[ MENU DODATKOWE ]


Prezentacje, mediacje, negocjacje

NIEMIECKI

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Prezentacje, mediacje negocjacje

Język wykładowy

 

niemiecki

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia ( I0, II0, jm)

 

Studia  I stopnia / II stopnia / jm.

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,70/0,30)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

mgr Urszula Szuma

Jednostka oferująca przedmiot

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Cel modułu

 

Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prawidłowej prezentacji. Przykładowe słownictwo komunikacyjne w zakresie negocjacji i mediacji w języku niemieckim

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Przedstawienie zasad przygotowania prawidłowej prezentacji. Podstawowe zasady i metody komunikacyjne w negocjacjach miękkich i twardych oraz mediacjach z uwzględnieniem różnic kulturowych. Przedstawienie bazy słownictwa stosowanej w technikach negocjacji i mediacji

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

  1. V. Eismann “Wirtschaftskommunikation Deutsch”, Langenscheidt KG Berlin und München 2008

2. M.Gurgul, A. Jarosz, J.Jarosz, A. Pietrus-Rejman, „ Deutsch für Profis“, LektorKlett Poznań 2013

 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

Metody dydaktyczne: wykład połączony z aktywnym udziałem studentów

 

 

 

 

 

« wstecz