UP Lublin   Centrum Nauki

Działalność statutowa


 

Działalność statutowa

Obowiązujące przepisy

« wstecz

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie Centrum Nauki informuje:
 
Środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności statutowej przekazywane są w formie dotacji podmiotowej. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym mogą pozostać do dyspozycji jednostki naukowej na rok następny z przeznaczeniem na cel, na jaki zostały przyznane. Jednostki naukowe składające wniosek o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową uwzględniają w nim kwotę na działalność wspomagającą badania (np. konferencje) i w tej sprawie nie składają odrębnych wniosków.  
 
 

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca interpretacji art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) w przypadku uczelni, w kosztach utrzymania infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów oraz kosztach związanych z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, nie uwzględnia się kosztów utrzymania potencjału badawczego związanego z działalnością dydaktyczną oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się działalnością dydaktyczną.

 

W związku z powyższym, pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmujący się dydaktyką, nie mogą uzyskać wynagrodzenia (lub jego części) z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Nie dotyczy to jednak środków finansowych uzyskanych przez jednostkę z grantów lub innych środków finansowych przyznanych z budżetu nauki, pozyskiwanych w drodze konkursowej. Z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego można finansować koszty zatrudnienia niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, a także koszty umów cywilno-prawnych.