logo   Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Menu

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Planowanie i Gospodarka Przestrzenna

 

 

Kierownik studiów: dr hab. Halina Lipińska

 

Studia podyplomowe na kierunku "planowanie i gospodarka przestrzenna" skierowane są do pracowników administracji publicznej, pracowników pracowni projektowych i innych osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych oraz interdyscyplinarnej wiedzy, związanych z planowaniem i gospodarką przestrzenną. Zasadniczym celem kształcenia jest przekazanie aktualnej i rzetelnej wiedzy pozwalającej na:

 

 1. Zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi w skali lokalnej i regionalnej
 2. Zrozumienie przyrodniczych (w tym rolniczych) ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań i mechanizmów tego procesu z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej na danym obszarze
 3. Pozyskanie wiedzy o funkcjonowaniu różnych szczebli administracji publicznej i ich powiązaniach, w Polsce i za granicą
 4. Poznanie koncepcji ładu przestrzennego i podstawowych zasad jego kształtowania oraz zasad wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej
 5. Poznanie zasad i mechanizmów ochrony środowiska oraz zasobów kulturowych
 6. Poznanie istoty i zasad tworzenia podstawowych dokumentów związanych z gospodarowaniem przestrzenią (m.in. SUiKZP, MPZP, strategii i programów rozwoju oraz ochrony…)

 

Celem kształcenia jest także wykształcenie umiejętności:

Samodzielnego pozyskiwania danych i informacji o stanie zagospodarowania przestrzennego w kontekście możliwości kształtowania ładu przestrzennego oraz o istniejących przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowaniach tego procesu:

 

 

 1. Integracji różnych kategorii informacji i wiedzy niezbędnych dla poprawnego wnioskowania w zakresie możliwych kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzania analiz i podstawowych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego
 2. Diagnozy i analizy danych ukierunkowanej na uchwycenie trendów i zależności i stosowania i wykorzystywania różnorodnych metod badawczych i narzędzi w procesach diagnostycznych, planistycznych i zarządzania strategicznego
 3. Krytycznej oceny zjawisk przestrzennych
 4. Planowania systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej, a także planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu
 5. Planowania i rozwoju układów osadniczych
 6. Przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin projektów i strategii z zakresu gospodarowania przestrzenią
 7. Pracy samodzielnej i zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, wykonywania projektów oraz ich prezentacji (ustnej i pisemnej)
 8. Współpracy i aktywnego uczestniczenia w pracach: administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców, świata nauki, innych grup społecznych 
« wstecz