Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Badania

« wstecz

 

W latach 2014-2017 w Katedrze Ekonomii i Agrobiznesu Od 2014 r. realizowane było zadanie badawcze pt. „Uwarunkowania rozwoju regionów i konkurencyjność ich biogospodarek”. Celem tych badań było określenie czynników społecznych i ekonomicznych rozwoju gospodarczego w skali regionalnej oraz analiza konkurencyjności podsystemu biogospodarki.

W ramach tak sformułowanego celu głównego, realizowano trzy cele szczegółowe, tj.:

a)      ocenę konkurencyjności i spójności regionów,

b)      identyfikację uwarunkowań rozwojowych biogospodarki w wybranych regionach,

c)      analizę konkurencyjności procesowej w biogospodarce

Na lata 2018-2020 zaplanowano realizację zadania badawczego, stanowiącego niejako rozszerzenie podjętych w latach 2014-2017 prac badawczych. Nowy temat zatytułowano: „Wielokryterialna analiza uwarunkowań rozwoju oraz konkurencyjności regionów i państw, ze szczególnym uwzględnieniem roli podsystemu biogospodarki”. Podstawowym celem badań będzie identyfikacja ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju regionów i państw oraz ocena konkurencyjności wybranych jednostek przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem roli biogospodarki w tych procesach.

Realizacja zadania badawczego umożliwić ma osiągnięcie następujących efektów naukowych i praktycznych:

a)      weryfikację uwarunkowań rozwoju oraz konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów i państw,

b)      ustalenie roli wiedzy i materialnych czynników produkcji w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej,

c)      rozpoznanie sposobów poprawy efektywności i konkurencyjności w ramach łańcuchów   żywnościowych,

d)      ocenę i wskazanie przyczyn regionalnego zróżnicowania konkurencyjności biogospodarki

Ponadto, realizacja zadania badawczego ma przyczynić się do:

a)      rozwoju kadry naukowej poprzez przygotowanie prac doktorskich i habilitacyjnych oraz publikację wyników badań w renomowanych czasopismach  w kraju i za granicą,

b)      popularyzacji nauki poprzez prezentację wyników badań na konferencjach naukowych, seminariach oraz w trakcie zajęć prowadzonych ze studentami,

c)      pogłębienia specjalizacji naukowej i dydaktycznej pracowników jednostki,

d)      wzmocnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez możliwość opracowania ekspertyz i projektów na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych.

Szczegółowy wykaz zadań badawczych realizowanych przez poszczególnych pracowników Katedry zaprezentowano w dołączonej poniżej tabeli.

Tabela acrobat