BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Moduły programowe

BHP

 

 

Moduły programowe kierunku BHP

 

 

 

Data aktualizacji: 13 października 2017

 

Studia stacjonarne 1 stopnia

 

  

BH_S1_01_Jezyk obcy 1 - angielski

BH_S1_02_Jezyk obcy 1 - niemiecki

BH_S1_03_Jezyk obcy 1 - rosyjski

BH_S1_04_Jezyk obcy 1 - francuski

BH_S1_05_ Wychowanie fizyczne_sala

BH_S1_06_Wychowanie fizyczne basen

BH_S1_07_matematyka

BH_S1_08_Fizyka techniczna

BH_S1_09_Geometria i grafika inzynierska

BH_S1_10 Genetyczne podstawy

BH_S1_11 Informatyka

BH_S1_12 Propedeutyka

BH_S1_13 Socjologia

BH_S1_14 Psychologia

BH_S1_15_ Pomoc przedmedyczna

BH_S1_16_Pomoc w naglych wypadkach

BH_S1_17_Jezyk obcy 2 - angielski

BH_S1_18_Jezyk obcy 2 - niemiecki

BH_S1_19_Jezyk obcy 2 - rosyjski

BH_S1_20_Jezyk obcy 2 - francuski

BH_S1_21_Techniki wytwarzania

BH_S1_22_Probabilistyka

BH_S1_23_Nowoczesne techniki ksztalcenia

BH_S1_24_Ergonomia

BH_S1_25 Materialoznawstwo

BH_S1_26_ Urzadzenia i technologie w przemysle spozywczym

BH_S1_27_Fizjologia pracy i higieny przemyslowej

BH_S1_28_Wyklad monograficzny A

BH_S1_29_Prawo

BH_S1_30_Wychowanie fizyczne_sala

BH_S1_31_Wychowanie Fizyczne_basen

BH_S1_32_Jezyk obcy 3 - angielski

BH_S1_33_Jezyk obcy 3 - niemiecki

BH_S1_34_Jezyk obcy 3 - rosyjski

BH_S1_34_Jezyk obcy 3 - francuski

BH_S1_36_Chemia i technologia chemiczna

BH_S1_37_Zarzadzanie

BH_S1_38_Podstawy bezpieczenstwa i higieny pracy

BH_S1_39_Zagrozenia w srodowisku pracy

BH_S1_40_Bezpieczenstwo i higiena pracy w lesnictwie

BH_S1_41_Bezpieczenstwo i higiena pracy w lowiectwie

BH_S1_42_Ekonomia

BH_S1_43_Bezpieczenstwo i higiena zywienia ludzi i zwierzat

BH_S1_44_Bezpieczenstwo srodkow zywienia ludzi i zwierzat

BH_S1_45_Towaroznawstwo i bezpieczenstwo zywnosci

BH_S1_46_Jakosc i bezpieczenstwo zywnosci

BH_S1_47_Jezyk obcy 4 - angielski

BH_S1_48_Jezyk obcy 4 - niemiecki

BH_S1_49_Jezyk obcy 4 - rosyjski

BH_S1_50_Jezyk obcy 4 - francuski

BH_S1_51_Automatyzacja i robotyzacja produkcji

BH_S1_52_Prawna ochrona Pracy

BH_S1_53_Organizacja, zadania i metody pracy sluzby bhp

BH_S1_54_Wymagania BHP obiektow budowlanych i pomieszczen pracy

BH_S1_55_BHP w rolnictwie i przetworstwie rolno-spozywczym

BH_S1_56_Podstawy bezpieczeństwa zawodowego

