Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Janulewicz Paweł

ENGLISH VERSION

 

Paweł Janulewicz PhD Engineer

Position: assistant professor

 

Unit: The Faculty of Agrobioengineering, The Department of Managment and Marketing
at The University of Life Sciences in Lublin

 

Address: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
Tel. + 48 81 461 00 61 ( 285 interphone)
 

A graduate of Agricultural University in Lublin at Agricultural Faculty, Agribusiness specialization. In 2011 he defended his doctoral thesis in economy at The Warsaw University of Life Sciences. Areas of interests: economy, marketing, local development, territorial development, management in territorial self-governments. In 2014 a graduate of postgraduate in The University of Economy and Innovations within “Safety management and projecting of intelligent IT systems in supporting technologies and rationalization of OZE use”. From 2001 to 2005 a member of staff in KIR S.A. In the years 2007-2012 a member of staff (assistant) at Agricultural University in Lublin. Since 2012 he has been employed as the Assistant professor at The University of Life Sciences in Lublin. His science interests encompassing the policy of social-economic development of territorial units. An author and co-author of 24 science publications, promoter of numerous master’s thesis, engineer’s thesis, license’s thesis.

 

Publications:
 
a) own publications:

1. Instrumenty oddziaływania władz lokalnych na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy. / [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. - W: Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa / pod red. nauk. Dionizego Niezgody. - Lublin 2005 : Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej. - s. 277-283, ISBN 83-920244-1-9 (3 pkt.)

 

2. Rozwój gminy Milejów zgodny z zasadami rozwoju zrównoważonego. / [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. - W: Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich / red. nauk. prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006. - S. 81-88. - ISBN 83-7244-797-7 (3 pkt.)

 

3. Kreowanie i rozwój produktu terytorialnego na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa lubelskiego. / [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. - W: Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym = Marketing products in local and regional development / red. nauk. Mieczysław Adamowicz - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007. - S. 123-131. - ISBN 83-7244-846-9 (3 pkt.)

 

4. Położenie nadgraniczne - szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa lubelskiego. / [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. - W: Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej w regionie Biała Podlaska - Brześć T. 1 / pod red. Mieczysława Adamowicza i Agnieszki Siedleckiej - Biała Podlaska : Wydawnictwo PWSZ, 2007. - S. 98-105 - ISBN 978-83-61044-04-8 (3 pkt.)

 

5. Konkurencyjność gmin wiejskich województwa lubelskiego. [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2008 T. 10 z. 2, s. 92-97. (4 pkt.)

 

6. Wykorzystanie badań marketingowych jako elementu zwiększającego szanse rozwoju lokalnego na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego. / [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. – [W:] Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej / red. nauk. Zbigniew Strzelecki - Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 399- 411. - ISBN 978-83-7378-357-7 (3 pkt.)

 

7. Analiza zasobów i otoczenia gmin na przykładzie województwa lubelskiego. [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2009 T. 11 z. 3, s. 142-146 (4 pkt.)

 

8. Produkt unikalny i jego znaczenie w poprawie konkurencyjności gminy. / [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. – [W:] Droga do aktywizowania polskich nabywców finalnych na rynku produktów spożywczych : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Izabeli Baruk - Toruń : TNOIK, 2009. - S. 199-211, il., bibliogr. - ISBN 978-83-7285-454-4 (1,5 pkt.)

 

9. Ranking gmin województwa lubelskiego na podstawie rozwoju społecznego. [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2009 z. 542 Cz. 2, s. 963-969 (6 pkt.)

 

10. Atrakcyjność gmin województwa lubelskiego w ocenie przedsiębiorców. [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2010 T. 12 z. 5, s. 60-63 (6 pkt.)

 

11. Konkurencyjność gmin na przykładzie województwa lubelskiego. /[AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. W: Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / pod red. J. Sokołowski, M. Sosnowski – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011. –S. 234-245- ISBN 978-83-7695-180-5 (9 pkt.)

