wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Recenzowanie

« wstecz

 

[Oświadczenie recenzenta]

 

 

ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI w serii Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)


1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autora.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Przestrzegana jest zasada, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Recenzent musi podpisać stosowne oświadczenie, że nie zna tożsamości autora, a jeśli jest mu znana, to nie występuje konflikt interesów, czyli że między recenzentem a autorem nie zachodzą:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa.
4. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia.
6. Autor otrzymuje dwie recenzje do wglądu i ustosunkowuje się do uwag recenzentów na piśmie.
7. Autor nie kontaktuje się bezpośrednio z recenzentem. Wszelkie kontakty między autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UP.
8. Nazwiska recenzentów ujawniane są dopiero w publikowanej pracy.