BH_S1_57_Process_safety_engineering

BH_S1_58 Technologia produkcji zwierzęcej

BH_S1_59_Systemy produkcji zywnosci pochodzenia zwierzecego

BH_S1_60_Bhp i organizacja stanowisk przy monitorach ekranowych

BH_S1_61_Organizacja pracy biurowej

BH_S1_62_Bezpieczenstwo eksploatacji maszyn i urzadzen

BH_S1_63_Bezpieczenstwo w uzytkowaniu i utrzymaniu maszyn i urzadzen

BH_S1_64_Systemy kontroli jakości

BH_S1_65_Analiza i ocena zagrozen

BH_S1_66_Ocena ryzyka zawodowego

BH_S1_67_Postepowanie powypadkowe - dokumentacja powypadkowa

BH_S1_68 Bezpieczenstwo prowadzenia procesow ekpsploatacyjnych w transporcie

BH_S1_69_Ratownictwo i zasady ewakuacji

BH_S1_70_Zagrozenia chemiczne

BH_S1_71_Szkodliwe czynniki chemiczne w srodowisku pracy

BH_S1_72_Profilaktyka w srodowisku pracy

BH_S1_73_srodki ochrony indywidualnej

BH_S1_75_Praktyka zawodowa

BH_S1_76_Praktyka zawodowa

BH_S1_77_Techniki informatyczne w BHP

BH_S1_78_Badania wypadkow przy pracy i chorob zawodowych

BH_S1_79_Ochrona przeciwpozarowa i ratownictwo

BH_S1_80_Bezpieczenstwo techniczne

BH_S1_81_Podstawy bezpieczenstwa przemyslowego

BH_S1_82_Ksenobiotyki

BH_S1_83_Zasady postępowania ze zwierzetami

BH_S1_84_BHP przy obsludze zwierzat

BH_S1_85_Bezpieczenstwo stosowania pestycydow w rolnictwie

BH_S1_86_Pestycydy w nowoczesnym rolnictwie

BH_S1_87_Profilaktyka i diagnostyka labolatoryjna okresowych badan pracownikow

BH_S1_88_Periodi_medical_prophylaxy_examinations

BH_S1_89_Seminarium dyplomowe 1

BH_S1_90_Seminarium dyplomowe 1

BH_S1_92_Audyt w bhp

BH_S1_93_Wykład monograficzny B

BH_S1_94_Ochrona wlasnosci intelektualnej

BH_S1_95_Zoonozy i bioasekuracja

BH_S1_96_Choroby odzwierzęce

BH_S1_97_Szkolenie pracownikow w zakresie bhp

BH_S1_98_Ustawiczne ksztalcenie doroslych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

BH_S1_99_Starzenie - aspekty

BH_S1_100_Toksyny roślinne i zwierzęce

BH_S1_101_Hipoterapia i kultura fizyczna dla zdrowia człowieka

BH_S1_102_Bezpieczenstwo obslugi instalacji odnawialnych zrodeł energii

BH_S1_103_Zagrozenia podczas magazynowania i dystrybucji paliw i srodkow smarnych

BH_S1_104_Audytor wewnetrzny

BH_S1_105_Seminarium dyplomowe 2

BH_S1_106_Seminarium dyplomowe 2

BH_S1_107_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

 

 

 

Studia niestacjonarne 1 stopnia

 

 

