wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Recenzowanie

« wstecz

Formularz recenzji                     Reviewer's form

 

                                                    

 


Oświadczenie recenzenta         Reviewer's statement

 

                                                     

 

 


ZASADY RECENZOWANIA

1. Do oceny publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autora.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Przestrzegana jest zasada, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces). Recenzent musi podpisać stosowne oświadczenie. W przypadku gdy tożsamość autora jest mu znana, deklaruje, że nie występuje konflikt interesów, czyli że między recenzentem a autorem nie zachodzą:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną (formularz recenzji) i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia.
6. Autor otrzymuje recenzje do wglądu i ustosunkowuje się do uwag recenzentów na piśmie.
7. Autor nie kontaktuje się bezpośrednio z recenzentem. Wszelkie kontakty między autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UP.
8. Lista recenzentów prac publikowana jest w ostatnim numerze w roku oraz na stronie internetowej.
 

RULES OF REVIEWING PUBLICATIONS

1. Two independent reviewers from outside the author’s place of work are appointed to assess each publication.
2. Concerning texts in a foreign language, at least one of the reviewers should be affiliated in an institution foreign to the author’s nationality.
3. The rule is observed that authors and reviewers do not know each other’s identity (so-called double-blind process). The reviewer must sign a corresponding the reviewer’s statement. If the author’s identity is familiar to them, the latter declares no conflict of interests, stating that the following do not occur between the reviewer and the author:
a) direct personal relationships (kinship, legal relations, conflict),
b) relations of professional subordination,
c) immediate scientific cooperation within the last two years preceding the preparation of the review.
4. The reviewer is obliged not to use the knowledge on the reviewed paper before its publication.
5. The review must have a written form and it must end with an explicit conclusion indicating whether the paper should be admitted or rejected for publication – reviewer’s form. 
6. The author receives two reviews for consultation and they give their written opinion on the reviewers’ remarks.
7. The author is not to directly contact the reviewer. All contacts between the author and the reviewer take place exclusively through Wydawnictwo UP.
8. The list of reviewers is published once a year, in last issue and on the Internet website.