[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty

13.01.2020
  
23.09.2019

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Presesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715 zł (jest to dochód roczny)

16.09.2019
   
03.09.2019

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny - dotyczy osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione  oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

03.07.2019

 

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020. Wnioski będą przyjmowanie do 7 paździenika 2019 r. W okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Wnioski będą przyjmowane między 1 a 5 dniem każdego miesiąca. W tym okresie można ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

 

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w pokoju nr 9, ul. Akademicka 15 (budynek Agro II) w godzinach: 8-14 (stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych).

01.02.2019

09.02.2017

Komunikat dla studentów oraz doktorantów z niepełnosprawnościami

 

27.09.2016