BH_N1_01_Jezyk obcy 1 - angielski

BH_N1_02_jezyk obcy 1 - niemiecki

BH_N1_03_jezyk obcy 1 - rosyjski

BH_N1_04_jezyk obcy 1 - francuski

BH_N1_05_ Wychowanie fizyczne_sala

BH_N1_06_Wychowanie fizyczne basen

BH_N1_07_matematyka

BH_N1_08_fizyka techniczna

BH_N1_09_geometria i grafika inzynierska

BH_N1_10 Genetyczne podstawy

BH_N1_11_informatyka

BH_N1_12 Propedeutyka

BH_N1_13 Socjologia

BH_N1_14_psychologia

BH_N1_15_jezyk obcy 2 - angielski

BH_N1_16_jezyk obcy 2 - niemiecki

BH_N1_17_jezyk obcy 2 - rosyjski

BH_N1_18_jezyk obcy 2 - francuski

BH_N1_19_techniki wytwarzania

BH_N1_20_probabilistyka

BH_N1_21_nowoczesne techniki ksztalcenia

BH_N1_22_ergonomia

BH_N1_23_materialoznawstwo

BH_N1_24_urzadzenia i technologie w przemyśle spożywczym

BH_N1_25_fizjologia pracy i higieny przemyslowej

BH_N1_26_wykad monograficzny A

BH_N1_27_jezyk obcy 3 - angielski

BH_N1_28_jezyk obcy 3 - niemiecki

BH_N1_29_jezyk obcy 3 - rosyjski

BH_N1_30_jezyk obcy 3 - francuski

BH_N1_32_prawo

BH_N1_33_podstawy bezpieczenstwa i higieny pracy

BH_N1_34_zagrozenia w srodowisku pracy

BH_N1_35_bezpieczeństwo i higiena pracy w lesnictwie

BH_N1_36_bezpieczenstwo i higiena pracy w lowiectwie

BH_N1_37_ekonomia

BH_N1_38_jezyk obcy 4 - angielski

BH_N1_39_Język obcy 4 - niemiecki

BH_N1_40_jezyk obcy 4 - rosyjski

BH_N1_41_jezyk obcy 4 - francuski

BH_N1_43_prawna ochrona pracy

BH_N1_44_Organizacja, zadania i metody pracy służby bhp

BH_N1_45_wymagania bhp obiektow budowlanych i pomieszczen pracy

BH_N1_46_Podstawy_bezpieczenstwa_przemyslowego

BH_N1_47_Process_safety_engineering

BH_N1_48_Pomoc przedmedyczna

BH_N1_49_Pomoc w naglych wypadkach

BH_N1_50_Bezpieczenstwo i higiena zywienia ludzi i zwierzat

BH_N1_51_Bezpieczenstwo srodkow zywienia ludzi i zwierząt

BH_N1_52_Towaroznawstwo i bezpieczenstwo zywnosci

BH_N1_53_Jakosc i bezpieczenstwo zywnosci

BH_N1_54_Systemy kontroli jakosci

BH_N1_55_Analiza i ocena zagrozen

BH_N1_56_Ocena ryzyka zawodowego

BH_N1_57_Postepowanie powypadkowe - dokumentacja powypadkowa

BH_N1_58_Bezpieczenstwo prowadzenia procesow eksploatacyjnych w transporcie

