraniczny dla doktoranta realizującego projekt badawczy.
W ramach pierwszej edycji konkursu PRELUDIUM BIS zostanie zapewnione wsparcie dla 300 uczestników szkół doktorskich. Wypracowany wspólnie przez NCN i NAWA model finansowania ma za zadanie przyczynić się do skutecznego kształtowania dalszej kariery badawczej doktorantów w oparciu o kryterium doskonałości naukowej. 
Wnioski w pierwszej edycji  konkursu PRELUDIUM BIS będzie można składać do 16 grudnia 2019 r.
 
Zachęcamy Państwa do aplikowania! 
 

11.09.2019


rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami do Szkoły Doktorskiej odbędą się w dniu 13 września 2019 r. od godz. 10.00 w Sali Kolegialnej ul. Akademicka 13, I piętro

 

27.08.2019

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w ramach projektu „Doktorat Wdrożeniowy - Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”  w dyscyplinie technologia żywności i żywienia pod opieką naukową dr hab. Urszuli Złotek.

  
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Limit przyjęć – 1 osoba.
 

Do Szkoły Doktorskiej w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy” może być przyjęta osoba, która :

1) spełnia warunki określone w Uchwale nr 53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

2) przedstawi plan realizacji rozprawy doktorskiej pt. „Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”

3) jest zatrudniona albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorstwo PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wrotkowska 1; 20-469 Lublin, które wyrazi zgodę na kształcenie w Szkole Doktorskiejw ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” i zapewni doktorantowi opiekuna pomocniczego.

 

Zgodnie z §8 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

  • średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów - liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen)
  • dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.)
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-2pkt.)
  • za prezentację tematyki badawczej w języku angielskim kandydat może otrzymać dodatkową punktację (0-2pkt.)
  • laureaci diamentowego grantu otrzymują dodatkowo 5 pkt.
 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez niego kompletu dokumentów zgodnie z  § 7 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do  Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w roku akademickim 2019/2020  w oparciu o wzory dokumentów określone Zarządzeniem Nr 27/2019  z dnia 24 maja 2019 r., a także dokumentów potwierdzających możliwość  realizacji  projektu „Doktorat Wdrożeniowy - Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”  we współpracy z PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k.

 
Wykaz dokumentów jakie powinni złożyćkandydaci zamieszczono w zakładce "Rekrutacja"

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej ul. Akademicka 13 pok. 352 (Budynek Rektoratu II piętro)

Termin składania dokumentów: od 28 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r. do godz. 15.00

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

1) 27.08.2019 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji

2) 28.08 -10. 09. 2019 - składanie dokumentów przez kandydatów do szkoły doktorskiej

3) 11.09.2019 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)

4) 12. 09. 2019 – analiza i ocena dorobku naukowego kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty

5) 12.09. 2019 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

6) 13.09. 2019 – rozmowa kwalifikacyjna

7) 16.09. 2019 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

8) 17.09. 2019 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

 

29.07.2019

 

25.07.2019

  

 

pobierz listę rankingową

22.07.2019

rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami do Szkoły Doktorskiej odbędą się w dniu 24 lipca 2019 r. od godz. 10.00 w Sali Kolegialnej ul. Akademicka 13, I piętro
 

Rozmowy kwalifikacyjne zostały zaplanowane według następującego porządku:
od godz. 10.00  rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie weterynaria,  
od godz. 10.30 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,  
od godz. 12.00 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie zootechnika i rybactwo,  
od godz. 13.00 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.  
 
 

 

05.07.2019

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w dyscyplinach naukowych: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo.

 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
 

Zgodnie z §8 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

  • średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów - liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen)
  • dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.)
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-2pkt.)
  • za prezentację tematyki badawczej w języku angielskim kandydat może otrzymać dodatkową punktację (0-2pkt.)
  • laureaci diamentowego grantu otrzymują dodatkowo 5 pkt.
 

 

 Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej ul. Akademicka 13 pok. 352 (Budynek Rektoratu II piętro)

Termin składania dokumentów: od 5 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. do godz. 15.00

 

 wykaz dokumentów, które należy złożyć zamieszczono w zakładce "Rekrutacja

 

pobierz ogłoszenie o rekrutacji  w formacie PDF  

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
 

05.07.2019 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji  

05-19. 07. 2019 – składanie dokumentów przez kandydatów do szkoły doktorskiej

22.07.2019 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)

22-23. 07. 2019 – analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w oparciu o złożone dokumenty

23.07. 2019 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

24-25.07. 2019 – rozmowy kwalifikacyjne

26.07. 2019 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

29.07. 2019 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

28.06.2019

Decyzją Prorektora ds. Nauki Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej powołana została Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020, w następującym składzie:  

Przewodniczący Rady Naukowej:
Dyrektor Szkoły Doktorskiej dr hab. Katarzyna Ognik prof. uczelni
Członkowie reprezentujący Rady Dyscyplin:
Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:
·         prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
·         prof. dr hab. Mariusz Florek
Dyscyplina Weterynaria:
·         prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel
·         dr hab. Roman Dąbrowski prof. uczelni
Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:
·         dr hab. Danuta Sugier prof. uczelni
·         dr hab. Agnieszka Najda prof. uczelni
Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo:
·         dr hab. Magdalena Gryzińska prof. uczelni
·         dr hab. Łukasz Wlazło 
 
 

21.06.2019

 
Na podstawie § 2  ust. 1  Uchwały nr  53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w roku akademickim 2019/2020  powołana została Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie:
1.Dr hab. Katarzyna Ognik prof. uczelni - Dyrektor Szkoły Doktorskiej - Przewodniczący Komisji
2.Dr hab. Paweł Glibowski prof. uczelni - dyscyplina Technologia żywności i żywienia        
3.Dr hab. Aneta Nowakiewicz prof. uczelni - dyscyplina Weterynaria
4.Prof. dr hab. Halina Smal - dyscyplina Rolnictwo i ogrodnictwo
5.Dr hab. Bożena Kiczorowska prof. uczelni - dyscyplina Zootechnika i Rybactwo
6.Mgr Agnieszka Czarnecka - Lektor  języka angielskiego
7.Mgr Daniel Opydo - Lektor języka angielskiego 
8.Mgr inż. Urszula Polak - Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej 
 
 
Zadania Komisji Rekrutacyjnej określa Uchwała nr  53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 r. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie