Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Publikacje

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SEMINARIACH KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH

« wstecz

 

dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. UP

 

1. Sesja naukowa „Miasto tyłem do rzeki”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Referat: Sulejów – miasto nad Pilicą, Warszawa 1995.

 

2. Sesja naukowa „Miasto z widokiem na wieś”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Referat: Białaczów – małe miasto z wielką perspektywą?, Warszawa 1997.

 

3. Konferencja naukowa „Plan Ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”, Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Referat: Synteza planu ochrony SPK, Piotrków Trybunalski 1998.

 

4. Seminarium Warszawskiej Panoramy Architektury Krajobrazu „Ku autentyczności krajobrazu miejskiego”, Akademia Sztuki Architektury Krajobrazu, Referat: Ogrody zmysłów w osiedlach Bełchatowa, Warszawa 2005.

 

5. Ogólnopolska konferencja naukowa „Obraz i żywioły”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Referat: Znaczenie wody w działalności ojców cystersów w Polsce, Lublin 2006.

 

6. Ogólnopolska konferencja naukowa „Granice w krajobrazach kulturowych”, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Referat: Wpływ granic na wartości założeń ogrodowych na przykładzie zabytkowego parku Spale, Warszawa 2006.

 

7. Ogólnopolska konferencja naukowa „Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona”, UMCS, Referat: Krajobraz kulturowy Spały, Kazimierz Dolny 2006.

 

8. Ogólnopolska konferencja naukowa „Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona”, UMCS, Referat: Studzianna – Poświętne – walory krajobrazu kulturowego i jego ochrona, Kazimierz Dolny 2006.

 

9. II Konferencja naukowo-techniczna „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Problemy zieleni zabytkowej w miastach Unii Europejskiej”, SITR, Referat: Roślinność Zespołu Fortecznego Grodzisko w Gdańsku, Toruń 2006.

 

10. IV Międzynarodowe sympozjum „Architektura i technika a zdrowie”, Politechnika Śląska, Referat: Problemy zagospodarowania terenów zieleni osiedlowej na przykładzie osiedla Dolnośląskiego w Bełchatowie, Gliwice 2006.

 

11. Międzynarodowa konferencja „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Referat: Hacienda Yaxcopoil – rezydencja kolonialna na Jukatanie, Warszawa 2006.

 

12. Międzynarodowa konferencja „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Referat: Problemy rewaloryzacji barokowego założenia w Wolborzu, Warszawa 2006.

 

13. Międzynarodowa konferencja „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Referat: Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – Trinidad (Kuba), Warszawa 2007.

14. Międzynarodowa konferencja „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Referat: Krajobraz kulturowy klucza białaczowskiego, Warszawa 2007.

 

15. Krajowa konferencja naukowa „Prezydent RP Ignacy Mościcki w Spale”, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza, Referat: Prezydenta Mościckiego na rzecz podniesienia walorów krajobrazowych Spały i okolic, Spała 2007.


16. Międzynarodowa konferencja naukowa „Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Referat: Problemy ochrony przyrodniczej na obszarach o wartościach kulturowych, Lublin 2007.

 

17. VII Międzynarodowa Konferencja o architekturze i sztuce sakralnej SACROEXPO „Kościoły naszych czasów. Ogród sakralny – idea i rzeczywistość”, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kielce, Referat: Ogrody klasztorne OO. Cystersów – historia i współczesność, Kielce 2008.

 

18. Konferencja naukowa „Założenia rezydencjalno-ogrodowe dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych)”, Politechnika Krakowska, Referat: Problemy ochrony i rewaloryzacji rezydencji myśliwskiej w Spale, Kraków 2008.

 

19. IX Międzynarodowa Konferencja poświęcona architekturze i sztuce sakralnej SACROEXPO „Kościoły Naszych Czasów. Przestrzenie sacrum”, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kielce, Referat: Porządek przestrzeni klasztoru i jej semantyka, Kielce 2011.

 

20. XIV Forum Architektury Krajobrazu „Krajobraz od-nowa”, Referat: Sytuacja krajobrazowa opactw cysterskich w Polsce w kontekście obowiązujących form ich ochrony, Wrocław – Polanica 2011.

 

21. VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce, Pocysterski Zespół Kulturowy w Jemielnicy, Referat: W poszukiwaniu średniowiecznej tradycji ogrodu klasztornego, Jemielnica 2011.


22. Seminarium kończące warsztaty naukowe Conservator Cisterciense organizowanych przez Komisję Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS Polska, Referat: Dziedzictwo sztuki ogrodowej cystersów, Trzebnica 2012.
 

23. Seminarium kończące warsztaty naukowe Conservator Cisterciense organizowanych przez Komisję Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS Polska, Referat: Ogrody cystersów małopolskich filii Morimondu, Wąchock 2012.

 

24. Seminarium Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS Polska „Autentyzm w konserwacji architektury do połowy XX wieku”, Referat: Kompozycje cysterskich ogrodów zakonnych w dokumentacjach Gerarda Ciołka, Warszawa 2012.

 

25. Międzynarodowa konferencja naukowa „Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej”, Referat: Ogrodnictwo małopolskich cystersów w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 2012.

 

26. Międzynarodowa konferencja naukowa: "Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r. ) (w 180. rocznicę decyzji o likwidacji klasztorów w Wielkopolsce)", Referat: Losy pocysterskich założeń ogrodowych w Wielkopolsce, Poznań 2013.

 

27. Konferencja o charakterze promocyjno-kulturalnym: "Świetlana przyszłość Spały", Referat: Prezentacja koncepcji zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego w Spale, Spała 2013. 

 

mgr inż. Ewelina Widelska

 

1. III Konferencja Naukowo-Techniczna: Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Lasy w miastach Unii Europejskiej – Zasady gospodarowania i ochrona. Referat: Lasy jako element kompozycji przestrzennej założenia pałacowo-parkowego w Spale, Toruń 2007.


2. XI Międzynarodowe Forum Architektury Krajobrazu: Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu, Poznań 2008.


3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza. 35 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego. Referat: Modele komputerowe FORKOME i CELLAUT i perspektywy ich zastosowania w Roztoczańskim Parku Narodowym, Zwierzyniec 2009.


4. V Konferencja Naukowo-Techniczna: Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja – kreacja – identyfikacja, Toruń 2009.


5. Międzynarodowe seminarium: Globalne zmiany, a modelowanie cykli biogeochemicznych, dynamiki krajobrazu i sukcesji leśnej, Lublin 2010.


6. XIX Konferencja Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie": Wpływ aktualnych sposobów gospodarowania na zachowanie zasobów przyrodniczych Karpat. Referat: Wybrane problemy zagospodarowania przestrzennego na pograniczu polsko-ukraińskim w Bieszczadach, Ustrzyki Dolne 2010.


7. VIII Lubelski Festiwal Nauki: Nauka w służbie przyrody. Referat: Wykorzystanie wody opadowej w obiektach architektury krajobrazu metodą zrównoważonego systemu drenażu (ZSD) na przykładzie Kampusu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2011.


8. XIV Forum Architektury Krajobrazu: Krajobraz od-nowa, Wrocław 2011.


9. Konferencja Naukowa: Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie. Referat: Symboliczne „centrum” i jego znaczenie w przestrzeni wybranych miasteczek Lubelszczyzny, Wrocław 2011.


10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powstania listopadowego w 1831 roku. Referat: Klasztor benedyktynek w Drohiczynie - ewolucja przekształceń przestrzennych zespołu klasztornego po ukazie carskim z 19 VII 1832 r., Rytwiany 2012.


11. Seminarium naukowe na zakończenie warsztatów ConservatorCisterciense organizowanych przez Komisję Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków - ICOMOS Polska, Wąchock 2012.


12. XXVIII Warsztaty z Geografii Turyzmu „Nowe – stare formy turystyki w przestrzeni” organizowane przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Spała 2012.


13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. Referat: Ogrody klasztorne reformatów i ich znaczenie w krajobrazie kulturowym Kazimierza Dolnego, Wrocław 2012.

 

14. Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce" organizowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Narodowe Centrum Nauki, Lublin 2013.