 

12. Strony internetowe jako instrument w pozycjonowaniu konkurencyjności gmin na przykładzie województwa lubelskiego. /[AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ. W: Studia Ekonomiczne i regionalne, Tom 5, Nr 1, Biała Podlaska 2012, - S. 58-65-ISSN 2083-3725 (2 pkt.)

 

13. Funkcje i metody kształtowania ceny w jednostce samorządu terytorialnego, [AUT.] PAWEŁ JANULEWICZ Zesz. Nauk. Szk. Gł. Gospod. Wiej. Warsz., Polityki Eur. Finanse Mark. 2013 Nr 10(59), 304-311 (pkt. 8)

 

b) co-author publications;

1. Kreowanie wizerunku gminy miejskiej i miejsko-wiejskiej na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego. / [AUT.] MIECZYSŁAW ADAMOWICZ, PAWEŁ JANULEWICZ. – [W:] Samorząd miejski : zadania, instytucje, formy / pod red. Sylwestra Wróbla - Poznań-Chorzów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008, S. 123-138 - ISBN 978-83-7205-266-7 (3 pkt.)

 

2. Klasyfikacja gmin wiejskich województwa lubelskiego na podstawie rozwoju społeczno-gospodarczego. [AUT.] AGNIESZKA KAMIŃSKA, PAWEŁ JANULEWICZ [W:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 2009 Nr 57, s. 31-42 (6 pkt.)

 

3. Wykorzystanie koncepcji marketingowej do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej gmin w regionach peryferyjnych [AUT.] Adamowicz M. Janulewicz Paweł, SERiA, TOM IV 2012 r. s.5-10 (7pkt)

 

4. Wykorzystanie metod wielowymiarowych w określeniu pozycji konkurencyjnej gminy na przykładzie województwa lubelskiego [AUT.] Mieczysław Adamowicz, Paweł Janulewicz, Metody Ilościowe w badaniach ekonomicznych Tom XIII, str. 17-28, ISSN 2082-792-X, Wyd. SGGW, 2012 (8pkt.)

 

5. Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny rozwoju społeczno-godpodarczego w skali lokalnej/ [AUT.] MIECZYSŁAW ADAMOWICZ, PAWEŁ JANULEWICZ. - W: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013 Nr 305 : Ekonomia, 15-23 (pkt. 7)

6. Evaluation of sustainable development in the member states of the European Union. [AUT.] Barbara Bujanowicz-Haraś, Paweł Janulewicz, Anna Nowak, Artur Krukowski, Probl. Ekorozw. 2015 Vol. 10 No 2, 71-78. (pkt.15 ; IF 0,661).

 

7. Analiza podobieństwa wybranych państw Unii Europejskiej z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego przy wykorzystaniu metody Warda. [AUT.] Paweł Janulewicz, Agnieszka Kamińska, Sebastian Białoskurski. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2016 T. 18 z. 1, 78-83 (pkt. 10)

 

8. Ocena poziomu rozwoju dużych miast w Polsce – wyniki badań wykorzystujących wzorzec rozwoju Hellwiga. [AUT.] Mieczysław Adamowicz, Paweł Janulewicz Stud. Reg. Lokalne (Warsz., 2000) 2016 nr 2(64), 68-86 (pkt. 14)

9. Ocena rozwoju zrównoważonego polskich podregionów. [AUT.] Paweł Janulewicz, Barbara Bujanowicz-Haraś Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2016 T. 18 z. 3 (pkt.10)

 

10. Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy pomocowych w Polsce w ramach PROW 2007-2013, [AUT.] Anna Nowak, Paweł Janulewicz, Artur Krukowski, Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2016 T. 18 z. 2, 196-201 (pkt. 10).

 

11. Diversification of the level of agricultural development in the member states of the European Union. [AUT.] ANNA NOWAK, PAWEŁ JANULEWICZ, ARTUR KRUKOWSKI, BARBARA BUJANOWICZ-HARAŚ. CAHIERS AGRICULTURES 2016 Vol. 25 No. 5, 55004 (pkt. 20 ; IF 0,384)

 

 

« wstecz