BH_N1_59_Zarządzanie

BH_N1_60_Ratownictwo i zasady ewakuacji

BH_N1_61_Zagrozenia chemiczne

BH_N1_62_Szkodliwe czynniki chemiczne w srodowisku pracy

BH_N1_63 Technologie

BH_N1_64 Systemy

BH_N1_65_Praktyka zawodowa

BH_N1_66_Praktyka zawodowa

BH_N1_67_Techniki informatyczne w BHP

BH_N1_68_Badania wypadkow przy pracy i chorob zawodowych

BH_N1_69_Bezpieczenstwo techniczne

BH_N1_70_Podstawy bezpieczeństwa przemysłowego

BH_N1_71_Ksenobiotyki

BH_N1_72_BHP i organizacja stanowisk przy monitorach ekranowych

BH_N1_73_Organizacja pracy biurowej

BH_N1_74_Profilaktyka i diagnostyka labolatoryjna okresowych badan pracownikow

BH_N1_Periodi_medical_prophylaxy_examinations

BH_N1_76_Profilaktyka w srodowisku pracy

BH_N1_77_srodki ochrony indywidualnej

BH_N1_79_Ochrona środowiska

BH_N1_80_Ochrona wlasnosci intelektualnej

BH_N1_81_Ochrona przeciwpozarowa i ratownictwo

BH_N1_82_BHP w rolnictwie i przetworstwie rolno-spozywczym

BH_N1_83_Zasady postępowania ze zwierzętami

BH_N1_84_BHP przy obsłudze zwierząt

BH_N1_85_Bezpieczenstwo eksploatacji maszyn i urzadzen

BH_N1_86_Bezpieczenstwo w uzytkowaniu i utrzymaniu maszyn i urzadzen

BH_N1_87_Bezpieczenstwo stosowania pestycydow w rolnictwie

BH_N1_88_Pestycydy w nowoczesnym rolnictwie

BH_N1_89_Zoonozy i bioasekuracja

BH_N1_90_Choroby odzwierzęce

BH_N1_91_Seminarium dyplomowe 1

BH_N1_92_Seminarium dyplomowe 1

BH_N1_93_Audyt w bhp

BH_N1_94_Wykład_monograficzny_b

BH_N1_95_starzenie_-_aspekty

BH_N1_96_Toksyny roslinne i zwierzece

BH_N1_97_Hipoterapia i kultura fizyczna dla zdrowia czlowieka

BH_N1_98_Bezpieczenstwo obslugi instalacji odnawialnych zrodeł energii

BH_N1_99_Zagrozenia podczas magazynowania i dystrybucji paliw i srodkow smarnych

BH_N1_100_Audytor wewnetrzny

BH_N1_101_Szkolenie pracownikow w zakresie bhp oraz metodyka prowadzenia instruktazu na stanowisku pracy

BH_N1_102_Ustawiczne ksztalcenie doroslych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

BH_N1_103_Seminarium dyplomowe 2

BH_N1_104_Seminarium dyplomowe 2

 

 

  

 

 

Studia stacjonarne 2 stopnia

 

 

bh_s2_01_matematyczne_wspomaganie_decyzji

bh_s2_02_zarzadzanie_jakoscia_i_bezpieczenstwem_i_higiena_pracy

bh_s2_03_podstawy_ekologii_i_zarzadzania_srodowiskiem

bh_s2_04_monitorowanie_srodowiska

bh_s2_05_wspolczesne_problemy_bezpieczenstwa

bh_s2_06_angielski

bh_s2_07_niemiecki

bh_s2_08_rosyjski

bh_s2_09_francuski

bh_s2_10_komunikacja_medialna

bh_s2_11_komunikacja_spoleczna

bh_s2_12_bezpieczenstwo_w_transporcie

bh_s2_13_bhp_w_gastronomii

bh_s2_14_bezpieczenstwo_instalacji_zintegrowanaych

bh_s2_15_bhp_w_produkcji_i_dystrybucji_zywnosci

bh_s2_16_problemy_toksykologiczne_w_srodowisku_pracy

bh_s2_17_toksokinetyka_i_toksykometria_srodowiska_pracy

bh_s2_18_propedeutyka_kierunku

bh_s2_19_bezpieczenstwo_procesowe

bh_s2_20_roznorodnosc_biologiczna

bh_s2_21_zagrozenia_cywilizacyjne

bh_s2_22_medycyna_katastrof

bh_s2_23_projektowanie_ergonomiczne

bh_s2_24_systemy_eksperckie

bh_s2_25_bezpieczenstwo_procesowe

bh_s2_26_process_safety_engineering

bh_s2_27_systemy_informacji_przestrzenej

bh_s2_28_techniki_komputerowe_w_zarzadzaniu_przestrzenia

bh_s2_29_bezpieczne_zagospodarowanie_odpadow_rolniczych_i_komunalnych

bh_s2_30_bezpieczne_uzytkowanie_maszyn_ogrodniczych_i_lesnych

bh_s2_31_obszary_wiejskie_po_akcesji_z_ue

bh_s2_32_programy_pomocowe_na_wsi_i_w_rolnictwie

bh_s2_33_seminarium_dyplomowe_1

bh_s2_34_seminarium_dyplomowe_1

bh_s2_35_metody_szkolenia_w_obszarze_bezpieczenstwa_i_higieny_pracy

bh_s2_36_komputerowe_wspomaganie_sluzby_bhp

bh_s2_37_ekonomika_z_zakresu_bezpieczenstwa_technicznego_i_bhp

bh_s2_38_kierowanie_dowodzenie_i_techniki_operacyjne

bh_s2_39_bezpieczenstwo_i_higiena_robot

bh_s2_40_rola_organow_nadzoru_bezpieczenstwa

bh_s2_41_coaching

bh_s2_42_savoir_vivre_w_biznesie

bh_s2_43_savoir_vivre_zawodowy

bh_s2_44_przedsiebiorczosc

bh_s2_45_kreatywnosc_w_biznesie

bh_s2_46_seminarium_dyplomowe

bh_s2_47_seminarium_dyplomowe

bh_s2_48_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

 

 

 

 

Studia niestacjonarne 2 stopnia

 

 

bh_s2_01_matematyczne_wspomaganie_decyzji

bh_s2_02_zarzadzanie_jakoscia_i_bezpieczenstwem_i_higiena_pracy

bh_s2_03_podstawy_ekologii_i_zarzadzania_srodowiskiem

bh_s2_04_monitorowanie_srodowiska

bh_s2_05_wspolczesne_problemy_bezpieczenstwa

bh_s2_06_angielski_c1

bh_n2_07_niemiecki_c1

bh_n2_08_rosyjski_c1

bh_n2_09_francuski_c1

bh_n2_10_bezpieczenstwo_w_transporcie

bh_n2_11_komunikacja_medialna

bh_n2_12_komunikacja_spoleczna

bh_s2_13_bhp_w_gastronomii

bh_s2_14_bezpieczenstwo_instalacji_zintegrowanaych

bh_s2_15_bhp_w_produkcji_i_dystrybucji_zywnosci

bh_s2_16_problemy_toksykologiczne_w_srodowisku_pracy

bh_s2_17_toksokinetyka_i_toksykometria_srodowiska_pracy

bh_s2_18_propedeutyka_kierunku

bh_s2_19_roznorodnosc_biologiczna

bh_s2_20_zagrozenia_cywilizacyjne

bh_s2_21_medycyna_katastrof

bh_s2_22_projektowanie_ergonomiczne

bh_s2_23_systemy_eksperckie

bh_n2_24_zarzadzanie_w_sytuacjach_kryzysowych

bh_n2_25_bezpieczenstwo_procesowe

bh_n2_26_process_safety_engineering

bh_n2_27_systemy_informacji_przestrzenej

bh_s2_28_techniki_komputerowe_w_zarzadzaniu_przestrzenia

bh_s2_29_bezpieczne_zagospodarowanie_odpadow_rolniczych_i_komunalnych

bh_s2_30_bezpieczne_uzytkowanie_maszyn_ogrodniczych_i_lesnych

bh_s2_31_obszary_wiejskie_po_akcesji_z_ue

bh_s2_32_programy_pomocowe_na_wsi_i_w_rolnictwie

bh_s2_33_metody_szkolenia_w_obszarze_bezpieczenstwa_i_higieny_pracy

bh_s2_34_komputerowe_wspomaganie_sluzby_bhp

bh_s2_35_ekonomika_z_zakresu_bezpieczenstwa_technicznego_i_bhp

bh_n2_36_kierowanie_dowodzenie_i_techniki_operacyjne

bh_n2_37_bezpieczenstwo_i_higiena_robot

bh_n2_38_rola_organow_nadzoru_bezpieczenstwa

bh_n2_39_przedsiebiorczosc

bh_n2_40_kreatywnosc_w_biznesie

bh_n2_41_seminarium_dyplomowe_1

bh_n2_42_seminarium_dyplomowe_1

bh_n2_43_coaching

bh_n2_44_savoir_vivre_w_biznesie

bh_n2_45_savoir_vivre_zawodowy

bh_n2_46_seminarium_dyplomowe_2

bh_n2_47_seminarium_dyplomowe_2

bh_n2_48_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

 

 

« wstecz