wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Etyka publikowania

« wstecz

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „ghostwriting” oraz „guest authorship” (opracowana na podstawie materiałów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

 

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

 

Zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” są przeciwieństwem rzetelności w nauce i przejawem nieetycznej postawy pracownika naukowego.

 

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub gdy nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

 

Z „guest authorship („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział jakiejś osoby w publikacji jest znikomy lub w ogóle go nie było, a pomimo to jest podawana jako autor lub współautor.

 

W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship” Wydawnictwo UP w Lublinie wprowadza następujące procedury.

 

1. Od autorów wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji z  podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, merytorycznego opracowania wyników, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 

2. Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych.

 

Wydawnictwo informuje, że jest zobowiązane do demaskowania wszystkich przypadków nierzetelności naukowej, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. Wydawnictwo będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 
 

The procedure securing against the phenomena of „ghostwriting” and „guest authorship” (based on the materials from the Ministry of Science and Higher Education)

 

In science, reliability is one of its quality foundations. Readers should be certain that the authors of publications present the results of their work in a clear, reliable and honest way, independently of whether they are the direct authors or they were aided by a specialized entity (a physical or a legal person).

 

The ethical attitude of a research worker and the highest editorial standards should be evidenced by the transparency of information on the entities contributing to the publication (content-related, material, financial, etc. contribution), which is not only a sign of good practice but also social responsibility.

 

The phenomena of „ghostwriting” and „guest authorship” contradict reliability in science and they are a sign of an unethical attitude of the research worker.

 

We have to do with „ghostwriting” when somebody had a significant contribution to the publication without revealing their participation as one of the authors or when they are not mentioned in the thanks included in the publication.

 

We have to do with „guest authorship” („honorary authorship”) when the participation of a person in the publication is negligible or none and despite that they are reported as authors or co-authors.

 

With the view to counteracting cases of „ghostwriting” and „guest authorship”, the Publishing House introduces the following procedures.

 

1. The authors are required to disclose the contribution of particular authors in the publication, complete with their affiliation and contribution, i.e. the information on who is the author of the concept, assumptions, methods and the substantive analysis of the results, with the main responsibility resting on the author submitting the manuscript.

 

2. The author has an obligation to provide information on the sources of financing the publication, the contribution of scientific and research institutions, associations and other entities (financial disclosure).

 

The Publishing House hereby informs that it is bound to reveal any cases of scientific unreliability, which includes informing the proper entities, i.e. institutions employing authors, scientific societies, associations of scientific editors, etc.

 

The Publishing House will document any signs of scientific unreliability, especially concerning breaking and violating the rules of ethics binding in science.