wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Dla autorów

« wstecz

 

 [Zgłoszenie publikacji

 

 

 [Oświadczenie autora]

 

 

Zasady przygotowania tekstów zamieszczanych w serii Rozprawy Naukowe

 

 Wskazówki dla autorów

Uwagi ogólne

 

 • Wydawnictwo przyjmuje prace oryginalne, tzn. dotychczas niepublikowane. Autor zobowiązany jest złożyć oświadczenie o oryginalności rozprawy. Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z 23 lutego 1994 r.) materiały zaczerpnięte z publikacji innych autorów (tabele, ilustracje, zdjęcia) wymagają adnotacji o źródle ich pochodzenia, a w przypadku ilustracji i zdjęć, pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
 • Zgłoszenie rozprawy naukowej do planu wydawniczego powinno nastąpić nie później niż do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia pracy w Wydawnictwie UP.
 • Publikowane przez Wydawnictwo prace naukowe są recenzowane. Wyborem recenzentów wydawniczych i kwalifikacją rozpraw do druku zajmuje się Rada Programowa Rozpraw Naukowych. Formalnościami związanymi z wyborem recenzentów i kontaktem z nimi zajmuje się wyłącznie Wydawnictwo i Rada Programowa.
 • Prace mogą być składane w języku polskim lub angielskim. Każda rozprawa musi zwierać następujące elementy w języku polskim i angielskim: tytuł rozprawy, tytuły tabel oraz teksty w tabelach i objaśnienia pod tabelami, podpisy pod rycinami (rysunki, wykresy, fotografie, mapy itp.), legendy pod rycinami.
 • Rozprawa powinna mieć następujący układ: Spis treści, Wstęp, Cel pracy, Przegląd piśmiennictwa, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo, Streszczenia w języku polskim i w języku angielskim. Rozdziały i podrozdziały powinny być numerowane.
 • Streszczenie, tzw. strukturalne, o objętości do 2 stron maszynopisu, powinno być zgodne z układem pracy.
 • Rozprawy naukowe należy składać w dwu egzemplarzach, gdyż wysyłane są do dwóch recenzentów. Należy załączyć także wersję elektroniczną.
 • Tekst poprawiony po recenzjach (ostateczna wersja rozprawy) należy dostarczyć do Wydawnictwa w formie wydruku w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, załączając notę o Autorze, która zamieszczona będzie na czwartej stronie okładki.
 • Wersja elektroniczna całej pracy powinna być zapisana w Wordzie. Dodatkowo należy dołączyć osobne, oryginalne pliki rysunków i fotografii.
   


 

Uwagi szczegółowe
Przygotowanie maszynopisu i postaci elektronicznej pracy

 


 

Krój czcionki

Times New Roman; dotyczy to całego tekstu, także tabel, wzorów oraz wszystkich elementów rysunków, schematów, algorytmów, wykresów itp.; pismo proste, bez pogrubień, pochyleń, podkreśleń, spacjowania.

 

Wielkość czcionki

Tekst podstawowy - 12 p.; tabele, opisy na rys. - 9 p.

Interlinia - półtora wiersza.

Wyróżnienia

Pogrubienia (bold) stosować wyłącznie do tytułów oraz do uwypuklenia ważnych zwrotów i pojęć, a pismo pochyłe (italic, kursywa) do łacińskich nazw taksonów zwierząt i roślin oraz do nazw wszystkich zmiennych występujących nie tylko we wzorach, ale i w tekście. Należy włączyć automatyczne dzielenie wyrazów na sylaby przy przenoszeniu do kolejnych wierszy tekstu.

Powołania w tekście pracy na pozycje piśmiennictwa

Należy podać w nawiasach kwadratowych nazwisko autora i rok wydania danej publikacji.


Przykład
tylko jeden autor: [Wanke 1998],
kilka pozycji jednego autora: [Wanke 1998, 1999a, 1999b],
dwie pozycje różnych autorów: [Sulewska i in. 1997, Bilski 1999],
jedna pozycja dwóch autorów: [Muzalewski i Olszewski 2000],
Inny sposób odwołań: „Według Muzalewskiego i Olszewskiego [2000] ...”, „Inny pogląd na te zagadnienia prezentuje Wanke [1998, 1999a], podając ....”

Tabele - wymiary: 12,5 cm w poziomie i 19,5 cm w pionie. Należy unikać oddzielania poziomymi liniami pojedynczych wierszy. Napisy w główce tabeli we wszystkich kolumnach ustawiać na środku komórek, zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Wzory i symbole matematyczne - Wszystkie zmienne pisze się pismem pochylonym, ale liczby i cyfry - prostym. Jeżeli zachodzi potrzeba zastosowania greckich liter, należy je wstawić jako symbol (menu Wstaw/Symbol/Czcionka "Zwykły tekst").


 

Rysunki, fotografie, wykresy, schematy blokowe

Maksymalny rozmiar - szerokość 12,5 cm, wysokość 19,5 cm. Teksty i oznaczenia na rysunkach wykonać czcionką Times New Roman 9 p, pismem prostym, wszelkie symbole oznaczające zmienne - pismem pochylonym (jak we wzorach). Do wykonywania wykresów powinno się używać programu Excel, pamiętając, aby wykresy nie miały obramowania, nie zawierały cieniowanego tła. 

Bibliografię należy ułożyć alfabetycznie wg nazwisk autorów. Prace tego samego autora umieszczać w porządku chronologicznym, oznaczając publikowane w tym samym roku dodatkowo symbolami a, b, c itp. W opisach bibliograficznych stosować ogólnie przyjęte skróty nazw czasopism i wydawnictw.

Przykład
Grochowicz J., Mazur J., Borys B., 1996. Pęcznienie swobodne wybranych odmian łubinów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 443, 47-54.
Grzesiuk S., Kulka K., 1981. Fizjologia i biochemia nasion. PWRiL, Warszawa.
Kornarzyński K., Pietruszewski K., 2000. Metody pomiaru szybkości pobierania wody przez nasiona roślin uprawnych. Inż. Roln. 4 (15), 87-95.